Instituut voor Nieuwe Technologieën van de Universiteit van de Verenigde Naties

[Regeling vervallen per 17-09-2010.]
Geraadpleegd op 27-09-2023.
Geldend van 11-12-1991 t/m 16-09-2010

Instituut voor Nieuwe Technologieën van de Universiteit van de Verenigde Naties

1. Inleiding

[Regeling vervallen per 17-09-2010]

Het Instituut voor Nieuwe Technologieën van de Universiteit van de Verenigde Naties, hierna genoemd de Organisatie, is gevestigd te Maastricht. De voorrechten en immuniteiten van de Organisatie en haar personeel zijn geregeld bij overeenkomst van 11 mei 1989 tussen de Nederlandse regering en de Organisatie (Tractatenblad 1989, nr. 74). Deze overeenkomst is op 17 december 1989 in werking getreden en opgenomen in het boekwerk Internationale Fiscale Zaken onder nr. 329.06.00.

2. Belastingvrijstellingen van de organisatie

[Regeling vervallen per 17-09-2010]

2.2. Vrijstelling van belastingen bij invoer

[Regeling vervallen per 17-09-2010]

De Organisatie geniet vrijstelling van belastingen bij invoer van goederen (inclusief motorrijtuigen, alcoholische dranken e.d.), bestemd voor de uitoefening van haar officiële werkzaamheden. Artikel 63a van de Regeling vrijstellingen belastingen bij invoer (RVBI) is op de Organisatie van toepassing. De organisatie zal daartoe zo spoedig mogelijk worden opgenomen in bijlage XIIIA van de RVBI. Het verzoek om afgifte van de voor de vrijstelling benodigde vergunning dient te worden gericht aan het Hoofd van het Douanedistrict Heerlen.

2.3. Vrijstelling van omzetbelasting

[Regeling vervallen per 17-09-2010]

De Organisatie geniet vrijstelling van omzetbelasting begrepen in de prijs van hier te lande door haar betrokken goederen (exclusief motorrijtuigen) en diensten, bestemd voor het verrichten van haar officiële werkzaamheden. De vrijstelling wordt verleend in de vorm van teruggaaf. Verzoeken voor een zodanige teruggaaf moeten worden ingediend bij het Hoofd van de Belastingdienst/Ondernemingen Maastricht, binnen drie maanden na afloop van elk kwartaal, met gebruikmaking van een formulier OB nr. 95. Het Hoofd van die eenheid kan voorwaarden stellen inzake het overleggen van facturen en andere bescheiden ter staving van het verzoek.

Als minimumbedrag waarover belasting wordt terugbetaald, geldt een bedrag van f 500 (exclusief omzetbelasting). Met betrekking tot facturen en dergelijke waarop een vergoeding van minder dan f 500 in rekening wordt gebracht, wordt daarom in beginsel geen teruggaaf verleend. Toegestaan is evenwel dat de Organisatie facturen met vergoeding van minder dan f 500 afkomstig van eenzelfde ondernemer, in een verzamelstaat samenvat indien:

  • a. zij doorlopende prestaties betreffen, zoals leveringen van gas, water en elektriciteit, waarvan de factuurdata binnen het desbetreffende kwartaal zijn gelegen:

  • b. facturen anderszins voortvloeien uit één enkele opdracht of overeenkomst, mits de factuurdata eveneens binnen het desbetreffende kwartaal zijn gelegen.

2.4. Vrijstelling van accijns van minerale oliën

[Regeling vervallen per 17-09-2010]

Vrijstelling van accijns wordt verleend voor hier te lande betrokken minerale oliën, bestemd voor de uitoefening van de officiële werkzaamheden van de Organisatie. Daartoe behoren gebruik voor haar motorrijtuigen en verwarming van haar officiële gebouwen. De vrijstelling wordt verleend in de vorm van teruggaaf.

Verzoeken voor een zodanige teruggaaf moeten worden ingediend bij het Hoofd van het Douanedistrict Heerlen, binnen drie maanden na afloop van elk kwartaal. Het verzoek moet zijn vergezeld van de originele facturen. Voorzover het betreft minerale oliën die bestemd zijn voor gebruik in motorrijtuigen van de Organisatie kan worden volstaan met de overlegging van de afleveringsbonnen, onder voorwaarde dat deze de volgende gegevens bevatten;

  • naam van de leverancier;

  • naam van de bestuurder van het motorrijtuig;

  • soort, hoeveelheid en prijs van de minerale oliën;

  • kenteken van het motorrijtuig waaraan de olie is afgeleverd.

