Wet invoering mutatiesysteem AKW

[Regeling vervallen per 10-05-2006.]
Geraadpleegd op 20-07-2024.
Geldend van 01-01-2002 t/m 09-05-2006

Wet van 4 december 1991, tot wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet en van enige andere wetten

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het systeem van een driemaandelijkse schriftelijke aanvraag om kinderbijslag te vervangen door een systeem waarin na een eenmalige aanvraag om kinderbijslag uitsluitend mutaties in de feiten en omstandigheden behoeven te worden gemeld, alsmede enige wijzigingen van technische aard door te voeren; en dat het voorts wenselijk is de in de Wet op de studiefinanciering (Stb. 1991, 112) opgenomen regeling van het recht op kinderbijslag te integreren in de Algemene Kinderbijslagwet (Stb. 1990, 128);

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

De Sociale verzekeringsbank is bevoegd een aanvraag om kinderbijslag over het vierde kalenderkwartaal van 1991 aan te merken als een aanvraag bedoeld in artikel 14 van de Algemene Kinderbijslagwet.

Artikel III

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IV

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel V

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 1992.

Artikel VI

[Regeling vervallen per 10-05-2006]

Deze wet kan worden aangehaald als Wet invoering mutatiesysteem AKW.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 4 december 1991

Beatrix

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

E. ter Veld

Uitgegeven de negentiende december 1991

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven