Geldigheidsduur certificaten examenonderdelen m.d.g.o.-AG/AA

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geraadpleegd op 28-02-2024.
Geldend van 22-02-1992 t/m 30-12-2004

Geldigheidsduur certificaten examenonderdelen m.d.g.o.-AG/AA

De minister van onderwijs en wetenschappen,

Gelet op artikel II, onderdelen I en M, van de Wet van 23 mei 1990, Stb. 266, juncto artikel 72, vierde lid, van het Besluit m.d.g.o.;

Gezien de voordracht van de Landelijke Examencommissie m.d.g.o.-AG van 19 maart 1991;

Gehoord de minister van welzijn, volksgezondheid en cultuur;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Op de examenonderdelen Recepteren geïntegreerd en Dispenseren geïntegreerd van de afdeling m.d.g.o. AG/AA is artikel 72, derde lid, van het Besluit m.d.g.o. van toepassing voor de duur van 2 jaar, gerekend vanaf 1 augustus van het jaar waarin het desbetreffende certificaat is behaald.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt bekendgemaakt in het officiële publikatieblad van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Van deze bekendmaking wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na uitgifte van het officiële publikatieblad van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen waarin deze regeling is bekendgemaakt.

Naar boven