Privacyreglement klachtenregistratie en ongevallenregistratie Directoraat-Generaal van de Arbeid

[Regeling vervallen per 25-09-2008.]
Geraadpleegd op 28-05-2024.
Geldend van 01-03-1997 t/m 24-09-2008

Privacyreglement klachtenregistratie en ongevallenregistratie bij het Directoraat-Generaal van de Arbeid

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Overwegende, dat ingevolge de artikelen 19, 20 en 22 van de Wet persoonsregistraties (Stb. 1988, 665) een reglement dient te worden vastgesteld voor de klachtenregistratie en de ongevallenregistratie bij het Directoraat-Generaal van de Arbeid;

Besluit het volgende reglement vast te stellen:

Artikel 1. Definities

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

 • 1 In dit reglement wordt verstaan onder ‘persoonsgegeven’, ‘persoonsregistratie’, ‘verstrekken van gegevens uit een persoonsregistratie’, ‘verstrekken van gegevens aan een derde’, hetgeen daaronder wordt verstaan in de Wet persoonsregistraties.

 • 2 In dit reglement wordt verstaan onder:

  a. houder:

  de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

  b. beheerder:

  het districtshoofd van de Arbeidsinspectie respectievelijk van de Inspectie van de Havenarbeid, dan wel de directeur Veiligheid van het Directoraat-Generaal van de Arbeid;

  c. klachtenregistratie:

  de geautomatiseerde verzameling van gegevens die betrekking hebben op een klacht die door een natuurlijk persoon is ingediend bij een district van de Arbeidsinspectie respectievelijk een district van de Inspectie van de Havenarbeid;

  d. ongevallenregistratie:

  de geautomatiseerde verzameling van gegevens die betrekking hebben op een ongeval van een natuurlijk persoon dat hem in verband met het verrichten van arbeid is overkomen en dat bij een district van de Arbeidsinspectie respectievelijk een district van de Inspectie van de Havenarbeid, dan wel bij de Directie Veiligheid van het Directoraat-Generaal van de Arbeid is aangemeld;

  e. geregistreerde:

  de natuurlijke persoon wiens gegevens deel uitmaken van de klachtenregistratie of de ongevallenregistratie.

Artikel 2. Toepassingsgebied

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

 • 1 Dit reglement is van toepassing op de klachtenregistratie en de ongevallenregistratie van de houder.

 • 2 De aan dit reglement gehechte bijlagen maken deel uit van het reglement.

Artikel 3. Doel van de registraties

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

 • 1 Het doel van de klachtenregistratie is het systematisch vastleggen, opslaan en ter beschikking stellen van gegevens ten behoeve van:

  • a. de administratieve verwerking van bij de Arbeidsinspectie of de Inspectie van de Havenarbeid ingediende klachten betreffende arbeidssituaties die volgens de klager gevaarlijk, ongezond, nadelig voor het welzijn of anderszins onbevredigend zijn;

  • b. het verschaffen van – al dan niet geaggregeerde – gegevens voor beleidsdoeleinden.

 • 2 Het doel van de ongevallenregistratie is het systematisch vastleggen, opslaan en ter beschikking stellen van gegevens ten behoeve van:

  • a. de administratieve verwerking van door de Arbeidsinspectie, de Inspectie van de Havenarbeid, dan wel de Directie Veiligheid ingestelde onderzoeken naar aanleiding van bij het districtshoofd van de Arbeidsinspectie gemelde ongevallen, welke aan werknemers zijn overkomen in verband met het verrichten van arbeid;

  • b. het verschaffen van – al dan niet geaggregeerde – gegevens voor beleidsdoeleinden.

Artikel 4. Verantwoordelijkheden houder en beheerder

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

 • 1 De houder is verantwoordelijk voor het beheer en het goed functioneren van de klachtenregistratie en de ongevallenregistratie die zich bevinden bij de districten van de Arbeidsinspectie, respectievelijk de districten van de Inspectie van de Havenarbeid, dan wel de Directie Veiligheid en treft daartoe de nodige voorzieningen op het gebied van organisatie en beveiliging.

 • 2 De beheerder is belast met de dagelijkse verantwoordelijkheid voor de in het eerste lid bedoelde werkzaamheden in zijn district respectievelijk directie en draagt daarbij zorg voor de juiste uitvoering van de in dit reglement neergelegde regels.

 • 3 De houder ziet toe op de juiste uitvoering van de taken van de beheerder, bedoeld in het tweede lid.

 • 4 Op voordracht van de beheerder wordt het reglement door de houder aangepast indien wijzigingen nodig zijn van de gegevens, opgenomen in de bij dit reglement behorende bijlagen.

Artikel 5. Categorieën van personen

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

 • 1 In de klachtenregistratie worden uitsluitend persoonsgegevens opgenomen over:

  • a. de melder van de klacht;

  • b. de werkgever;

  • c. de ambtenaar die de klacht onderzoekt.

 • 2 In de ongevallenregistratie worden uitsluitend persoonsgegevens opgenomen over:

  • a. de melder van het ongeval;

  • b. de werkgever;

  • c. de getroffene;

  • d. de getuige;

  • e. de uitvoerder dan wel de bedrijfsleider;

  • f. de ambtenaar die het ongeval onderzoekt.

Artikel 6. Op te nemen gegevens

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

 • 1 In de klachtenregistratie worden uitsluitend de in bijlage 1 opgesomde gegevens opgenomen.

 • 2 In de ongevallenregistratie worden uitsluitend de in bijlage 2 opgesomde gegevens opgenomen.

Artikel 7. Herkomst gegevens

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

 • 1 De in de klachtenregistratie opgenomen gegevens worden verkregen van:

  • a. de geregistreerde;

  • b. de ambtenaar van de Arbeidsinspectie respectievelijk de Inspectie van de Havenarbeid;

   alsmede uit:

  • c. de basisregistratie van vestigingen, en

  • d. de Standaardbedrijfsindeling 1978 van het Centraal Bureau van de Statistiek.

 • 2 De in de ongevallenregistratie opgenomen gegevens worden verkregen van:

  • a. de geregistreerde;

  • b. de ambtenaar van de Arbeidsinspectie respectievelijk de Inspectie van de Havenarbeid dan wel de ambtenaar werkzaam bij de directie Veiligheid;

  • c. de directe melder van het ongeval, en

  • d. het Landelijk instituut sociale verzekeringen op grond van het bepaalde in artikel 4 van de Beschikking melding ongevallen en beroepsziekten (Stcrt. 1967, 124).

Artikel 8. Verwijdering van gegevens

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

 • 1 Verwijdering van de persoonsgegevens uit de klachtenregistratie en de ongevallenregistratie vindt plaats uiterlijk 3 jaar na afhandeling van de klacht respectievelijk het ongeval.

 • 2 Indien blijkt dat gegevens ten onrechte, onjuist dan wel onvolledig in de in het eerste lid bedoelde registraties zijn opgenomen, draagt de houder zorg voor een zo spoedig mogelijke verwijdering, verbetering of aanvulling van die gegevens. De op grond van dit lid verwijderde gegevens worden vernietigd.

Artikel 9. Toegang tot de registraties

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

 • 1 Rechtstreekse toegang tot de klachtenregistratie en zelfstandige raadpleging van de daarin opgenomen persoonsgegevens is uitsluitend voorbehouden aan:

  • a. de houder;

  • b. de beheerder(s) en de door de beheerder(s) aangewezen personen die uit hoofde van hun functie zijn belast met of leiding geven aan het invoeren, wijzigen of verwijderen van die gegevens;

  • c. andere, door de beheerder(s) gemachtigde personen, die belast zijn met het onderhoud van de klachtenregistratie en de controle op de juiste werking daarvan;

  • d. de personen, werkzaam bij de Arbeidsinspectie respectievelijk de Inspectie van de Havenarbeid, die uit hoofde van hun functie zijn belast met of leiding geven aan de behandeling van klachten.

 • 2 Rechtstreekse toegang tot de ongevallenregistratie en zelfstandige raadpleging van de daarin opgenomen persoonsgegevens is uitsluitend voorbehouden aan:

  • a. de personen, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en b;

  • b. andere, door de beheerder(s) gemachtigde personen, die belast zijn met het onderhoud van de ongevallenregistratie;

  • c. de personen, werkzaam bij de Arbeidsinspectie respectievelijk de Inspectie van de Havenarbeid, dan wel personen, werkzaam bij de Directie Veiligheid, die uit hoofde van hun functie zijn belast met de behandeling van ongevallen.

 • 3 De aanwijzing van de in het eerste en tweede lid bedoelde personen geschiedt door middel van het daarvoor bestemde aanwijzingsformulier, zoals opgenomen in bijlage 3.

Artikel 10. Verstrekking van gegevens

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

 • 1 Uit de klachtenregistratie respectievelijk de ongevallenregistratie worden binnen de organisatie van de houder slechts gegevens verstrekt, aan de personen, bedoeld in artikel 9, eerste en tweede lid, voor zover die gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun taak.