De afleveringsbon moet voor akkoord getekend zijn door de leverancier en de bestuurder. Tevens moeten recapitulatie van de hoeveelheden bij het verzoek om teruggaaf worden gevoegd. De inspecteur plaatst op de overgelegde bescheiden, voorzover deze aan de Organisatie worden teruggegeven, een aantekening dat de vrijstelling is verleend.

2.5. Vrijstelling van motorrijtuigenbelasting

[Regeling vervallen per 17-09-2010]

De Organisatie geniet vrijstelling van motorrijtuigenbelasting voor motorrijtuigen die op naam van de Organisatie in het kentekenregister zijn gesteld en die bestemd zijn voor de uitoefening van haar officiële werkzaamheden. Verzoeken voor de vrijstelling van motorrijtuigenbelasting moeten worden ingediend bij het Hoofd van het Centraal bureau motorrijtuigenbelasting (CMB) te Apeldoorn. De vrijstelling is eerst van toepassing nadat daartoe door het Hoofd van het CBM een beschikking is afgegeven.

2.6. Lijst met namen van gemachtigden

[Regeling vervallen per 17-09-2010]

Verzoeken om toepassing van de in deze paragraaf vermelde vrijstellingen moeten zijn ondertekend door een daartoe door de Organisatie gemachtigde functionaris. Een lijst met de handtekening van deze functionarissen wordt door het Ministerie van Financiën verstrekt aan de relevante eenheden van de Belastingdienst.

2.7. Afzien van de vrijstelling

[Regeling vervallen per 17-09-2010]

Goederen die zijn gekocht of ingevoerd onder de bepalingen van deze paragraaf mogen slechts worden verkocht, verhuurd, weggeschonken of anderszins afgestoten met toestemming van de desbetreffende inspecteur. De inspecteur kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

3. Vrijstelling voor het personeel

[Regeling vervallen per 17-09-2010]

3.1. Directeur

[Regeling vervallen per 17-09-2010]

De Directeur van de Organisatie, en in zijn afwezigheid de officieel aangewezen plaatsvervanger, geniet de belastingvrijstellingen die verleend worden aan een diplomatiek ambtenaar, mits hij niet de Nederlandse nationaliteit bezit of duurzaam verblijf houdt in Nederland. De algemene bepalingen en voorwaarden, neergelegd in artikel 25 van de Uitvoeringsbeschikking Algemene wet inzake rijksbelastingen 1964 en in artikel 61 van de Regeling vrijstellingen belastingen bij invoer zijn van toepassing. Aan de voorwaarde van wederkerigheid wordt geacht steeds te zijn voldaan.

3.2. Overige personeelsleden

[Regeling vervallen per 17-09-2010]

3.2.1. Inkomstenbelasting

[Regeling vervallen per 17-09-2010]

De personeelsleden van de Organisatie genieten op de voet van artikel 17 van de zetelovereenkomst vrijstelling van inkomstenbelasting zonder progressievoorbehoud op de door de Organisatie uitbetaalde salarissen en emolumenten. De door de Organisatie uitbetaalde pensioenen en soortgelijke uitkeringen zijn wel belastbaar voor de inkomstenbelasting.

3.2.2. Sociale zekerheid

[Regeling vervallen per 17-09-2010]

Zolang de Organisatie geen eigen systeem voor sociale zekerheid kent of zich niet heeft aangesloten bij een systeem voor sociale zekerheid, zijn de Nederlandse sociale verzekeringswetten van toepassing. Zodra de Organisatie een eigen systeem voor sociale zekerheid invoert of zich aansluit bij een dergelijk systeem, zal ik u daaromtrent inlichten.

3.2.3. Verhuisgoedvrijstelling

[Regeling vervallen per 17-09-2010]

Indien persoonlijke goederen door personeelsleden van de Organisatie bij de overbrenging van hun normale verblijfplaats naar Nederland worden ingevoerd, zijn daarop de normale procedures van toepassing, dat wil zeggen de vrijstellingsregeling voor verhuisgoederen. Deze vrijstelling wordt verleend met toepassing van de artikelen 2 tot en met 10 van de Verordening (EEG) nr. 918/83 van 28 maart 1983 betreffende de instelling van een communautaire regeling inzake douanevrijstellingen (Pb. EG L 105) en de artikelen 24 en 91 van de Regeling vrijstellingen belastingen bij invoer (Stcrt. 1985, nr. 134).

Met toepassing van artikel 63b RVBI kunnen de personeelsleden van de Organisatie één personenvoertuig invoeren. De Organisatie zal daartoe zo spoedig mogelijk worden opgenomen in bijlage XIIIB van de RVBI. Het verzoek om afgifte van de benodigde vergunning dient te worden gericht aan het Hoofd van het Douanedistrict Heerlen.

Naar boven