Aanwijzing als ambtenaar

[Regeling vervallen per 02-01-2005.]
Geraadpleegd op 14-06-2024.
Geldend van 01-03-1992 t/m 01-01-2005

Beschikking aanwijzing ambtenaar besluit sociaal beleidskader reorganisatie politiebestel

De Minister van Justitie en de Minister van Binnenlandse Zaken,

Gelet op artikel 1, onderdeel b, 8, van het Besluit Sociaal beleidskader reorganisatie politiebestel:

Besluiten:

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

Degene die krachtens een ambtelijke aanstelling dan wel een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht werkzaam is bij de directie politie van het ministerie van Justitie of bij de directie politie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en die de wens daartoe te kennen geeft, wordt aangewezen als ambtenaar in de zin van het Besluit sociaal beleidskader reorganisatie politiebestel, met dien verstande dat:

  • a. de in de aanhef bedoelde functionarissen tot het moment van inwerkingtreding van de in het kader van het nieuwe bestel te ontwerpen Politiewet tevens kunnen worden herplaatst bij het ministerie van Justitie onderscheidenlijk het ministerie van Binnenlandse Zaken;

  • b. voor de toepassing van artikel 3 van het Besluit sociaal beleidskader reorganisatie politiebestel ten aanzien van de in de aanhef bedoelde functionarissen voor zover werkzaam bij de directie politie van het ministerie van Binnenlandse Zaken voor ‘Minister van Justitie’ wordt gelezen: Minister van Binnenlandse Zaken.

Deze beschikking zal worden gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant.

's-Gravenhage, 17 december 1991

De

Minister

van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,

C. I. Dales

Naar boven