Overgangsregeling accijns van bier 1992

Geraadpleegd op 10-12-2023.
Geldend van 01-01-1992 t/m heden

Overgangsregeling accijns van bier 1992

De Staatssecretaris van Financiën,

Gelet op de artikelen XVIII, derde lid, XIX, tiende lid en XX, vijfde lid, van de Invoeringswet Wet op de accijns (Stb. 1991, 740);

Besluit:

Artikel 3

Op daartoe gedaan verzoek bepaalt de inspecteur dat het tarief, vermeld in artikel XVIII, tweede lid, van de invoeringswet, reeds bij de aanvang van het kalenderjaar toepassing vindt, mits:

 • a. de vergunninghouder van de accijnsgoederenplaats waar het bier wordt vervaardigd ten genoegen van de inspecteur aannemelijk maakt dat de totale jaarproduktie in dat kalenderjaar niet meer zal bedragen dan 90 000 hectolitergraden wordt;

 • b. de totale jaarproduktie in het voorafgaande kalenderjaar, indien de accijnsgoederenplaats waar het bier wordt vervaardigd in dat jaar in werking is geweest, niet meer heeft bedragen dan 90 000 hectolitergraden wordt;

 • c. de vergunninghouder van de accijnsgoederenplaats waar het bier wordt vervaardigd verklaart dat indien de totale jaarproduktie in het kalenderjaar meer heeft bedragen dan 90 000 hectolitergraden wordt, hij het bedrag aan accijns, voortvloeiende uit een herrekening op basis van het tarief van artikel XVIII, eerste lid, van de invoeringswet uiterlijk tien dagen na daartoe gedane uitnodiging zal voldoen.

Artikel 4

 • 1 De hoeveelheid van het wort van een brouwsel wordt opgenomen terwijl dit zich nog in de bierketel en de wachtbakken bevindt, nadat het koken is afgelopen.

 • 2 Nadat uit de bevonden vloeistofhoogte de hoeveelheid is afgeleid, wordt daarop een vermindering toegepast die bedraagt bij een temperatuur van de vloeistof:

> 98°C ...................................................................

4,2 percent

> 90 t/m 98°C .......................................................

3,8 percent

> 80 t/m 90°C .......................................................

3,1 percent

> 70 t/m 80°C .......................................................

2,4 percent

> 60 t/m 70°C .......................................................

1,8 percent

> 50 t/m 60°C .......................................................

1,3 percent

> 40 t/m 50°C .......................................................

0,9 percent

> 30 t/m 40°C .......................................................

0,5 percent

Artikel 5

 • 1 Ter bepaling van het verschil tussen de dichtheid van het wort en de dichtheid van zuiver water, wordt een monster van het wort afgekoeld tot een temperatuur tussen 10 en 25°C, waarbij de temperatuur van 17,5°C zoveel mogelijk moet worden benaderd. Vervolgens wordt van het wort het soortelijk gewicht, met betrekking tot zuiver water van 17,5°C, opgenomen met behulp van een densimeter waarvan het kleinste schaaldeel een waarde van 0,0005 eenheden heeft. De stijging van de vloeistof langs de steel van het instrument blijft hierbij buiten beschouwing, tenzij het instrument, blijkens een aanduiding op de schaal, is ingericht voor bovenaflezing. In laatstbedoeld geval wordt de schaal afgelezen bij het punt dat op dezelfde hoogte ligt als de top van het vloeistofkolommetje dat de steel van het instrument bevochtigt boven het niveau van de vloeistof in het proefglas.

 • 2 De opgenomen relatieve dichtheid wordt vervolgens herleid tot het aantal graden verschil in dichtheid tussen het wort en zuiver water, door vermenigvuldiging van het getal, aanwijzende het soortelijk gewicht, met 100 en vermindering van het verkregen produkt met 100. De uitkomst wijst aan het aantal graden verschil in dichtheid. Voor iedere twee en een halve graad van de honderddelige thermometer, die de vloeistof warmer is dan 17,5°C, wordt het aldus berekende verschil in dichtheid met 0,05 graad vermeerderd, voor iedere 2,5°C, die zij kouder is, met 0,05 graad verminderd.

 • 3 Het verkregen verschil in dichtheid wordt steeds uitgedrukt in graden en tienden van graden, met verwaarlozing van onderdelen kleiner dan tienden van graden, met dien verstande dat de eventuele correctie van het verschil in dichtheid wegens een van 17,5°C afwijkende temperatuur van de vloeistof, wordt toegepast alvorens de onderdelen, kleiner dan tienden van graden, worden verwaarloosd.

 • 4 Suiker en suikerhoudende produkten die aan het bier worden toegevoegd ter aanzoeting worden voor elke kilogram droge stof aangemerkt als 0,386 hectolitergraden wort.

 • 5 Indien de bepaling van het verschil in dichtheid door of met medewerking van ambtenaren van het Laboratorium van de belastingdienst geschiedt, is het gebruik van andere instrumenten dan densimeters geoorloofd.