 • 2 Uit de klachtenregistratie respectievelijk de ongevallenregistratie worden, voor zover zulks:

  • -

   voortvloeit uit het doel van de registraties,

  • -

   wordt vereist ingevolge een wettelijk voorschrift, of

  • -

   geschiedt met toestemming van de geregistreerde,

  gegevens verstrekt aan:

  • a. het openbaar ministerie, de gemeente- en rijkspolitie;

  • b. de verzekeringsmaatschappij van de geregistreerde;

  • c. advocaten en andere door de geregistreerde gemachtigde personen of instanties.

 • 3 Uit de klachtenregistratie respectievelijk de ongevallenregistratie kunnen desgevraagd gegevens worden verstrekt aan personen of instanties met een publiekrechtelijke taak, voor zover zij die gegevens behoeven voor de uitvoering van hun taak en de persoonlijke levenssfeer van de geregistreerden daardoor niet onevenredig wordt geschaad.

Artikel 11. Verbanden met andere gegevensverzamelingen

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

 • 1 De klachtenregistratie is verbonden met:

  • a. uitsluitend het gegeven ‘afkorting naam ambtenaar’ uit de personeelsregistratie;

  • b. de gegevens ‘uniek landelijk volgnummer’ en ‘trefwoord naam van de vestiging’ uit de basisregistratie van vestigingen, en

  • c. de code van de Standaardbedrijfsindeling 1978 volgens het Centraal Bureau van de Statistiek;

 • 2 De ongevallenregistratie is verbonden met:

  • a. uitsluitend het gegeven ‘afkorting naam ambtenaar’ uit de personeelsregistratie;

  • b. de gegevens ‘uniek landelijk volgnummer’ en ‘trefwoord naam van de vestiging’ uit de basisregistratie van vestigingen, en

  • c. de code van de Standaardbedrijfsindeling 1978 volgens het Centraal Bureau van de Statistiek;

Artikel 12. Kennisneming en correctie van opgenomen gegevens

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

 • 1 De geregistreerde of – indien deze de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt dan wel onder curatele is gesteld – diens wettelijke vertegenwoordiger, kan de houder schriftelijk dan wel mondeling verzoeken om kennisneming van de persoonsgegevens die met betrekking tot hem in de klachten- of de ongevallenregistratie zijn opgenomen.

 • 2 Een verzoek als bedoeld in het eerste lid wordt gericht aan de houder en ingediend bij de beheerder.

 • 3 Het verzoek wordt door de beheerder vastgelegd in een formulier, zoals opgenomen in bijlage 4.

 • 4 Een verzoek om correctie van opgenomen persoonsgegevens kan uitsluitend schriftelijk worden ingediend bij de beheerder en dient gericht te zijn aan de houder onder vermelding van de gewenste correctie.

 • 5 Voordat wordt overgegaan tot behandeling van een mondeling verzoek om kennisneming dient de verzoeker zich ter vaststelling van zijn identiteit te legitimeren door overlegging van een geldig legitimatiebewijs, dan wel een kopie daarvan.

 • 6 Voordat wordt overgegaan tot behandeling van een schriftelijk verzoek om kennisneming of correctie wordt de identiteit van de verzoeker vastgesteld aan de hand van de reeds beschikbare gegevens met betrekking tot naam, adres en woonplaats van de verzoeker.

 • 7 Kennisneming van gegevens wordt als regel verleend door het verstrekken van een afdruk van de gegevens.

Artikel 13. Kennisneming van verstrekking van gegevens

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

 • 1 De geregistreerde of – indien deze de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt dan wel onder curatele is gesteld – diens wettelijke vertegenwoordiger, kan de houder schriftelijk verzoeken om kennisneming van de persoonsgegevens die met betrekking tot hem in het jaar, voorafgaande aan het verzoek, uit de klachten- of de ongevallenregistratie aan derden zijn verstrekt.

Artikel 14. Journaal

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

Artikel 15. Terinzagelegging en bekendmaking

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

 • 1 Dit reglement ligt ter inzage bij:

  • a. het Directoraat Generaal van de Arbeid;

  • b. de districtskantoren van de Arbeidsinspectie en de Inspectie van de Havenarbeid, en

  • c. de Centrale Directie Voorlichting, Bibliotheek en Documentatie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 • 2 Dit reglement wordt bekend gemaakt in de Nederlandse Staatscourant.

 • 3 Het bepaalde in de vorige leden is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van wijziging of intrekking van dit reglement.

 • 4 De mededeling, bedoeld in artikel 19, derde lid van de Wet persoonsregistraties, geschiedt door middel van het daarvoor bestemde formulier, zoals opgenomen in bijlage 6.

Artikel 16. Slotbepaling

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

 • 1 Dit reglement treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van bekendmaking in de Nederlandse Staatscourant.

