Voorlopige vaststelling aanvaardbare beheerskosten ziekenfondsverzekering en AWBZ 1992

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 22-05-2024.
Geldend van 01-01-1992 t/m 27-08-2004

Voorlopige vaststelling aanvaardbare beheerskosten ziektekostenverzekering en a.w.b.z. 1992

De staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Gelet op artikel 7 van het Besluit financiering ziekenfondsen Ziekenfondswet (Stb. 1984, 429) en op artikel 7 van het Besluit financiering uitvoeringsorganisatie Bijzondere Ziektekostenverzekering (Stb. 1990, 348);

De Ziekenfondsraad gehoord (adviezen van 27 juni 1991, BU/11045/91 en 24 oktober 1991, BU/18388/91);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Aan de Ziekenfondsraad wordt de in de bijlage bij deze regeling neergelegde aanwijzing gegeven als bedoeld in artikel 7 van het Besluit financiering ziekenfondsen Ziekenfondswet en in artikel 7 van het Besluit financiering uitvoeringsorganisatie Bijzondere Ziektekostenverzekering, betreffende het jaar 1992.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling, die kan worden aangehaald als Voorlopige vaststelling aanvaardbare beheerskosten ziekenfondsverzekering en AWBZ 1992 wordt met de bijbehorende bijlage in de Nederlandse Staatscourant geplaatst. Zij treedt in werking met ingang van 1 januari 1992.

Afschrift van deze regeling zal worden gezonden aan de Ziekenfondsraad te Amstelveen.

De

staatssecretaris

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Hans J. Simons

Bijlage

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Aanwijzing op grond van artikel 7 van het Besluit financiering ziekenfondsen Ziekenfondswet en van artikel 7 van het Besluit financiering uitvoeringsorganisatie Bijzondere Ziektekostenverzekering.

De onderhavige aanwijzing heeft betrekking op zowel de beheerskosten die de ziekenfondsen maken in het kader van de uitvoering van de verplichte ziekenfondsverzekering als op de beheerskosten welke de ziekenfondsen, ziektekostenverzekeraars, verbindingskantoren, regionale contactkantoren, de uitvoerende organen en het centraal administratiekantoor maken in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

 • 1. Uitgangspunt voor de in 1992 maximaal besteedbare middelen ter dekking van de beheerskosten van de uitvoering van de ziekenfondsverzekering respectievelijk de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten zijn de bedragen die het niveau van de aanvaardbare beheerskosten voor 1991 voor de ziekenfondsverzekering en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten representeren, te weten f 905,4 milj..

  Het bedrag kan worden gesplitst in een arbeidsvoorwaardendeel ad f 636,6 milj. (70,3%) en een materieel deel ad f 268,8 milj. (29.7%).

 • 2. In verband met huur- en huisvestingskosten van de ziekenfondsen wordt het bedrag van de beheerskosten verhoogd met f 1,5 mln.

 • 3. In verband met de wijziging in de verstrekkingen ziekenfondsverzekering en AWBZ per 1 januari 1992 worden, omdat de desbetreffende uitvoeringskosten bij de ziektekostenverzekeraar en de uitvoerende organen tot die datum niet bij de vaststelling van de beheerskosten zijn betrokken, de beheerskosten netto verhoogd met f 50,1 milj.. Hiervan is f 35,2 milj. arbeidsvoorwaardendeel en f 14,9 milj. materieel deel.

 • 4. Voor de invoering van de nominale premie in de AWBZ wordt een bedrag van f 21,5 milj. beschikbaar gesteld.

  Hiervan is f 6,1 milj. structureel (arbeidsvoorwaardendeel f 4,3 milj., materieel deel f 1,8 milj.) en f 15,4 milj. incidenteel.

 • 5. Voor de ophoging naar het niveau 1992 wordt het arbeidsvoorwaardendeel van f 636,6 milj. verhoogd met f 64,9 milj., te weten:

  • a. f 35,2 milj. als gevolg van de onder punt 3 genoemde overheveling van verstrekkingen naar de AWBZ.

  • b. f 4,3 milj. in verband met onder 4 genoemde invoering van een nominale premie in de AWBZ.

  • c. f 25,4 milj. als gevolg van de voorcalculatorische loonkostenontwikkeling van 3,75% bij de uitvoeringsorganen.

 • 6. Voor de ophoging naar het niveau 1992 wordt het materiële deel van f 268,8 milj. verhoogd met f 25,7 milj., te weten:

  • a. f 1,5 milj. in verband met de onder 2 vermelde huisvestingskosten.

  • b. f 14,9 milj. als gevolg van de onder punt 3 genoemde overheveling van verstrekkingen naar de AWBZ.

  • c. f 1,8 milj. in verband met onder 4 genoemde invoering van een nominale premie in de AWBZ.

  • d. f 7,5 milj. als gevolg van de voorcalculatorische prijsstijging van 2,61%.

 • 7. De voorlopige vaststelling van de beheerskosten geschiedt met de inachtneming van drie pro-memorieposten. Deze posten betreffen ten eerste de nog steeds onzekere gevolgen van het vervallen van de b.t.w.-vrijstelling voor samenwerkingsverbanden van ziekenfondsen op het gebied van automatisering, ten tweede de kosten van het betalingsverkeer voor wat betreft de nominale premies en ten derde de extra kosten van het Centraal Administratie Kantoor AWBZ in verband met de werkzaamheden ter voorbereiding van budgettering van uitvoeringsorganen, een en ander zonodig met terugwerkende kracht.

 • 8. Gelet op de punten 1 tot en met 7 is het totale bedrag van de voorlopige vaststelling aanvaardbare beheerskosten 1992 f 1011,4 mln. Het arbeidsvoorwaardendeel bedraagt f 701,5 mln (f 636,6 mln + f 64,9 mln), het materiële deel bedraagt f 294,5 mln (f 268,8 mln + f 25,7 mln). Voorts is incidenteel toegevoegd een bedrag van f 15,4 miljoen voor de invoering van een nominale premie in de AWBZ.

  Het gezamenlijk bedrag heeft betrekking op de beheerskosten van de uitvoering van de ziekenfondsverzekering en de beheerskosten in het kader van de AWBZ.

De staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Hans J. Simons.

Naar boven