Gelijkstelling van uitkeringen met ouderdomspensioen

[Regeling vervallen per 01-03-2012.]
Geraadpleegd op 21-05-2024.
Geldend van 01-06-1992 t/m 29-02-2012

Gelijkstelling van uitkeringen met ouderdomspensioen

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 34, zevende lid, en 113 van de Werkloosheidswet (Stb. 1987, 93);

Gehoord de Sociale Verzekeringsraad:

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-03-2012]

 • 1 Voor de toepassing van artikel 34 van de Werkloosheidswet wordt met een ouderdomspensioen gelijkgesteld:

  • a. een uit een dienstbetrekking voortvloeiende periodieke uitkering die bij wijze van oudedagsvoorziening is toegekend voorafgaande aan een recht op ouderdomspensioen als bedoeld in artikel 34, eerste lid, van de Werkloosheidswet;

  • b. een uit een dienstbetrekking voortvloeiende periodieke uitkering die bij wijze van oudedagsvoorziening is toegekend voorafgaande aan het bereiken van de leeftijd van 65 jaar;

  • c. een uitkering op grond van een regeling tot vervroegde uittreding.

 • 2 Voor de toepassing van het eerste lid, onderdeel c, wordt onder een regeling tot vervroegde uittreding verstaan een uit een dienstbetrekking voortvloeiende regeling:

  • a. die voorziet in periodieke uitkeringen waarvan de hoogte in overwegende mate is gebaseerd op het loon dat uit de dienstbetrekking is genoten en die eindigen bij het ingaan van een ouderdomspensioen, waaronder begrepen een uitkering als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a en b, of bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar dan wel bij eerder overlijden;

  • b. waarvoor door of voor de werknemer een bijdrage is betaald.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-03-2012]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juni 1992.

's-Gravenhage, 12 december 1991

De

Staatssecretaris

voornoemd,

E. ter Veld

Naar boven