's-Gravenhage, 13 januari 1992

De

minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

B. de Vries

Bijlage 1. Gegevens die in de klachtenregistratie zijn opgenomen

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

1. Algemene gegevens

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

 • -

  naam werkgever

 • -

  adres werkgever

 • -

  woonplaats werkgever

 • -

  postcode werkgever

 • -

  telefoonnr. werkgever

 • -

  CRS nummer

 • -

  SBI-code

 • -

  is een OR aanwezig 1

 • -

  aard van de klacht

 • -

  hoe is de melding binnengekomen (tel., mond., schr.)

 • -

  door wie is de klacht opgenomen

 • -

  datum binnenkomst klacht

 • -

  tijd van binnenkomst

 • -

  volgnummer

2. Meldingsbron

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

 • -

  naam melder

 • -

  adres melder

 • -

  woonplaats melder

 • -

  postcode melder

 • -

  telefoonnr. melder

 • -

  is melder werkzaam in bedrijf2

 • -

  indien niet, wat is relatie van melder tot bedrijf

 • -

  indien wel, welke functie heeft melder in bedrijf

 • -

  is melder uitzendkracht3

3. Gegevens betreffende de klacht

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

 • -

  naam van de afdeling

 • -

  aantal werknemers afdeling

 • -

  omschrijving klacht

 • -

  besproken met bedrijfsleiding 4

 • -

  zo ja, met wie

 • -

  met welk resultaat

 • -

  besproken met OR 5

 • -

  zo ja, met welk resultaat

 • -

  wordt de klacht ondersteund door andere werknemers6

 • -

  is het bedrijf op de hoogte van de melding aan AI7

4. Opmerkingen klager

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

 • -

  bekendheid met nadelige uitwerking van onderzoek8

 • -

  gaat klager akkoord met onderzoek9

 • -

  moet de klacht anoniem behandeld worden10

 • -

  informatie aan klager over resultaat onderzoek11

 • -

  bij melding gemaakte afspraken

5. Onderzoek

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

 • -

  in onderzoek gegeven aan

 • -

  datum in onderzoek gegeven

 • -

  rappeldatum

 • -

  rapportage onderzoek

 • -

  is de klacht gegrond

 • -

  te onderneming acties/bestuurlijke middelen

 • -

  is de klager ingelicht

 • -

  zo ja, op welke datum

Bijlage 2. Gegevens die in de ongevallenregistratie zijn opgenomen

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

1. Algemene gegevens

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

 • -

  naam werkgever

 • -

  adres werkgever

 • -

  woonplaats werkgever

 • -

  postcode werkgever

 • -

  telefoonnr. werkgever

 • -

  CRS nummer

 • -

  SBI-code

 • -

  Grootte van het bedrijf

 • -

  is een OR aanwezig 12

 • -

  hoe is de melding binnengekomen (tel., mond., schr.)

