Regeling verzilvering formatierekeneenheden schooljaar 1992–1993

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geraadpleegd op 24-05-2024.
Geldend van 01-08-1992 t/m 30-12-2004

Regeling verzilvering formatierekeneenheden schooljaar 1992–1993

De staatssecretaris van onderwijs en wetenschappen,

Gelet op artikel 96c, derde lid, van de Wet op het basisonderwijs (Stb. 1986, 256), artikel 93d, derde lid, Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs (Stb. 1987, 614) en artikel 84a, derde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs (Stb. 1986, 552);

Besluit:

Artikel 1. Geldswaarde formatierekeneenheden

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

  • 1 De geldswaarde per formatierekeneenheid, bedoeld in artikel 96c, tweede lid, onderdeel d van de Wet op het basisonderwijs (Stb. 1986, 256), artikel 93d, tweede lid, onderdeel d, Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs (Stb. 1987, 614) en artikel 84a, tweede lid, onderdeel d van de Wet op het voortgezet onderwijs (Stb. 1986, 552), bedraagt voor het schooljaar 1992–1993 f 280,-.

  • 2 Indien er sprake is van uitbesteding aan extern personeel bedraagt de geldswaarde als bedoeld in het eerste lid in het schooljaar 1992–1993 voor het voortgezet onderwijs f 332,- en voor het basisonderwijs f 349,-.

  • 3 Indien er sprake is van uitbesteding aan extern personeel bedraagt de geldswaarde als bedoeld in het eerste lid voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs van 1 augustus 1992 tot en met 31 december 1992 f 419,- en van 1 januari 1993 tot en met 31 juli 1993 f 349,-.

Artikel 2. Bekendmaking

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt bekendgemaakt in het officiële publikatieblad van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 1992.

Artikel 4. Citeertitel

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling kan worden aangehaald als Regeling verzilvering formatierekeneenheden schooljaar 1992–1993.

Naar boven