Vaststelling omroepbijdragen

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geraadpleegd op 25-07-2024.
Geldend van 01-01-1992 t/m 31-12-2008

Vaststelling omroepbijdragen

De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Overwegende, dat de door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde prijsindex voor de gezinsconsumptie over het kalenderjaar 1990 ten opzichte van het kalenderjaar 1989 met 2,6% is gestegen.

Voorts overwegende, dat krachtens artikel 33 van het Mediabesluit (Stb. 1987, 573) de omroepbijdrage sedert 1 januari 1988 negenenzeventig gulden voor de hoofdsom van omroepbijdrage A en zesenveertig gulden voor de hoofdsom van omroepbijdrage B bedraagt:

Gelet op artikel III, vierde lid, van de Mediawet (Stb. 1987, 249);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2009]

De omroepbijdrage bedraagt eenentachtig gulden voor de hoofdsom van omroepbijdrage A en zevenenveertig gulden voor de hoofdsom van omroepbijdrage B.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1992. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 30 december 1991, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt zij terug tot en met 1 januari 1992.

Afschrift van deze regeling, die in de Staatscourant zal worden geplaatst, zal worden gezonden aan het Commissariaat voor de Media, de Nederlandse Omroepprogramma Stichting, PTT Nederland NV en de Algemene Rekenkamer.

De

Minister

voornoemd,

H. d'Ancona

Naar boven