Wet vervoer binnenvaart

[Regeling vervallen per 01-07-2009.]
Geraadpleegd op 04-03-2024.
Geldend van 01-08-2008 t/m 30-06-2009

Wet van 12 december 1991, houdende regeling van het vervoer van goederen en personen met binnenschepen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het ter bevordering van een in sociaal-economische opzicht goede bedrijfsuitoefening in het vervoer van goederen en personen met binnenschepen en gelet op de internationale ontwikkelingen op het terrein van het vervoer van goederen en personen met binnenschepen wenselijk is, een nieuwe regeling tot stand te brengen voor het vervoer met binnenschepen, waarbij mede uitvoering wordt gegeven aan Aanvullend Protocol nr. 2 bij de Herziene Rijnvaartakte (Trb. 1980, 7), goedgekeurd bij de wet van 1 juli 1981 (Stb. 424), Verordening (EEG) nr. 2919/85 van de Raad van 17 oktober 1985 houdende vaststelling van de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor het regime dat door de Herziene Rijnvaartakte wordt gereserveerd voor vaartuigen die tot de Rijnvaart behoren (PbEG L 280), alsmede aan Richtlijn (EEG) nr. 87/540 van de Raad van 9 november 1987 betreffende de toegang tot het beroep van ondernemer van nationaal en internationaal goederenvervoer over de binnenwateren en inzake de onderlinge erkenning van dit beroep betreffende diploma's, certificaten en andere titels ( PbEG L 322), en die mede kan dienen ter uitvoering van verdragen of besluiten van volkenrechtelijke organisaties:

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

§ 1. Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a. Onze Minister: Onze Minister van Verkeer en Waterstaat;

 • b. binnenschip: elk vaartuig dat wordt gebruikt tot de vaart op de binnenwateren of dat daartoe bestemd is;

 • c. binnenwateren: de wateren, die in Nederland zijn gelegen binnen een langs de Nederlandse kust gaande, bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen lijn;

 • d. binnenlands vervoer: vervoer met binnenschepen tussen twee binnen Nederland gelegen punten, ongeacht of daarbij de landsgrenzen worden overschreden;

 • e. eigen vervoer: vervoer met binnenschepen van goederen, uitsluitend bestemd voor of afkomstig van eigen onderneming of bedrijf;

 • f. beroepsvervoer: vervoer met binnenschepen tegen vergoeding, niet zijnde eigen vervoer;

 • g. Herziene Rijnvaartakte: de op 17 oktober 1868 te Mannheim tot stand gekomen Herziene Rijnvaartakte (Trb. 1955, 161);

 • h. Rijnvaartverklaring: de verklaring, bedoeld in artikel 2, derde lid, van de Herziene Rijnvaartakte.

§ 2. Reikwijdte

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

 • 1 Deze wet is van toepassing op het vervoer van goederen en personen met binnenschepen op de binnenwateren.

 • 2 In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt onder vervoer mede verstaan:

  • a. het aanbieden van binnenschepen voor het vervoer van goederen en personen,

  • b. het laden en lossen van goederen alsmede het in- en ontschepen van personen en

  • c. het opslaan van goederen in binnenschepen.

 • 3 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen bepaalde vormen van vervoer met binnenschepen, soorten binnenschepen, vervoer en op bepaalde binnenwateren of vervoer onder bepaalde omstandigheden worden aangewezen, waarop deze wet geheel of gedeeltelijk niet van toepassing is.

Hoofdstuk 2. Regels met betrekking tot de binnenvaartmarkt

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Afdeling 1. Toelating van binnenschepen tot het vervoer op de Nederlandse binnenwateren

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

 • 1 Onze Minister geeft met betrekking tot een binnenschip dat in de openbare registers, bedoeld in afdeling 2 van titel 1 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek, te boek staat op aanvraag van de desbetreffende eigenaar, de mede-eigenaar of de exploitant van het schip een Rijnvaartverklaring af, mits wordt voldaan aan bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen eisen omtrent de nationaliteit alsmede de woon- en verblijfplaats in geval van een natuurlijke persoon onderscheidenlijk de oprichting, de zetel, het centrum van de handelsactiviteit, de plaats, van waaruit de exploitatie wordt geleid alsmede het bestuur en het beheer in geval van een rechtspersoon.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde persoon danwel personen aan wie een verklaring is afgegeven, doet respectievelijk doen, elk voor zich, aan Onze Minister onverwijld schriftelijk mededeling van iedere wijziging in de omstandigheden op grond waarvan de verklaring is afgegeven.

