Regeling kabeljauw- en wijtingvisserij 1992

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geraadpleegd op 26-05-2024.
Geldend van 14-11-1992 t/m 23-01-2004

Regeling kabeljauw- en wijtingvisserij 1992

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op de artikelen 3 en 4 van het Reglement zee- en kustvisserij 1977 (Stb. 666);1Laatstelijk gewijzigd bij besluit van 15 mei 1991 (Stb. 343).

Na overleg met het Produktschap voor Vis en Visprodukten, het Visserijschap en het Bedrijfschap voor de Groothandel in Vis en Aanverwante Bedrijven;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

 • 1 In de beschikking wordt verstaan onder:

  vissersvaartuig:

  vaartuig ten aanzien waarvan een licentie als bedoeld in de Beschikking visserijlicentie (Stcrt. 1984, 253) is toegekend;

  kabeljauwdocument:

  document als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Beschikking regeling vangstbeperking (Stcrt. 1984, 254);

  rondvisdocument:

  document als bedoeld in artikel 8a, eerste lid, van de Beschikking regeling vangstbeperking;

  seizoenrondvisdocument:

  document als bedoeld in artikel 8a, tweede lid, van de Beschikking regeling vangstbeperking.

 • 2 Voor de toepassing van deze regeling vindt het aanlanden plaats op het tijdstip waarop het vissersvaartuig direct of indirect verbinding met de wal heeft gekregen.

 • 3 Voor de toepassing van deze regeling wordt onder kg kabeljauw onderscheidenlijk kg wijting telkens verstaan de kg in gestript gewicht.

 • 4 Indien de kabeljauw of wijting wordt aangevoerd in gefileerde, of op enige andere wijze bewerkte toestand, met uitzondering van gestripte toestand, dan geldt telkens de helft van de in deze regeling genoemde hoeveelheden kg.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

 • 1 Het is verboden meer dan 10.000 kg kabeljauw en 8.000 kg wijting aan boord te hebben van een vissersvaartuig waarvoor een kabeljauwdocument is uitgereikt of met dat vissersvaartuig per week, dan wel bij een visreis van meer dan een week per aanvoer van vis, aan te landen.

 • 2 Het is verboden meer dan 10.000 kg kabeljauw en 8.000 kg wijting aan boord te hebben van een vissersvaartuig waarvoor een rondvisdocument is uitgereikt of met dat vissersvaartuig per week, dan wel bij een visreis van meer dan een week per aanvoer van vis, aan te landen.

 • 3 Het is verboden meer dan 10.000 kg kabeljauw en 8.000 kg wijting aan boord te hebben van een vissersvaartuig waarvoor een seizoenrondvisdocument is uitgereikt of met dat vissersvaartuig per week, dan wel bij een visreis van meer dan een week per aanvoer van vis, aan te landen.

 • 4 Het is verboden meer dan 2.000 kg kabeljauw en 4.000 kg wijting aan boord te hebben van een vissersvaartuig waarvoor geen kabeljauw-, rondvis of seizoenrondvisdocument is uitgereikt, of met dat vissersvaartuig per week dan wel per visreis van meer dan een week per aanvoer van vis, aan te landen.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1992.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling kan worden aangehaald als Regeling kabeljauw- en wijtingvisserij 1992.

's-Gravenhage, 30 december 1991

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
voor deze,
De

secretaris-generaal

,

T. H. J. Joustra

Naar boven