Artikel 6

 • 1 Het aantal hectolitergraden wort, gebezigd voor de bereiding van bier dat vanuit de accijnsgoederenplaats wordt afgeleverd met vrijstelling, wordt uitgevoerd of wordt overgebracht naar een entrepot, alsmede van bier dat is verloren gegaan, onder ambtelijk toezicht is vernietigd of door de vergunninghouder van de accijnsgoederenplaats waar het is vervaardigd, is teruggenomen, wordt afgeleid uit de hoeveelheid bier en de dichtheid bij 17,5°C van twee vloeistoffen, waarvan de ene in het gehalte aan opgeloste vaste stoffen, de andere in alcoholgehalte met het te onderzoeken bier gelijk staat.

 • 2 Deze vloeistoffen worden verkregen door het te onderzoeken bier herhaaldelijk over te schenken teneinde het te ontdoen van aanwezig koolzuur, vervolgens een bepaalde afgemeten hoeveelheid van deze vloeistof te destilleren en daarna zowel het destillaat als het residu met water aan te vullen tot het oorspronkelijk volume van de voor destillatie gebruikte hoeveelheid vloeistof.

 • 3 Van deze vloeistoffen worden vervolgens de dichtheden bij 17,5°C tot op 0,00002 g/ml nauwkeurig bepaald.

 • 4 De in de bijlage bij deze regeling opgenomen tabel wijst voor elke bevonden dichtheid van het destillaat het getal aan, waarmee de bevonden dichtheid van het residu moet worden vermeerderd om de dichtheid bij 17,5°C te verkrijgen van het wort, gebruikt voor de bereiding van het onderzochte bier.

 • 5 Het getal, aanwijzende het verschil tussen laatstgenoemde dichtheid en die van zuiver water bij dezelfde temperatuur, uitgedrukt in graden en tienden van graden als bedoeld in artikel XVIII van de invoeringswet, levert na vermenigvuldiging met 100/95 van het getal aanwijzende de in hectoliters en honderdsten van hectoliters uitgedrukte hoeveelheid van het bier waarvan het onderzochte monster afkomstig is, een produkt op, dat, na verwaarlozing van onderdelen van eenheden, het in het eerste lid bedoelde aantal hectolitergraden aanwijst.

 • 6 De in het vijfde lid bedoelde vermenigvuldigingsfactor wordt vervangen door 100/90 indien het bier op fles betreft.

Artikel 7

 • 1 De dichtheid van het wort waaruit ingevoerd bier is vervaardigd, wordt berekend uit de dichtheden bij 17,5°C van twee vloeistoffen, waarvan de ene in het gehalte aan opgeloste vaste stoffen, de andere in alcoholgehalte met het te onderzoeken bier overeenkomt.

Artikel 8

De bepaling van het aantal hectolitergraden bedoeld in de artikelen 6 en 7 geschiedt in het Laboratorium van de belastingdienst door de daaraan verbonden ambtenaren.

Artikel 9

 • 1 Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet op de accijns in werking treedt.

 • 2 Deze regeling kan worden aangehaald als de Overgangsregeling accijns van bier 1992.

De

Staatssecretaris

van Financiën,
Namens deze,
De

Directeur-Generaal voor Fiscale Zaken

,

D.E. Witteveen

Bijlage Tabel, bedoeld in artikel 6, vierde lid

Dichtheid van het destiliaat bepaald bij 17,5° C

Getal waarmede de bevonden dichtheid van het residu moet worden vermeerderd om de dichtheid bij 17,5° C te leren kennen van het wort, gebezigd voor de bereiding van het onderzochte bier

0.9880

0.0517

1

0.0512

2

0.0507

3

0.0501

4

0.0496

5

0.0490

6

0.0484

7

0.0478

8

0.0473

9

0.0467

0.9890

0.0462

1

0.0456

2

0.0456

3

0.0446

4

0.0441

5

0.0436

6

0.0431

7

0.0426

8

0.0421

9

0.0416

0.9900

0.0411

1

0.0406

2

0.0401

3

0.0397

4

0.0392

5

0.0388

6

0.0384

7

0.0379

8

0.0375

9

0.0370

0.9910

0.0366

1

0.0361

2

0.0357

3

0.0353

4

0.0348

5

0.0344

6

0.0339

7

0.0335

8

0.0330

9

0.0326

0.9920

0.0321

1

0.0317

2

0.0312

3

0.0307

4

0.0302

5

0.0297

6

0.0292

7

0.0287

8

0.0282

9

0.0277

0.9930

0.0271

1

0.0266

2

0.0262

3

0.0257

4

0.0252

5

0.0247

6

0.0242

7

0.0237

8

0.0232

9

0.0227

0.9940

0.0222

1

0.0218

2

0.0213

3

0.0209

4

0.0204

5

0.0200

6

0.0196

7

0.0191

8

0.0186

9

0.0182

0.9950

0.0178

1

0.0173

2

0.0169

3

0.0164

4

0.0160

5

0.0155

6

0.0151

7

0.0147

8

0.0142

9

0.0138

0.9960

0.0134

1

0.0129

2

0.0124

3

0.0120

4

0.0116

5

0.0111

6

0.0107

7

0.0102

8

0.0098

9

0.0093

0.970

0.0089

1

0.0084

2

0.0080

3

0.0076

4

0.0071

5

0.0067

6

0.0062

7

0.0058

8

0.0053

9

0.0049

0.9980

0.0045

1

0.0040

2

0.0036

3

0.0031

4

0.0027

5

0.0022

6

0.0018

7

0.0013

8

0.0009

9

0.0005

0.9990

0.0000

Naar boven