Wijzigingsbesluit Aanwijzingsbesluit verplicht-verzekerden Ziekenfondswet

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 01-10-1990 t/m 31-12-2005

Besluit van 19 december 1991, houdende wijziging van het Aanwijzingsbesluit verplicht-verzekerden Ziekenfondswet (Stb. 1987, 227)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 23 september 1991, VMP/VVU-419 286, gedaan in overeenstemming met de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op artikel 3, eerste lid, onder b, van de Ziekenfondswet (Stb. 1986, 347);

Gezien de adviezen van de Ziekenfondsraad (advies van 22 november 1990, VERZ/21 275-90 en van 5 maart 1991, VERZ3/226/3432-91);

De Raad van State gehoord (advies van 8 november 1991, Nr. W13.91.0537);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 18 december 1991, VMP/VVU-91 523, uitgebracht in overeenstemming met de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2006]

De in artikel 15d van het Aanwijzingsbesluit verplicht-verzekerden Ziekenfondswet bedoelde kennisgeving, dient door de betrokkene te worden gedaan aan een ziekenfonds, werkend in de gemeente of in het deel van de gemeente waar hij woont, dan wel aan het in het Besluit aanwijzing ziekenfondsen Ziekenfondswet 1980 (Stcrt. 225) voor de daar bedoelde personen aangewezen ziekenfonds, binnen vier maanden, te rekenen vanaf de dag van inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel III

[Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt, met uitzondering van Artikel I, onderdeel A, punt 2, en II terug tot en met 1 oktober 1990.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

's-Gravenhage, 19 december 1991

Beatrix

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

H. J. Simons

Uitgegeven de eenendertigste december 1991

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina