Invoeringsregeling accijns

Geraadpleegd op 20-04-2024.
Geldend van 01-01-1992 t/m heden

Invoeringsregeling accijns

De Staatssecretaris van Financiën,

Gelet op de artikelen 7, derde lid, en 19, tweede lid, onderdeel a, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen 1964 (Stb. 1959, 301) en de artikelen XXVIII, derde lid, en XXXIII van de Invoeringswet Wet op de accijns (Stb. 1991, 740);

Besluit:

Artikel II

De in artikel I, onderdeel C, bedoelde bijlage van deze regeling ligt ter inzage bij de Directie Wetgeving Verbruiksbelastingen van het Ministerie van Financiën.

Artikel III

 • 1 De teruggaaf als bedoeld in artikel XXVIII, eerste lid, van de Invoeringswet Wet op de accijns (Stb. 1991, 740) van accijns voor als overige alcoholhoudende produkten aan te merken parfumerieën, toiletartikelen en kosmetische produkten bedraagt:

  • a. voor after shave-lotion, eau de toilette, parfum en eau de cologne: f 750 per hl;

  • b. voor toniserende lotion, after shavebalsem, after shavecrème en andere kosmetische balsem en crème: f 200 per hl;

  • c. voor nagellak en voor overige parfumerieën, toiletartikelen en kosmetische produkten: f 80 per hl.

 • 3 In het verzoek worden vermeld:

  • a. de naam, het adres en de aard van het bedrijf van de belanghebbende;

  • b. een nauwkeurige aanduiding van de plaats of plaatsen waar de accijnsgoederen zich bevinden;

  • c. de soort en de hoeveelheid accijnsgoederen per plaats;

  • d. het bedrag van de teruggaaf waarop aanspraak wordt gemaakt.

Artikel IV

De navolgende ministeriële regelingen worden ingetrokken:

 • 1º. De Beschikking accijns van bier (Stcrt. 1963, 132);

 • 2º. De Beschikking accijns van alcoholhoudende stoffen (Stcrt. 1963, 137);

 • 3º. De Beschikking accijns van tabaksfabrikaten (Stcrt. 1964, 123);

 • 4º. De Beschikking accijns van suiker (Stcrt. 1964, 254);

 • 5º. De Beschikking accijns van minerale oliën (Stcrt. 1965, 247);

 • 6º. De Beschikking aflopend krediet voor de accijns van alcoholhoudende stoffen (Stcrt. 1967, 213);

 • 7º. De Beschikking administratieve controle uitslag tot verbruik van alcohol (Stcrt. 1969, 107);

 • 8º. De Beschikking accijns van alcoholvrije dranken (Stcrt. 1971, 249);

 • 9º. De Beschikking administratieve controle uitslag alcoholhoudende stoffen-I (Stcrt. 1974, 32);

 • 10º. De Regeling loodgehalte lichte olie (Stcrt. 1991, 128).

Artikel V

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1992. Deze regeling kan worden aangehaald als Invoeringsregeling accijns.

De

Staatssecretaris

van Financiën,
Namens deze,
De

Directeur-Generaal voor Fiscale Zaken

,

D.E. Witteveen

Naar boven