Wijzigingsbesluit Jaarwedden Gedeputeerde Staten

Geraadpleegd op 04-10-2023.
Geldend van 28-02-1992 t/m heden

Besluit van 3 februari 1992, houdende aanpassing van de jaarwedden van leden van gedeputeerde staten per 1 januari 1989 en 1 april 1990

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 23 oktober 1991, nr. BW91/U322, directoraat-generaal Openbaar Bestuur;

Gelet op artikel 43 van de Provinciewet (Stb. 1962, 17);

Provinciale Staten gehoord;

De Raad van State gehoord (advies van 26 november 1991, nr. W04.91.0593);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 22 januari 1992, nr. BW92/U12, directoraat-generaal Openbaar Bestuur;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 2

Aan degenen die op 1 april 1990 de functie van lid van gedeputeerde staten vervulden, wordt een eenmalige uitkering van f 250 toegekend.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

's-Gravenhage, 3 februari 1992

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken,

C. I. Dales

Uitgegeven de zevenentwintigste februari 1992

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven