Wijzigingsbesluit Inschrijvingsbesluit ziekenfondsverzekering

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 22-05-2024.
Geldend van 01-01-1992 t/m 31-12-2005

Besluit van 19 december 1991, houdende wijziging van het Inschrijvingsbesluit ziekenfondsverzekering

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 10 september 1991, DGVGZ/VMP/VVU-419 257;

Gelet op artikel 5, tweede lid, van de Ziekenfondswet (Stb. 1986, 347);

De Raad van State gehoord (advies van 29 november 1991, no.W13.91 0494);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 18 december 1991, DGVGZ/VMP/VVU-91685;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

In afwijking van artikel 17, eerste en tweede lid, van het Inschrijvingsbesluit ziekenfondsverzekering wordt een op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit bestaande inschrijving na een termijn van zes maanden, te rekenen vanaf de dag van die inwerkingtreding, beëindigd indien vóór de dag waarop die termijn is verstreken, van de verzekerde een schriftelijk verzoek om beëindiging van de inschrijving is ontvangen.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

's-Gravenhage, 19 december 1991

Beatrix

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

H. J. Simons

Uitgegeven de eenendertigste december 1991,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven