Besluit reglement BPS-politieregisters rijkspolitie

[Regeling vervallen per 02-01-2005.]
Geldend van 12-02-1992 t/m 01-01-2005

Besluit reglement BPS-politieregisters rijkspolitie

De Minister van Justitie,

Gelet op het bepaalde in artikel 9, eerste lid, van de Wet politieregisters (Stb. 1990, 414);

handelende na overleg met het openbaar ministerie en de burgemeesters van de gemeentes zonder gemeentepolitie;

gehoord de Registratiekamer over de artikelen 6, tweede lid, en 11, zesde lid;

Besluit:

[Vervallen per 02-01-2005]

  • I Het in de bijlage bij dit besluit opgenomen reglement vast te stellen.

  • II Het reglement BPS-politieregisters rijkspolitie zal ter inzage worden gelegd bij de voorlichtingsdienst van het Ministerie van Justitie, de Algemene Inspectie van het Korps Rijkspolitie en bij de districtsbureaus van de districten der Rijkspolitie die werken met het bedrijfsprocessensysteem "Gronings model".

  • IV Dit besluit zal worden gepubliceerd in de Staatscourant en het Algemeen Politieblad. Het kan worden aangehaald als "besluit reglement BPS-politieregisters rijkspolitie" en treedt in werking met ingang van de eerste dag na uitgifte van de Staatscourant waarin dit besluit is gepubliceerd.

's-Gravenhage, 3 januari 1992

De

Minister

voornoemd,
Namens de Minister,
Het

Hoofd van de Directie Politie

Terug naar begin van de pagina