 • 3 Onze Minister kan de verklaring ambtshalve of op aanvraag van de persoon of personen aan wie deze is afgegeven, intrekken. Hij trekt de verklaring ambtshalve in, indien niet langer aan de desbetreffende eisen voor afgifte wordt voldaan.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

 • 1 Onverminderd het tweede lid, geeft Onze Minister voor een binnenschip, dat niet in aanmerking komt voor een Rijnvaartverklaring, op aanvraag van de eigenaar, mede-eigenaar of exploitant van het schip een bewijs van toelating af.

 • 2 Onze Minister kan hetzij op de gronden, bedoeld in artikel 4, tweede lid, van de Herziene Rijnvaartakte, hetzij om redenen van internationaal vervoerbeleid:

  • a. de afgifte van een bewijs van toelating weigeren of een dergelijk bewijs intrekken danwel

  • b. een bewijs van toelating onder beperkingen verlenen of daaraan voorschriften verbinden of zodanige voorschriften of beperkingen wijzigen of intrekken.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Degene die vervoer van goederen of personen met een binnenschip verricht, heeft, voor zover van toepassing, gedurende het vervoer aan boord danwel draagt zorg dat anderszins, bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen, controleerbaar is:

 • a. de voor het binnenschip afgegeven Rijnvaartverklaring,

 • b. het door Onze Minister aangewezen geëigend document van de bevoegde autoriteit van een andere Lid-Staat van de Europese Gemeenschappen of van een van de overige Staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of

 • c. het voor het binnenschip afgegeven bewijs van toelating voor zover niet anders bepaald bij of krachtens algemene maatregel van bestuur.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden in elk geval regels gesteld omtrent:

 • a. de vorm, de inhoud en de afgifte van de Rijnvaartverklaring en het bewijs van toelating,

 • b. de gegevens die bij een aanvraag om afgifte of intrekking van de Rijnvaartverklaring en het bewijs van toelating worden verstrekt en

 • c. de wijze waarop een aanvraag om afgifte of intrekking van een Rijnvaartverklaring respectievelijk een bewijs van toelating wordt ingediend.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

 • 1 Het is verboden vervoer van goederen of personen met een binnenschip op de binnenwateren te verrichten:

  • a. tussen twee punten gelegen aan de wateren, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Herziene Rijnvaartakte, zonder dat voor het binnenschip een Rijnvaartverklaring is afgegeven en

  • b. in andere dan in onderdeel a bedoelde gevallen zonder dat voor het binnenschip is afgegeven:

   • 1°. een Rijnvaartverklaring,

   • 2°. een door Onze Minister aangewezen geëigend document van de bevoegde autoriteit van een andere Lid-Staat van de Europese Gemeenschappen of van een van de overige Staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of

   • 3°. een bewijs van toelating.

 • 2 Van het verbod, bedoeld in het eerste lid, kan bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden afgeweken.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Het is verboden te handelen in strijd met een beperking waaronder een bewijs van toelating is afgegeven of met een voorschrift dat aan een bewijs van toelating is verbonden.

Afdeling 2. Toegang tot het beroep

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

§ 1. Vergunning beroepsvervoer van goederen

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

 • 1 Onze Minister verleent op aanvraag een vergunning voor het beroepsvervoer van goederen, indien is voldaan aan bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen eisen.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde eisen betreffen vakbekwaamheid, zoals vermeld in de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 9 november 1987 betreffende de toegang tot het beroep van ondernemer van nationaal en internationaal goederenvervoer over de binnenwateren en inzake de onderlinge erkenning van dit beroep betreffende diploma's, certificaten en andere titels (PbEG L 322).

 • 3 Onze Minister of een door hem aangewezen bevoegde instantie geeft, met in achtneming van het ter zake bepaalde in de EEG-Richtlijn, genoemd in het tweede lid, een verklaring af waaruit blijkt dat is voldaan aan eisen met betrekking tot betrouwbaarheid of kredietwaardigheid als bedoeld in het tweede lid, indien de betrokken ontvangende Lid-Staat dergelijke eisen stelt met het oog op het verrichten van beroepsvervoer van goederen op vaarwegen binnen haar gebied.

 • 4 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden bewijsstukken respectievelijk verklaringen aangewezen waarmee kan worden aangetoond, dat aan de eisen is voldaan.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

 • 1 Aan de in artikel 11, tweede lid, bedoelde eis van vakbekwaamheid moet worden voldaan door degene, die daadwerkelijk en bij voortduring leiding geeft aan het beroepsvervoer of, indien deze leiding bij meer personen berust, door ten minste een van hen.

 • 2 Indien artikel 11, derde lid, toepassing vindt, moet aan de in dat lid bedoelde eisen worden voldaan voor wat betreft:

  • a. betrouwbaarheid door degene, die daadwerkelijk en bij voortduring leiding geeft aan het beroepsvervoer of, indien deze leiding bij meer personen berust, door ieder van hen en

  • b. kredietwaardigheid door de ondernemer of, indien er meer ondernemers zijn, door hen gezamenlijk.

Artikel 13

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

 • 1 Een vergunning is niet overdraagbaar en wordt verleend voor onbepaalde tijd.

 • 2 In de vergunning wordt in elk geval de naam van de vergunninghouder alsmede, in voorkomend geval, de naam van degene die vakbekwaam is, niet zijnde de vergunninghouder, vermeld.

Artikel 14

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Onze Minister is belast met de uitvoering van het bepaalde in artikel 4, tweede lid, van de in artikel 11, tweede lid, genoemde Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen.

Artikel 15

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

 • 1 Onze Minister kan een vergunning ambtshalve intrekken of op aanvraag van de vergunninghouder wijzigen of intrekken. Hij trekt de vergunning ambtshalve in, indien niet langer wordt voldaan aan het bepaalde in de artikelen 11 en 12.

 • 2 De vergunninghouder doet aan Onze Minister onverwijld schriftelijk mededeling van iedere wijziging in de omstandigheden op grond waarvan de vergunning is verleend.

Artikel 16

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

 • 1 Een vergunning vervalt van rechtswege met ingang van de dag van:

  • a. overlijden of intreden van lichamelijke ongeschiktheid of wettelijke onbekwaamheid van de vergunninghouder of

  • b. ontbinding van de rechtspersoon, de vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid of de maatschap, waaraan de vergunning is verleend.

 • 2 Op degene, die treedt in de rechten en verplichtingen van de in het eerste lid bedoelde vergunninghouder, is het bepaalde in artikel 15, tweede lid, van overeenkomstige toepassing.

Artikel 17

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

 • 1 Onze Minister verleent een vergunning voor voortzetting van het beroepsvervoer van goederen gedurende een termijn van ten hoogste een jaar op een daartoe strekkende aanvraag:

  • a. van de erfgenaam of, indien er meer erfgenamen zijn, van de gezamenlijke erfgenamen van de overleden vergunninghouder of

  • b. van een, door of namens de vergunninghouder, gemachtigde in geval van lichamelijke ongeschiktheid of wettelijke onbekwaamheid van de vergunninghouder.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde termijn gaat in op de dag van het plaatshebben van een omstandigheid als bedoeld in dat lid. Onze Minister kan op aanvraag in bijzondere gevallen deze termijn met ten hoogste zesentwintig weken verlengen.

 • 3 Onze Minister verleent de vergunning, bedoeld in het eerste lid, binnen vier weken na de datum van indiening van de aanvraag.

Artikel 18

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

 • 1 Als niet langer wordt voldaan aan de eis van vakbekwaamheid, bedoeld in artikel 11, ten gevolge van overlijden of lichamelijke ongeschiktheid danwel wettelijke onbekwaamheid van degene, die aan de eisen voldeed en niet de vergunninghouder is, verleent Onze Minister, indien hem daartoe een aanvraag van de vergunninghouder heeft bereikt, een vergunning voor voortzetting van het onderhavige beroepsvervoer gedurende een termijn van ten hoogste een jaar. Deze termijn gaat in op de dag van het plaatshebben van een omstandigheid als bedoeld in de eerste volzin. Onze Minister kan op aanvraag in bijzondere gevallen deze termijn met ten hoogste zesentwintig weken verlengen.

 • 2 Onze Minister verleent de vergunning, bedoeld in het eerste lid, binnen vier weken na de datum van indiening van de aanvraag.

Artikel 19

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden in elk geval nadere regels gegeven omtrent:

 • a. de wijze waarop een aanvraag om verlening, wijziging of intrekking van een vergunning wordt ingediend,

 • b. de gegevens die in verband met onderdeel a worden verstrekt,

 • c. de termijnen waarbinnen op een aanvraag wordt beslist,

 • d. de inhoud en de afgifte van een vergunning,

 • e. hetgeen nodig is ter uitvoering van het bepaalde in artikel 14 en

 • f. de wijze waarop ambtshalve intrekking plaatsheeft.

Artikel 20

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

 • 1 Het is verboden beroepsvervoer van goederen op de binnenwateren te verrichten zonder dat daarvoor is afgegeven:

  • a. een vergunning als bedoeld in artikel 11 of

  • b. een door Onze Minister aangewezen geëigend en op het betreffende vervoer betrekking hebbend document van de bevoegde autoriteit van een andere Lid-Staat van de Europese Gemeenschappen, van een van de overige Staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, of van Zwitserland.

 • 2 Van het verbod, bedoeld in het eerste lid, kan bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden afgeweken.

 • 3 Het eerste lid is niet van toepassing op:

  • a. beroepsvervoer van goederen tussen twee punten gelegen aan de wateren, bedoeld in artikel 1 van de Herziene Rijnvaartakte, met een binnenschip waarvoor door de bevoegde Zwitserse autoriteit een Rijnvaartverklaring is afgegeven,

  • b. beroepsvervoer van goederen met binnenschepen, waarvan het laadvermogen bij maximale diepgang ten hoogste 200 metrieke ton bedraagt.

 • 4 Onze Minister kan het maximum, genoemd in het derde lid, voor alle vervoer, voor een gedeelte daarvan of voor sommige soorten van vervoer verlagen.

Artikel 21

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Het is verboden te handelen in strijd met het bepaalde bij of krachtens artikel 14.

§ 2. Vergunningbewijs

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Artikel 22

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Onze Minister geeft op aanvraag van de vergunninghouder een vergunningbewijs af voor elk binnenschip waarmee deze beroepsvervoer van goederen wil gaan verrichten, mits:

Artikel 23

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

 • 1 Een voor een binnenschip afgegeven vergunningbewijs vervalt van rechtswege indien:

  • a. het binnenschip niet langer voldoet aan het bepaalde in artikel 22, onderdeel b,

  • b. de vergunninghouder het binnenschip kennelijk niet langer voor beroepsvervoer van goederen gebruikt, of

  • c. de vergunning, bedoeld in paragraaf 1 van deze afdeling, wordt ingetrokken danwel van rechtswege vervalt.

 • 2 De vergunninghouder doet aan Onze Minister onverwijld schriftelijk mededeling van iedere wijziging in de omstandigheden op grond waarvan het vergunningbewijs is verleend.

 • 3 Onze Minister wijzigt een voor een binnenschip afgegeven vergunningbewijs ambtshalve, indien een verandering ten aanzien van de gegevens vermeld op het vergunningbewijs of de vergunning daartoe aanleiding geeft.

 • 4 De vergunninghouder is verplicht een voor een binnenschip afgegeven vergunningbewijs, dat van rechtswege is vervallen, bij Onze Minister in te leveren.

Artikel 24

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Een voor een binnenschip afgegeven vergunningbewijs of een bewijsstuk als bedoeld in artikel 26 moet op het desbetreffende binnenschip aanwezig danwel anderszins, bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen, controleerbaar zijn.

Artikel 25

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden in elk geval nadere regels gesteld omtrent de inhoud, afgifte, wijziging en inlevering van een vergunningbewijs.

Artikel 26

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Het is verboden beroepsvervoer van goederen te verrichten zonder dat voor het desbetreffende binnenschip een vergunningbewijs als bedoeld in artikel 22 of een, bij of krachtens algemene maatregel van bestuur aangewezen, overeenkomstig bewijsstuk is afgegeven.

Afdeling 3

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Afdeling 4. Inschrijving binnenlands eigen vervoer

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Artikel 41

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

 • 1 Onze Minister verleent op aanvraag een inschrijving eigen vervoer, indien:

  • a. aannemelijk wordt gemaakt dat het vervoer waarvoor de inschrijving wordt gevraagd, is aan te merken als eigen vervoer en

  • b. wordt voldaan aan eisen inzake de rechtsbetrekkingen waarin de eigen vervoerder ten opzichte van de bij het eigen vervoer te gebruiken binnenschepen staat en inzake de rechtsverhoudingen ten aanzien van het bij het eigen vervoer in te zetten personeel.

 • 2 Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gegeven omtrent de eisen, bedoeld in het eerste lid onderdelen a en b.

Artikel 42

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

 • 1 Een inschrijving eigen vervoer wordt verleend voor hetzij onbepaalde tijd hetzij bij algemene maatregel van bestuur te regelen bepaalde tijd.

 • 2 In de inschrijving worden in elk geval vermeld:

  • a. de naam van de ingeschrevene,

  • b. de omschrijving van de te vervoeren goederen en

  • c. de aard van de bedrijfsactiviteiten.

