Instelling commissie fusie en bouw

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 20-04-2024.
Geldend van 08-02-1992 t/m 27-08-2004

Instelling commissie fusie en bouw

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Overwegende dat met het oog op beoordeling van en besluitvorming over grote bouwprojecten binnen het thans geldende regime van de Wet ziekenhuisvoorzieningen (WVZ) een actueel referentiekader betreffende de toekomstige structurering van de ziekenhuiszorg gewenst is;

Overwegende dat het wenselijk is dat over de structurering van de ziekenhuiszorg, zoals hierboven bedoeld, advisering plaats vindt door deskundigen op het gebied van de ziekenhuiszorg en de positionering van de ziekenhuiszorg in het totale zorgaanbod;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Er is een commissie fusie en bouw, verder te noemen de commissie.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De commissie heeft tot taak, de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur te adviseren bij de totstandkoming van de nota Fusie en Bouw, die zal handelen over de volgende onderwerpen:

wat zijn de wenselijke ontwikkelingen met betrekking tot de toekomstige structurering van de ziekenhuiszorg, waarbij speciale aandachtspunten zijn:

 • -

  de structurering van het aanbod, de ontwikkeling van een ziekenhuis-typologie;

 • -

  de invloed van de regionale context;

 • -

  de relatie met overige zorgaanbieders;

 • -

  de omvang en vormgeving van organisaties.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

In de commissie hebben zitting:

a. als leden:

D. E. J. M. van den Boom, M. J. W. Bontje, J. C. M. H. Diepenveen-Speekenbrink, MPhil, A. M. van der Heijden, orthopaed H. van den Herik, prof. dr. E. Schade, arts, M. C. G. Verstegen, arts, J. Visscher;

b. als adviserende leden:

Th. C. J. Straathof, (WVC, technisch voorzitter), drs. G. E. M. Tielen (WVC, plv. technisch voorzitter), drs. A. M. Deelen (WVC, secretaris), mr. G. J. Buijs (WVC, plv. secretaris), drs. H. de Boer (WVC), W. P, Uittenbogaard (WVC), drs. R. J. Knaap (WVC).

Artikel 4

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Indien in de commissie besluiten genomen worden, gebeurt dit met gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Aan de in artikel 3, onder a, bedoelde leden van de commissie wordt een vergoeding voor reis- en verblijfskosten verleend volgens de regelen welke voor de vergoeding van reis- en verblijfskosten wegens reizen voor 's Rijksdienst gelden.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de commissie geschiedt met inachtneming van de bepalingen van het Besluit algemene secretarie-aangelegenheden rijksadministratie (Stb. 1980, 182) op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. De bescheiden worden bij opheffing van de commissie in het centraal oud archief van het ministerie opgenomen.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling, waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer en die in de Staatscourant zal worden geplaatst, treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de dagtekening van de Staatscourant waarin zij is geplaatst en werkt terug tot en met 6 december 1991.

De

Staatssecretaris

voornoemd,
namens deze:
De

Directeur Ziekenhuiszorg en Topzorg

,

Th. C. J. Straathof

Naar boven