 • -

  door wie is het ongeval opgenomen

 • -

  datum binnenkomst melding ongeval

 • -

  tijd van binnenkomst melding ongeval

 • -

  volgnummer

2. Meldingsbron

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

 • -

  naam melder

 • -

  naam instantie

 • -

  woonplaats instantie

 • -

  telefoonnr. instantie

 • -

  functie melder

 • -

  meldingsplicht art. 9 Arbowet13

3. Gegevens betreffende het ongeval

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

 • -

  datum waarop het ongeval heeft plaatsgevonden

 • -

  tijdstip van het ongeval

 • -

  naam bedrijf indien dit afwijkt van vestigingsadres

 • -

  adres bedrijf indien dit afwijkt van vestigingsadres

 • -

  woonplaats bedrijf indien dit afwijkt van vestigingsadres

 • -

  aantal werknemers afdeling

 • -

  omschrijving

 • -

  aard van het ongeval

 • -

  is er direct actie ondernomen 14

 • -

  omschrijving actie

 • -

  is materiële schade groter dan f 100 000,00 15

 • -

  getuige, uitvoerder, bedrijfsleider

 • -

  naam getuige, uitvoerder, bedrijfsleider

 • -

  adres getuige, uitvoerder, bedrijfsleider

 • -

  woonplaats getuige, uitvoerder, bedrijfsleider

4. Gegevens betreffende de getroffene

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

 • -

  naam getroffene

 • -

  adres getroffene

 • -

  woonplaats getroffene

 • -

  geboortedatum getroffene

 • -

  geboorteplaats getroffene

 • -

  beroep getroffene

 • -

  is getroffene uitzendkracht 16

 • -

  geslacht getroffene

 • -

  omschrijving van het letsel

 • -

  is er sprake van ernstig letsel 17

 • -

  is getroffene opgenomen in ziekenhuis

 • -

  naam van het ziekenhuis

 • -

  plaatsnaam ziekenhuis

 • -

  is getroffene overleden

 • -

  zijn er meerdere slachtoffers

 • -

  opmerkingen

5. Onderzoek

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

 • -

  in onderzoek gegeven aan

 • -

  datum in onderzoek gegeven

 • -

  tijd waarop ongeval in onderzoek is gegeven

 • -

  rappeldatum

 • -

  rapportage onderzoek

 • -

  datum wanneer het ongeval afgehandeld is

Bijlage 3. Aanwijzing functionele toegang persoonsregistraties Directoraat-Generaal van de Arbeid

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

 • Persoonsregistratie:

 • Organisatie-onderdeel:

 • Afdeling/sector:

 • Beheerder:

 • Rechtstreekse toegang en zelfstandige raadpleging van de in bovengenoemde persoonsregistratie opgenomen persoonsgegevens is uitsluitend voorbehouden aan personen, werkzaam in de hierna aangewezen functies:

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

 • Datum:

 • Handtekening beheerder:

Bijlage 4. Formulier verzoek om kennisneming/correctie/kennisneming van verstrekking van persoonsgegevens aan derden 18 op grond van de Wet Persoonsregistraties

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

 • -

  naam:

 • -

  adres:

 • -

  woonplaats:

 • -

  gegevens waarvan:

 • -

  kennisneming verzocht

 • -

  gegevens waarvan correctie verzocht:

 • -

  kennisneming van derdenverstrekking: ja/nee 19

 • Plaats:

 • Datum:

 • Handtekening verzoeker:

Deze ruimte niet beschrijven

 • -

  naam beheerder:

 • -

  naam afdeling:

 • -

  datum binnenkomst verzoek:

 • -

  legitimatie verzoeker:

 • -

  datum verstrekte gegevens:

 • -

  datum aangebrachte correctie(s):

 • -

  datum verstrekte gegevens derdenverstrekking(en):

Bijlage 5. Wet Persoonsregistratie - Journaal gegevensverstrekking aan derden

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

Datum aanvraag: 02-08-90 Datum verstrekking: 06-08-90

Aanvrager

Naam: Middelhoven, A. A.

Adres: Wetskade 245

Woonplaats: 2270 AH Lelyplaats

Soort legitimatie: TOER.KAART Nummer: 145668

Registratie

Naam: ongevallen

Onderdeel: letselgegevens

Geregistreerde

Naam: A. den Hulk

Adres: Groenstraat 24

Woonplaats: Badplace

Toestemming (vindt schriftelijk plaats)

Ja/Nee: N. Datum: 02-08-90 Ingetrokken: 02-08-90

Aanvraag geregistreerde of van hem gegevens zijn verstrekt aan derden?

Datum aanvraag: 02-08-90

Datum antwoord: 07-08-90

 1. De met een * aangegeven elementen betreffen ja/nee vragen. ^ [1]
 2. De met een * aangegeven elementen betreffen ja/nee vragen. ^ [2]
 3. De met een * aangegeven elementen betreffen ja/nee vragen. ^ [3]
 4. De met een * aangegeven elementen betreffen ja/nee vragen. ^ [4]
 5. De met een * aangegeven elementen betreffen ja/nee vragen. ^ [5]
 6. De met een * aangegeven elementen betreffen ja/nee vragen. ^ [6]
 7. De met een * aangegeven elementen betreffen ja/nee vragen. ^ [7]
 8. De met een * aangegeven elementen betreffen ja/nee vragen. ^ [8]
 9. De met een * aangegeven elementen betreffen ja/nee vragen. ^ [9]
 10. De met een * aangegeven elementen betreffen ja/nee vragen. ^ [10]
 11. De met een * aangegeven elementen betreffen ja/nee vragen. ^ [11]
 12. De met een * aangegeven elementen betreffen ja/nee vragen. ^ [12]
 13. De met een * aangegeven elementen betreffen ja/nee vragen. ^ [13]
 14. De met een * aangegeven elementen betreffen ja/nee vragen. ^ [14]
 15. De met een * aangegeven elementen betreffen ja/nee vragen. ^ [15]
 16. De met een * aangegeven elementen betreffen ja/nee vragen. ^ [16]
 17. De met een * aangegeven elementen betreffen ja/nee vragen. ^ [17]
 18. doorhalen hetgeen niet van toepassing is ^ [18]
 19. doorhalen hetgeen niet van toepassing is ^ [19]
Naar boven