Besluit werkingssfeer maximumtarieven WTG

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 12-04-2024.
Geldend van 01-04-2003 t/m 31-12-2005

Besluit van 19 december 1991, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 17a, eerste lid, van de Wet tarieven gezondheidszorg (Stb. 1980, 646)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Economische Zaken, van 10 oktober 1990, VMP/O-415 714;

Gelet op artikel 1, tweede lid, en op artikel 17a van de Wet tarieven gezondheidszorg (Stb. 1980, 646);

De Raad van State gehoord (advies van 5 december 1990, W13.90 0517);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, uitgebracht mede namens de Staatssecretaris van Economische Zaken, van 12 december 1991 VMP/O-91 709;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Als categorieën van organen van gezondheidszorg als bedoeld in artikel 17avan de Wet tarieven gezondheidszorg, worden aangewezen de volgende categorieën van organen voor gezondheidszorg:

  • a. de navolgende instellingen:

   • 1. kraamcentra,

   • 2. gezondheidscentra,

   • 2a. zelfstandige behandelcentra die als zodanig een vergunning ingevolge het bepaalde bij of krachtens de Wet ziekenhuisvoorzieningen hebben verkregen;

   • 2b. instellingen, niet behorende tot de onder 1 tot en met 29a bedoelde categorieën en niet behorend tot de instellingen, bedoeld in de artikelen 2 tot en met 4 van het Besluit werkingssfeer WTG 1992, in het kader waarvan prestaties worden geleverd door meerdere beroepsbeoefenaren als bedoeld onder b, onderdeel 5, welke met zelfstandige behandelcentra als bedoeld in 2a gelijk zijn te stellen, en die geen medisch-specialistische zorg verlenen als waarop bij of krachtens de Ziekenfondswet aanspraak bestaat, ongeacht de wijze waarop de kosten daarvan worden vergoed;

   • 3. instellingen, niet behorende tot de in artikel 1, onder A, nummers 1 tot en met 31 bedoelde categorieën en niet behorend tot de instellingen, bedoeld in de artikelen 2 en 3 van het Besluit werkingssfeer WTG 1992, in het kader waarvan prestaties worden geleverd door beroepsbeoefenaren als bedoeld onder b of personen als bedoeld onder c en waarvan de werkzaamheden uitsluitend of in hoofdzaak daarop zijn gericht;

   • 4. instellingen, niet behorende tot de in artikel 1, onder A, nummers 1 tot en met 32 bedoelde categorieën en niet behorend tot de instellingen, bedoeld in de artikelen 2 en 3 van het Besluit werkingssfeer WTG 1992, voor zover er prestaties worden geleverd door beroepsbeoefenaren als bedoeld onder b of personen als bedoeld onder c;

  • b. de navolgende personen:

   • 1. huisartsen,

   • 2. tandartsen,

   • 3. tandarts-specialisten voor mondziekten en kaakchirurgie,

   • 4. tandarts-specialisten in de dentomaxillaire orthopaedie,

   • 5. medisch specialisten, te onderscheiden naar categorieën van specialismen overeenkomstig het onderscheid zoals dat wordt gemaakt in het specialistenregister van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, zoals dat register luidt op het tijdstip van het goedkeuren of vaststellen van een tarief of maximumtarief door het College tarieven gezondheidszorg voor de desbetreffende categorie van specialismen,

   • 6. verloskundigen,

   • 7. fysiotherapeuten,

   • 8. oefentherapeuten Mensendieck en César,

   • 9. logopedisten;

  • c. de navolgende personen of instellingen die:

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van het tijdstip waarop artikel I, de onderdelen A en N, en artikel II, onderdeel C, van de Wet stelselwijziging ziektekostenverzekering tweede fase (Stb. 1991, 587) in hun geheel in werking treden.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit werkingssfeer maximumtarieven WTG.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

's-Gravenhage , 19 december 1991

Beatrix

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

H. J. Simons

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Y. C. M. T. van Rooy

Uitgegeven de eenendertigste december 1991

De Minister van Justitie

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven