Wijzigingsbesluit Formatiebesluit WBO, enz.

[Regeling vervallen per 01-12-2005.]
Geraadpleegd op 30-11-2023.
Geldend van 01-08-1992 t/m 30-11-2005

Besluit van 24 januari 1992, houdende wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur op grond van de Wet op het basisonderwijs en de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs in verband met wijziging van de teldatum

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen van 30 oktober 1991, nr. 91082816/2456, centrale directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op de artikelen 18, 20, 49, 51, 96 en 115 van de Wet op het basisonderwijs (Stb. 1986, 256) en de artikelen 25, 28, 57, 59 en 88n van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs (Stb. 1987, 614);

Gehoord de Onderwijsraad (advies van 24 september 1991, nr. OR 91000260/1 P);

De Raad van State gehoord (advies van 24 december 1991, nr. W05.91 0606.);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen van 16 januari 1992, nr. 92000537/2456, centrale directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel III

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IV

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel V

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VI

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VII

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VIII

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IX

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel X

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XI

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

  • 1 In afwijking van de artikelen D 14, D 15, F 15 en F 16 van het Besluit trekkende bevolking WBO is voor de beëindiging dan wel voortzetting van de bekostiging van een bijzondere school onderscheidenlijk opheffing dan wel instandhouding van een openbare school met ingang van 1 augustus 1992, bepalend het aantal leerlingen op 16 januari 1990, het aantal leerlingen op 16 januari 1991 en het aantal leerlingen op 1 oktober 1991, waarbij laatstgenoemd aantal leerlingen wordt verhoogd met 3% van dat aantal leerlingen. Indien op elk van die data het aantal leerlingen minder heeft bedragen dan 30, wordt de bekostiging van een bijzondere school beëindigd onderscheidenlijk neemt de gemeenteraad een besluit tot opheffing van een openbare school.

  • 2 In afwijking van de artikelen D 14, D 15, F 15 en F 16 van het Besluit trekkende bevolking WBO is voor de beëindiging dan wel voortzetting van de bekostiging van een bijzondere school onderscheidenlijk opheffing dan wel instandhouding van een openbare school met ingang van 1 augustus 1993, bepalend het aantal leerlingen op 16 januari 1991, het aantal leerlingen op 1 oktober 1991 en het aantal leerlingen op 1 oktober 1992 waarbij de twee laatstgenoemde aantallen leerlingen worden verhoogd met 3% van dat aantal leerlingen. Indien op elk van die data het aantal leerlingen minder heeft bedragen dan 30, wordt de bekostiging van een bijzondere school beëindigd onderscheidenlijk neemt de gemeenteraad een besluit tot opheffing van een openbare school.

  • 3 In afwijking van de artikelen E 17, eerste lid, en E 18, eerste lid, van het Besluit trekkende bevolking WBO is voor de beëindiging dan wel voortzetting van de bekostiging van een afdeling die is verbonden aan een bijzondere school onderscheidenlijk opheffing dan wel instandhouding van een afdeling die is verbonden aan een openbare school met ingang van 1 augustus 1992, bepalend het aantal leerlingen op 16 januari 1991. Indien op die datum het aantal leerlingen minder heeft bedragen dan 10, wordt de bekostiging van een afdeling verbonden aan een bijzondere school beëindigd onderscheidenlijk neemt de gemeenteraad een besluit tot opheffing van een afdeling verbonden aan een openbare school.

Artikel XII

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

Voor het schooljaar 1991-1992 wordt in afwijking van artikel 7, eerste lid, van het Formatiebesluit ISOVSO, de formatie, bedoeld in de artikelen 6, 10, 11a en 13 van het Formatiebesluit ISOVSO opnieuw vastgesteld indien het verschil tussen

  • a. het aantal leerlingen op 1 oktober 1991, verhoogd met het percentage van dat aantal leerlingen dat voor de desbetreffende schoolsoort en onderwijsvorm is aangegeven in de tabel in artikel 17 van het Formatiebesluit ISOVSO en vervolgens afgerond, en

  • b. het aantal leerlingen op 16 januari 1991 onderscheidenlijk het aantal leerlingen op de laatste dag van de tweede maand volgende op die der opening, indien deze datum valt in het schooljaar 1990-1991 doch na 16 januari 1991,

gelijk is aan of groter is dan de kleinste factor N, bedoeld in de tabel in artikel 17 van het Formatiebesluit ISOVSO, die op de school van toepassing is.

Artikel XIII

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het besluit wordt geplaatst, met uitzondering van de artikelen II, III, IV, VII, VIII en X en werkt terug tot en met 8 november 1991.

  • 3 Artikel X treedt in werking op 1 augustus 1992.

Lasten en bevelen dat dit besluit met daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State en de Algemene Rekenkamer.

’s-Gravenhage, 24 januari 1992

Beatrix

De Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen,

J. Wallage

Uitgegeven de dertiende februari 1992

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven