Regeling aanmelding tot uitoefening der diergeneeskunde

[Regeling vervallen per 01-07-2014.]
Geraadpleegd op 15-04-2024.
Geldend van 01-07-2013 t/m 30-06-2014

Regeling aanmelding tot uitoefening der diergeneeskunde

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 9, eerste, derde, vierde lid en vijfde lid, van de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990 (Stb. 214);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2014]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2014]

Als ambtenaar als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de wet wordt aangewezen: het Clusterhoofd Registers van het CIBG.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-07-2014]

 • 1 Een aanmelding als bedoeld in artikel 9, eerste en tweede lid, van de wet geschiedt door het bij het CIBG indienen van een daartoe door CIBG beschikbaar gesteld formulier dat is ingevuld door degene die zich op grond van voornoemd artikel aanmeldt.

 • 2 Door middel van het in het eerste lid bedoelde formulier worden in ieder geval de volgende gegevens verstrekt:

  • a. naam en voornamen;

  • b. geslacht;

  • c. geboortedatum en geboorteplaats;

  • d. nationaliteit;

  • e. burgerservicenummer;

  • f. adres onderscheidenlijk adressen waar de praktijk wordt uitgeoefend, met inbegrip van postcode en plaatsnaam onderscheidenlijk plaatsnamen;

  • g. woonadres, met inbegrip van postcode en woonplaats;

  • h. e-mailadres;

  • i. beroepsgroep;

  • j. gegevens betreffende de bevoegdheid;

  • k. gegevens betreffende de beroepsuitoefening.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-07-2014]

 • 1 Voor zover de aanmelding, bedoeld in artikel 3, betrekking heeft op een dierenarts, gaat het in artikel 3 bedoelde formulier vergezeld van een kopie van een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht en bewijsstukken waaruit blijkt dat degene die zich aanmeldt toegelaten is tot de uitoefening van de diergeneeskunde.

 • 2 De overlegging van bewijsstukken, als bedoeld in het eerste lid, is niet vereist indien de dierenarts ten genoegen van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aannemelijk maakt dat deze diens akte van bevoegdheid heeft laten viseren overeenkomstig artikel 8 van de Wet op de Uitoefening van de Diergeneeskunst (Stb. 1954, 372) en het in artikel 3 bedoelde formulier volledig en naar waarheid is ingevuld.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-07-2014]

De bewijsstukken, bedoeld in artikel 5, eerste lid, zijn:

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-07-2014]

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-07-2014]

Deze regeling treedt in werking op hetzelfde tijdstip als waarop artikel 9 van de wet in werking treedt.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-07-2014]

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling aanmelding tot uitoefening der diergeneeskunde.

's-Gravenhage, 27 november, 1991

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
voor deze:
De

secretaris-generaal

,

T. H. J. Joustra.

Naar boven