Wijzigingswet Wet op de inkomstenbelasting 1964 (introductie peildatum voor jaarlijkse bijstelling reiskostenforfait)

Geraadpleegd op 25-07-2024.
Geldend van 01-01-1992 t/m heden

Wet van 18 december 1991, houdende wijziging van de inkomstenbelasting en de loonbelasting (introductie peildatum voor jaarlijkse bijstelling reiskostenforfait)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is een peildatum voor de jaarlijkse bijstelling van het reiskostenforfait in de inkomstenbelasting en de loonbelasting te introduceren en voorts enige andere regelingen voor reiskosten aan te passen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel III

De bedragen met betekking tot vergoeding en aftrek van kosten van woon-werkverkeer die krachtens artikel 23, derde en vierde lid, en artikel 36, tweede lid, onderdeel a, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, alsmede artikel 11, negende en tiende lid, en artikel 15, tweede lid, onderdeel a, van de Wet op de loonbelasting 1964, bij ministeriële regeling worden vastgesteld per 1 januari 1992, worden ten minste gesteld op de voor 1991 vastgestelde overeenkomstige bedragen. Voorts wordt voor de toepassing van die bepalingen per 1 januari 1992 de op die datum geldende prijs van een 2-sterabonnement geacht door Onze Minister van Verkeer en Waterstaat in de Staatscourant te zijn gepubliceerd vóór de in de Wet op de inkomstenbelasting 1964 en de Wet op de loonbelasting 1964 opgenomen uiterste publicatiedatum.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 18 december 1991

Beatrix

De Staatssecretaris van Financiën,

M. J. J. van Amelsvoort

Uitgegeven de eenendertigste december 1991

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven