Onderwijsbevoegdheid verbonden aan akten van bekwaamheid techniek

[Regeling vervallen per 01-08-2006.]
Geraadpleegd op 22-02-2024.
Geldend van 20-01-1992 t/m 31-07-2006

Onderwijsbevoegdheid verbonden aan akten van bekwaamheid techniek

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,Mede namens de minister van Onderwijs en Wetenschappen;

Gelet op de artikelen 108, 110 en 114 van de Overgangswet W.V.O. (Stb. 1967, 386);

De Onderwijsraad gehoord (advies van 14 februari 1991, kenmerk OR. 91000043/ 5T),

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-08-2006]

Aan de akte van bekwaamheid van de tweede graad, uitgereikt door de uit de openbare kas bekostigde lerarenopleiding in agrarische techniek I en agrarische techniek II, wordt de bevoegdheid verbonden tot het geven van onderwijs in het vak techniek aan scholen voor lager landbouwonderwijs.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-08-2006]

Aan de akte van bekwaamheid van de derde graad, uitgereikt door uit de openbare kas bekostigde agrarische lerarenopleiding in agrarische techniek I en agrarische techniek II, wordt de bevoegdheid verbonden tot het geven van onderwijs in het vak techniek aan scholen voor lager landbouwonderwijs.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-08-2006]

Aan de verklaring, afgegeven op grond van artikel 114 van de Overgangswet W.V.O., voor het vak algemene technieken danwel algemene technieken (techniek), wordt de bevoegdheid verbonden tot het geven van onderwijs in het vak techniek aan scholen voor lager landbouwonderwijs.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-08-2006]

  • 1 Op verzoek wordt door de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij aan degene die tussen 1 oktober 1984 en 1 oktober 1989 onderwijs heeft gegeven in het vak algemene technieken en daartoe bevoegd was op grond van de circulaire LO-4321 van 7 juli 1980, een verklaring afgegeven waarin de bevoegdheid tot het geven van onderwijs in het vak techniek aan scholen voor lager landbouwonderwijs wordt verleend.

  • 2 Het verzoek bedoeld in het eerste lid, dient uiterlijk 1 maart 1992 te zijn ingediend bij het bevoegd gezag van de instelling waaraan verzoeker verbonden is of verbonden is geweest. De instelling dient het verzoek in bij de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-08-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag van haar bekendmaking in de Staatscourant en werkt terug tot 30 september 1989.

's-Gravenhage, 13 januari 1992

De

minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Voor deze:
De

secretaris-generaal

,

T. H. J. Joustra

Naar boven