Artikel 43

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

 • 1 Indien een wijziging is ingetreden in een omstandigheid waarop een onderdeel van de inschrijving als bedoeld in artikel 42, tweede lid, betrekking heeft, dient de ingeschrevene onmiddellijk een aanvraag voor een nieuwe inschrijving in bij Onze Minister, onder vermelding van de bedoelde wijziging. Onverminderd het bepaalde in artikel 41 verleent Onze Minister, onder doorhaling van de bestaande inschrijving, een nieuwe inschrijving, waarin de wijziging is verwerkt.

 • 2 Onze Minister kan een inschrijving eigen vervoer ambtshalve of op aanvraag van de ingeschrevene doorhalen. Hij haalt de inschrijving door, indien:

  • a. niet langer wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 41, of

  • b. de bedrijfsactiviteit, die tot het vervoer heeft geleid, is beëindigd.

 • 3 Na de doorhaling, bedoeld in het tweede lid, wordt een nieuwe inschrijving niet eerder verleend dan nadat ten minste zesentwintig weken zijn verstreken met ingang van de dag van doorhaling van de inschrijving.

Artikel 44

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Op een inschrijving is artikel 16 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 45

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

 • 1 Onze Minister verleent voor het voortzetten van hetzelfde eigen vervoer een inschrijving eigen vervoer op eigen naam op een daartoe strekkende aanvraag:

  • a. van de erfgenaam of, indien er meer erfgenamen zijn, van de gezamenlijke erfgenamen van de overleden ingeschrevene of

  • b. van een, door of namens de ingeschrevene, gemachtigde in geval van lichamelijke ongeschiktheid of wettelijke onbekwaamheid van de ingeschrevene.

 • 2 De inschrijving gaat in op de dag van het plaatshebben van een omstandigheid als bedoeld in het eerste lid.

 • 3 Onze Minister verleent de inschrijving, bedoeld in het eerste lid, binnen vier weken na de datum van indiening van de aanvraag.

Artikel 46

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

 • 1 Onze Minister geeft aan de ingeschrevene op aanvraag een inschrijvingsbewijs af voor elk binnenschip waarmee deze binnenlands eigen vervoer wil gaan verrichten.

Artikel 47

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden in elk geval nadere regels gesteld omtrent:

 • a. de wijze waarop een aanvraag om inschrijving of doorhaling van een inschrijving wordt ingediend,

 • b. de gegevens die in verband met onderdeel a worden verstrekt,

 • c. de termijnen waarbinnen op een aanvraag wordt beslist,

 • d. de inhoud en verlening van een inschrijving en de inhoud, afgifte, wijziging en inlevering van een inschrijvingsbewijs alsmede

 • e. de wijze waarop ambtshalve doorhaling plaatsheeft.

Artikel 48

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

 • 1 Het is verboden binnenlands eigen vervoer van goederen op de binnenwateren te verrichten zonder dat daarvoor een inschrijving eigen vervoer van Onze Minister is verleend. Het is verboden binnenlands eigen vervoer van goederen te verrichten zonder dat voor het desbetreffende binnenschip een inschrijvingsbewijs als bedoeld in artikel 46 is afgegeven.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing op:

  • a. binnenlands eigen vervoer van goederen tussen twee punten gelegen aan de wateren, bedoeld in artikel 1 van de Herziene Rijnvaartakte, met een binnenschip waarvoor door de bevoegde autoriteit van een andere Lid-Staat van de Europese Gemeenschappen dan Nederland of een van de overige Staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte dan wel van Zwitserland een Rijnvaartverklaring is afgegeven,

  • b. binnenlands eigen vervoer van goederen met binnenschepen, waarvan het laadvermogen bij maximale diepgang ten hoogste 200 metrieke ton bedraagt.

 • 3 Onze Minister kan het maximum, genoemd in het tweede lid, voor alle vervoer, voor een gedeelte daarvan of voor sommige soorten van vervoer verlagen.

Artikel 49

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

In het binnenlands eigen vervoer is het verboden andere goederen op de binnenwateren te vervoeren dan die waarop de desbetreffende inschrijving eigen vervoer en het desbetreffende inschrijvingsbewijs betrekking hebben.

Afdeling 6. Tankvaart

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Artikel 52

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Artikel 22, onderdeel a, is niet van toepassing op binnenlands vervoer met binnenschepen, welke uitsluitend of nagenoeg uitsluitend zijn ingericht voor het in tanks in bulk vervoeren van goederen.

Afdeling 7. Registratie

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Artikel 53

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

De eigenaar van een binnenschip dat in Nederland krachtens de artikelen 193 of 783 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek is teboekgesteld, is onverwijld verplicht:

 • a. zijn binnenschip in een door Onze Minister bijgehouden register te laten registreren,

 • b. het registratienummer op zijn binnenschip aan te brengen op een door Onze Minister te bepalen plaats en wijze alsmede

 • c. elke wijziging die de geregistreerde gegevens betreft in het register te laten aanbrengen.

Artikel 54

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld omtrent:

 • a. de wijze waarop een aanvraag om registratie alsmede wijziging van die registratie wordt ingediend,

 • b. de te registreren gegevens,

 • c. de bescherming van de geregistreerde gegevens en

 • d. de wijze waarop de geregistreerde personen kennis kunnen nemen en verbetering kunnen laten aanbrengen van de over hen en hun binnenschepen opgenomen gegevens.

Artikel 55

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Het is verboden vervoer te verrichten met een binnenschip als bedoeld in artikel 53, dat niet is geregistreerd in het door Onze Minister bijgehouden register.

Hoofdstuk 3. Vergoedingen

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Artikel 56

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

 • 1 Aan degene die een aanvraag doet tot afgifte of wijziging van de in het tweede lid genoemde documenten kan daarvoor een vergoeding van de kosten in rekening worden gebracht, verschuldigd volgens door Onze Minister vast te stellen tarieven.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde documenten zijn:

 • 3 De in het eerste lid bedoelde vergoeding bedraagt niet meer dan de voor de aldaar bedoelde handelingen werkelijk gemaakte kosten.

Hoofdstuk 4. Verstrekken van gegevens

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Artikel 57

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gegeven omtrent de verstrekking van gegevens betreffende het vervoer.

Hoofdstuk 5. Bescherming van persoonsgegevens

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Artikel 58

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

In het bij of krachtens dit hoofdstuk bepaalde wordt verstaan onder verwerken van persoonsgegevens, onderscheidenlijk verantwoordelijke: hetgeen daaronder wordt verstaan in de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 58a

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

 • 1 Ter uitvoering van de artikelen 11, 15, 16, 17, 18, 43 en 45, alsmede voor het verlenen van ontheffing onderscheidenlijk vrijstelling van deze artikelen, worden persoonsgegevens verwerkt betreffende de gezondheid, waaronder mede begrepen de wettelijke onbekwaamheid. De verwerking van deze gegevens vindt plaats teneinde te kunnen beoordelen of aan deze artikelen toepassing kan worden gegeven, dan wel of ontheffing onderscheidenlijk vrijstelling kan worden verleend.

 • 2 Ter uitvoering van de artikelen 11, derde lid, en 15 kunnen strafrechtelijke persoonsgegevens worden verwerkt, indien dit voor de beoordeling van de betrouwbaarheid of kredietwaardigheid van een betrokkene noodzakelijk is.

 • 3 Onze Minister is verantwoordelijke voor de verwerking van de in het eerste en tweede lid bedoelde persoonsgegevens.

Artikel 58b

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

 • 1 Ter uitvoering van de op 17 oktober 1868 te Mannheim tot stand gekomen Herziene Rijnvaartakte kunnen persoonsgegevens worden verwerkt betreffende de gezondheid van de bemanning van schepen op de Rijn in Nederland, met inbegrip van de Waal en de Lek. De verwerking van deze gegevens vindt plaats teneinde de lichamelijke geschiktheid van de bemanning vast te stellen.

 • 2 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur wordt bepaald wie verantwoordelijke is voor de verwerking van de persoonsgegevens.

Hoofdstuk 6. Beroep

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Artikel 59

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Tegen een op grond van deze wet genomen besluit kan een belanghebbende beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Hoofdstuk 7. TOEZICHT OP DE NALEVING

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Artikel 60

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

 • 1 Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze wet bepaalde zijn belast:

 • 2 Onze Minister kan beleidsregels vaststellen met betrekking tot het toezicht op de naleving.

Artikel 62

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Onze Minister is bevoegd tot toepassing van bestuursdwang ter handhaving van de bij of krachtens deze wet gestelde verplichtingen.

Hoofdstuk 8. Overgangs- en slotbepalingen

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Afdeling 1

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

§ 2. Omwisseling vergunningen voor ongeregeld vervoer in vergunningen voor beroepsvervoer van goederen

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Artikel 72

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

 • 1 Beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven met betrekking tot verlening, weigering, overdracht of wijziging van een vergunning voor ongeregeld vervoer dat is ingesteld voor het tijdstip van inwerking treden van dit artikel en waarop voor dat tijdstip nog niet is beslist of ingesteld na het tijdstip van inwerking treden van dit artikel, maar binnen de beroepstermijn, dan wel ingesteld na verloop van de beroepstermijn, doch waaromtrent ten genoegen van het College is aangetoond, dat ter zake van de overschrijding van de beroepstermijn redelijkerwijs geen verwijt kan worden gemaakt, wordt door het College overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens de Wet Goederenvervoer Binnenscheepvaart afgehandeld.

 • 2 Indien een beslissing als bedoeld in het eerste lid leidt tot verlening, overdracht of wijziging van de vergunning voor ongeregeld vervoer als bedoeld in artikel 32 of 33 van de Wet Goederenvervoer Binnenscheepvaart, danwel van de vergunning voor beperkt ongeregeld vervoer als bedoeld in artikel 34 van de voornoemde wet, zijn daarop de artikelen 66 en 67 respectievelijk 68 en 69 van overeenkomstige toepassing.

§ 5. Voldoen aan de eis van vakbekwaamheid

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Artikel 78

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

 • 1 Natuurlijke personen die ten genoegen van Onze Minister kunnen bewijzen dat zij voor het tijdstip, bedoeld in artikel 5 van de in artikel 11 genoemde Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen, in een Lid-Staat of een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte het beroep van ondernemer van nationaal of internationaal goederenvervoer over de binnenwateren wettelijk hebben uitgeoefend, voldoen aan de eis van vakbekwaamheid, bedoeld in artikel 11, en ontvangen van Onze Minister op aanvraag een desbetreffend bewijsstuk.

 • 2 Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op rechtspersonen.

§ 7. Afgifte van vergunningbewijzen, verlening van een inschrijving en afgifte van inschrijvingsbewijzen als bedoeld in deze wet in samenhang met Verordening nr. 718/1999 van de Raad van de Europese Unie van 29 maart 1999 betreffende het beleid ten aanzien van de capaciteit van de communautaire binnenvaartvloot met het oog op de bevordering van het vervoer over de binnenwateren (PbEG L 90)

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Artikel 80

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Afgifte van een vergunningbewijs als bedoeld in artikel 22, verlening van een inschrijving als bedoeld in artikel 42 of afgifte van een inschrijvingsbewijs als bedoeld in artikel 46, of, in voorkomende gevallen, beide hebben niet eerder plaats, dan nadat ten genoegen van Onze Minister is aangetoond, dat de eigenaar van het desbetreffende binnenschip heeft voldaan aan artikel 4, eerste lid, van Verordening nr. 718/1999 van de Raad van de Europese Unie van 29 maart 1999 betreffende het beleid ten aanzien van de capaciteit van de communautaire binnenvaartvloot met het oog op de bevordering van het vervoer over de binnenwateren (PbEG L 90).

Artikel 81

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Een voor een binnenschip afgegeven vergunningbewijs vervalt van rechtswege, indien niet is voldaan aan artikel 4, eerste lid, van de in artikel 80 genoemde verordening. Het in de vorige volzin bedoelde vergunningbewijs dient door de desbetreffende vergunninghouder bij Onze Minister te worden ingeleverd.

Artikel 82

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Een inschrijving of een voor een binnenschip afgegeven inschrijvingsbewijs of, in voorkomende gevallen, beide vervallen van rechtswege, indien niet is voldaan aan artikel 4, eerste lid, van de in artikel 80 genoemde verordening. Het in de vorige volzin bedoelde inschrijvingsbewijs dient door de desbetreffende ingeschrevene bij Onze Minister te worden ingeleverd.

Afdeling 2. Tijdelijke ontheffing certificaatplicht als bedoeld in artikel 22

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Artikel 83

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

 • 1 Onverminderd het bepaalde in artikel 22, onderdeel a, geeft Onze Minister desgevraagd aan de vergunninghouder een vergunningbewijs af voor elk binnenschip waarmee deze beroepsvervoer van goederen wil gaan verrichten, mits deze kan aantonen dat het binnenschip voldoet aan de vereisten voor de afgifte van het communautair certificaat van onderzoek, bedoeld in artikel 3 van de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 4 oktober 1982 tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen (PbEG L 301).

 • 2 Dit artikel geldt voor een tijdsduur als vermeld in de Regeling vaststelling tijdschema eerste onderzoek bestaande vrachtschepen, sleepboten en duwboten van 12 april 1988, nr. S/J 30 570/88 (Stcrt. 1988, 96) die voor de daarbij genoemde categorieën verschilt.

 • 3 Het bepaalde in het eerste en het tweede lid is van overeenkomstige toepassing op de afgifte van een inschrijvingsbewijs als bedoeld in artikel 46.

Afdeling 3. Verklaringen inzake het behoren tot de Rijnvaart

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Artikel 84

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Verklaringen inzake het behoren tot de Rijnvaart als bedoeld in artikel 2, derde lid, van de Herziene Rijnvaartakte, die zijn afgegeven door Onze Minister voor het tijdstip van inwerking treden van dit artikel, worden met ingang van dat tijdstip aangemerkt als Rijnvaartverklaringen als bedoeld in artikel 5, eerste lid.

Artikel 85

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Op aanvragen om verklaringen inzake het behoren tot de Rijnvaart als bedoeld in artikel 2, derde lid, van de Herziene Rijnvaartakte, die zijn ingediend voor het tijdstip van inwerking treden van dit artikel, zijn, voor zover daarop voor dat tijdstip nog niet is beslist, de bepalingen van deze wet van toepassing.

Artikel 86

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Op beroepen tegen beschikkingen op aanvragen om of met betrekking tot het intrekken van verklaringen inzake het behoren tot de Rijnvaart als bedoeld in artikel 2, derde lid, van de Herziene Rijnvaartakte, die aanhangig zijn op het tijdstip van inwerking treden van dit artikel of na die datum binnen de beroepstermijn aanhangig zijn gemaakt, wordt beslist door het orgaan waarvoor het beroep dient respectievelijk zou dienen.

Afdeling 6. Slotbepalingen

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Artikel 92

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden gesteld.

Artikel 93

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Deze wet kan worden aangehaald als Wet vervoer binnenvaart.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 12 december 1991

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

J. R. H. Maij-Weggen

Uitgegeven de eenendertigste december 1991

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Inhoudsopgave

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Hoofdstuk 1

Algemene bepalingen

§ 1

Begripsbepalingen

§ 2

Reikwijdte

§ 3

Capaciteitsregeling

Hoofdstuk 2

Regels met betrekking tot de binnenvaartmarkt

Afdeling 1

Toelating van binnenschepen tot het vervoer op de Nederlandse binnenwateren

Afdeling 2

Toegang tot het beroep

§ 1

Vergunning beroepsvervoer van goederen

§ 2

Vergunningbewijs

Afdeling 3

Soorten van binnenlands beroepsvervoer van goederen en vrachtverdelingsstelsel

§ 1

Soorten van binnenlands beroepsvervoer van goederen

§ 2

Vrachtverdelingsstelsel

Afdeling 4

Inschrijving binnenlands eigen vervoer

Afdeling 5

Overgang tussen binnenlands beroeps- en eigen vervoer van goederen

Afdeling 6

Tankvaart

Afdeling 7

Registratie

Hoofdstuk 3

Vergoedingen

Hoofdstuk 4

Verstrekken van gegevens

Hoofdstuk 5

Geheimhouding

Hoofdstuk 6

Beroep

Hoofdstuk 7

Toezicht

Hoofdstuk 8

Overgangs- en slotbepalingen

Afdeling 1

Omzetting van vergunningen en inschrijvingen als bedoeld in de Wet Goederenvervoer Binnenscheepvaart in vergunningen en inschrijvingen als bedoeld in deze wet

§ 1

Algemeen

§ 2

Omwisseling vergunningen voor ongeregeld vervoer in vergunningen voor beroepsvervoer van goederen

§ 3

Tijdelijk voortduren van vergunningen voor een beurtvaartdienst en een afhaal- en besteldienst alsmede omzetting van deze vergunningen in vergunningen voor beroepsvervoer van goederen

§ 4

Tijdelijk voortduren van inschrijvingen en inschrijvingsbewijzen eigen vervoer, verleend op grond van de Wet Goederenvervoer Binnenscheepvaart

§ 5

Voldoen aan de eis van vakbekwaamheid

§ 6

Vergoedingen in het kader van het overgangsrecht

§ 7

Afgifte van vergunningbewijzen, verlening van een inschrijving en afgifte van inschrijvingsbewijzen als bedoeld in deze wet in samenhang met Verordening nr. 1101/89 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 27 april 1989 betreffende de structurele sanering van de binnenvaart (PbEG L 116)

Afdeling 2

Tijdelijke ontheffing certificaatplicht als bedoeld in artikel 22

Afdeling 3

Verklaringen inzake het behoren tot de Rijnvaart

Afdeling 4

Adviescommissie Goederenvervoer

Afdeling 5

Wijziging wetten

§ 1

Wet op de economische delicten

§ 2

Vestigingswet Bedrijven 1954

§ 3

Wet sloopregeling binnenvaart

§ 4

Vervoersnoodwet

Afdeling 6

Slotbepalingen

Naar boven