Regeling register WUD 1990

[Regeling vervallen per 01-07-2014.]
Geraadpleegd op 20-04-2024.
Geldend van 01-07-2010 t/m 30-06-2014

Regeling register WUD 1990

De staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 10, vijfde lid, van de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990 (Stb. 214),

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2014]

In deze regeling wordt verstaan onder:

wet:

Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990 (Stb. 214).

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2014]

 • 1 Er is een register van praktizerende dierenartsen en een register van dierverloskundigen en castreurs.

 • 2 In een register worden uitsluitend opgenomen personen, bedoeld in het eerste lid, die ingevolge de artikelen 3, 5 en 6 van de wet zijn toegelaten en bevoegd zijn tot de uitoefening van de diergeneeskunde.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-07-2014]

Het register wordt bijgehouden door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-07-2014]

Aan een ieder die zulks verlangt, wordt medegedeeld:

 • 1. of een persoon in het register, bedoeld in artikel 2, ingeschreven staat;

 • 2. indien een persoon in het register, bedoeld in artikel 2, ingeschreven staat:

  • a. achternaam en initialen;

  • b. geslacht;

  • c. beroepsgroep;

  • d. adres onderscheidenlijk adressen waar de praktijk wordt uitgeoefend, met inbegrip van postcode en plaatsnaam onderscheidenlijk postcodes en plaatsnamen.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-07-2014]

Deze regeling treedt in werking op hetzelfde tijdstip als waarop artikel 10 van de wet in werking treedt.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-07-2014]

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling register WUD 1990.

's-Gravenhage, 17 december 1991

De

staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Voor deze:
De

secretaris-generaal

,

T. H. J. Joustra

Naar boven