Regeling grenswaarden voor PER in afvalwater

[Regeling vervallen per 01-01-2024.]
Geraadpleegd op 13-07-2024.
Geldend van 22-12-2009 t/m 31-12-2023

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 3 januari 1992, houdende grenswaarden voor PER

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Overwegende, dat het noodzakelijk is grenswaarden vast te stellen voor het brengen van PER in oppervlaktewateren ter uitvoering van de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 27 juli 1990, 90/415/EEG ( PbEG L 219/49), tot wijziging van bijlage II bij Richtlijn 86/280/EEG betreffende grenswaarden en kwaliteitsdoelstellingen voor lozingen van bepaalde onder lijst I van de bijlage bij Richtlijn 76/464/EEG vallende gevaarlijke stoffen; Gelet op artikel 1a, derde lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Stb. 1981, 573);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. PER: perchloorethyleen;

 • b. TRI: trichloorethyleen;

 • c. TETRA: tetrachloorkoolstof;

 • d. verwerken van PER: elk industrieel proces waarbij PER of PER bevattende stoffen worden geproduceerd, omgezet of gebruikt, of waarbij PER of PER bevattende stoffen vrijkomen;

 • e. bestaand bedrijf: bedrijf dat PER verwerkt, dat op 31 juli 1991 in werking is en waarvan de capaciteit voor het verwerken van PER na 31 juli 1991 niet aanzienlijk is uitgebreid;

 • f. nieuw bedrijf: bedrijf dat PER verwerkt en geen bestaand bedrijf is;

 • g. bijlage I: bij deze regeling behorende bijlage I;

 • h. bijlage II: bij deze regeling behorende bijlage II;

 • i. lozen: brengen van:

  • 1°. stoffen in een oppervlaktewaterlichaam;

  • 2°. afvalwater of andere afvalstoffen in een openbaar hemelwaterstelsel, een openbaar ontwateringstelsel, een openbaar vuilwaterriool of een andere voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater, of

  • 3°. stoffen op een zuiveringtechnisch werk met behulp van een werk niet zijnde een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 Voor een nieuw bedrijf gelden, als de hoogst toelaatbare gewichtshoeveelheid en concentratie PER voorkomend in afvalwater dat wordt geloosd, de grenswaarden die overeenkomen met de waarden die het resultaat zijn van toepassing van de beste bestaande technieken, met dien verstande dat voor een nieuw bedrijf behorende tot een van de in bijlage I genoemde bedrijfstakken, die gewichtshoeveelheid en concentratie in ieder geval niet hoger is dan de in die bijlage opgenomen grenswaarde die op de betrokken bedrijfstak van toepassing is.

 • 2 De in het eerste lid laatstgenoemde grenswaarde geldt met ingang van de in bijlage I opgenomen datum die op de betrokken bedrijfstak en die grenswaarde van toepassing is.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Voor een bestaand bedrijf gelden als de hoogst toelaatbare gewichtshoeveelheid en concentratie PER voorkomend in afvalwater dat wordt geloosd:

 • a. indien dat bedrijf behoort tot een van de in bijlage I genoemde bedrijfstakken: de in die bijlage voor die bedrijfstak opgenomen grenswaarde, met ingang van de in die bijlage opgenomen datum die daarop van toepassing is;

 • b. indien dat bedrijf niet behoort tot een in bijlage I genoemde bedrijfstak: de grenswaarden die op 31 januari 1992 overeenkomen met de waarden die het resultaat zijn van de toepassing van de beste bestaande technieken.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

De wijze van meting van de gewichtshoeveelheid en concentratie PER, bedoeld in de artikelen 2 en 3, dient ten minste te voldoen aan de in bijlage II daaraan gestelde eisen.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 31 januari 1992.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling grenswaarden voor PER in afvalwater.

's-Gravenhage, 3 januari 1992

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. G. M. Alders

de achtentwintigste januari 1992
De

Minister

van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Bijlage I

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bedrijfstak toepassing

Grenswaarden gewicht (g per ton) (*) (*)

concentratie (mg/l) (*) (*)

van per

1. Produktie van TRI en van PER (TRI-PER-processen

10 2,5

2 0,5

1-1-1993 1-1-1995

2. Produktie van TETRA en van PER (TETRA-PER-processen)

10 2,5

5 1,25

1-1-1993 1-1-1995

3. Gebruik van PER bij ontvetting van metalen

 

0,1

1-1-1993

* a. Voor de onder 1 en 2 genoemde bedrijfstakken worden de grenswaarden voor lozing van PER gegeven ten opzichte van de totale produktiecapaciteit van TRI + PER en TETRA + PER.

* en ** d. De grenswaarden gelden op het punt waar het PER bevattende afvalwater het terrein verlaat. In het geval dat gebruik wordt gemaakt van een procédé met open beluchting van afvalwater dat PER bevat, dient ook bovenstrooms van de betrokken installaties aan de grenswaarden te worden voldaan. Alle afvalstromen die verontreinigd kunnen zijn met PER dienen bij de beoordeling of aan de grenswaarden wordt voldaan betrokken te zijn. e. De grenswaarden geven de hoogst toelaatbare gewichtshoeveelheid en concentratie PER aan, die gemiddeld per maand mag worden geloosd. Daarbij geldt dat de hoogst toelaatbare gewichtshoeveelheid en concentratie op één dag ten hoogste twee maal de in de tabel aangegeven waarden mag bedragen. f. Voor de onder 3 genoemde bedrijfstak gelden de grenswaarden niet voor bedrijven die 30 kg/jaar of minder lozen.

** b. Voor de onder 1 genoemde bedrijfstak worden de grenswaarden voor concentraties PER gegeven ten opzichte van het referentievolume 5 m3/ton geproduceerd TRI + PER. c. Voor de onder 2 genoemde bedrijfstak worden de grenswaarden voor concentraties PER gegeven ten opzichte van het referentievolume 2 m3/ton geproduceerd TETRA + PER.

Bijlage II

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Vereisten waaraan de wijze van meting van de gewichtshoeveelheid en concentratie PER, bedoeld in de artikelen 2 en 3, ten minste dient te voldoen.

1. Het nemen van monsters en het meten van het lozingsdebiet geschiedt op het punt waar het PER bevattende afvalwater het terrein van het betrokken bedrijf verlaat. Het nemen van monsters en het meten van het lozingsdebiet mag geschieden op een punt dat ligt vóór het punt waar de grenswaarden gelden, indien al het van het bedrijf afkomstige water dat met de betrokken stof verontreinigd kan zijn bij die metingen in aanmerking wordt genomen en indien uit regelmatige controlemetingen blijkt dat de metingen een goed beeld geven van de hoeveelheden die worden geloosd op het punt waar de grenswaarden gelden of altijd een hogere uitkomst geven.

2. Voor de meting van de geloosde hoeveelheid afvalwater (in m3/dag) wordt een methode gehanteerd, waarvan de onnauwkeurigheid in de debietmeting kleiner is dan 10%. Dit kan door ijking worden vastgesteld.

3. De bemonstering van het afvalwater wordt zodanig uitgevoerd dat een monster wordt verkregen dat representatief is voor de geloosde totale hoeveelheid afvalwater gedurende 24 uur.

4. De frequentie van meting en bemonstering is zodanig dat een representatief beeld wordt verkregen van de concentratie en van de totale hoeveelheid PER die gedurende een maand wordt geloosd.

5. Het monster wordt in behandeling genomen zonder dat daaruit bezinkbare of opdrijvende bestanddelen zijn verwijderd. De referentiemethode voor het meten van PER is gaschromatografie met detectie door elektronenvangst, na extractie met een geschikt oplosmiddel. De bepalingsdrempel ligt voor PER tussen 0,1 en 10ug/l in afvalwater naar gelang van het aantal storende begeleidende stoffen in het monster. Hierbij wordt onder de bepalingsdrempel verstaan de kleinste met een gegeven werkwijze in een monster kwantitatief bepaalbare hoeveelheid die nog van nul kan worden onderscheiden. De analyse moet zodanig worden uitgevoerd dat wordt voldaan aan de volgende eisen ten aanzien van de precisie en de systematische afwijking:

a. de precisie: tweemaal de waarde van de standaardafwijking van een serie meetuitkomsten is kleiner dan, of gelijk aan 50% bij een concentratie van tweemaal de bepalingsdrempel.

b. de systematische afwijking: het verschil tussen de werkelijke waarde en de waarde van het rekenkundig gemiddelde van een serie meetuitkomsten is kleiner dan, of gelijk aan 50% bij een concentratie van tweemaal de bepalingsdrempel.

Voor de vaststelling van de precisie en de systematische afwijking van de toegepaste meetmethode wordt gebruik gemaakt van een oplossing waarin PER voorkomt in nauwkeurig bekende concentraties die ten hoogste 10% mogen afwijken van tweemaal de bepalingsdrempel. Deze oplossing dient qua matrix zo veel mogelijk overeen te komen met het te onderzoeken monster. De serie meetuitkomsten als bedoeld onder a. en b. bestaat uit ten minste 10 enkelvoudige meetuitkomsten. Deze meetuitkomsten worden verkregen uit metingen, verricht nadat steeds de gehele analytische opwerking is doorlopen (volgens een gelijke procedure, door dezelfde waarnemer met dezelfde middelen en dezelfde hulpstoffen) en onder zo veel mogelijk gelijke omstandigheden als bij de behandeling van het monster.

De PER-concentraties kunnen worden bepaald in verhouding tot de hoeveelheid AOX, EOX of VOX, mits is aangetoond dat deze methoden gelijkwaardige resultaten geven en totdat de algemene richtlijn betreffende oplosmiddelen is aangenomen.

Naar boven