Regeling hulp in het buitenland AWBZ

[Regeling vervallen per 01-02-2005.]
Geraadpleegd op 21-06-2024.
Geldend van 22-07-2001 t/m 31-01-2005

Regeling hulp in het buitenland AWBZ

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Gelet op artikel 10, tweede lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Stb. 1990, 176);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

De verzekerde kan zich voor het tot gelding brengen van zijn aanspraak op zorg wenden tot een persoon of inrichting buiten Nederland indien het uitvoeringsorgaan heeft vastgesteld dat zulks voor de geneeskundige verzorging van de verzekerde nodig is.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

  • 1 Deze regeling, die met de daarbij behorende toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst, treedt in werking met ingang van 1 januari 1992.

  • 2 Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling hulp in het buitenland AWBZ.

De

staatssecretaris

voornoemd,

Hans J. Simons

Naar boven