Besteedbare middelen ter dekking van kosten van verstrekkingen en vergoedingen ziekenfondsverzekering 1991

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 04-10-2023.
Geldend van 01-03-1992 t/m 27-08-2004

Besteedbare middelen ter dekking van kosten van verstrekkingen en vergoedingen ziekenfondsverzekering 1991

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, in overeenstemming met de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op artikel 2 van het Besluit financiering ziekenfondsen Ziekenfondswet (Stb. 1984, 429);

Gehoord de Ziekenfondsraad (advies van 24 oktober 1991, SEA/19481);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Aan de Ziekenfondsraad wordt de in de bijlage bij deze regeling neergelegde aanvullende aanwijzing gegeven als bedoeld in artikel 2 van het Besluit financiering ziekenfondsen Ziekenfondswet (Stb. 1984, 429) betreffende het jaar 1991.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling wordt met de bijbehorende bijlage in de Nederlandse Staatscourant geplaatst en in afschrift gezonden aan de Ziekenfondsraad te Amstelveen.

De

Staatssecretaris

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Hans J. Simons

Bijlage

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Aanvulling op de bijlage bij de regeling besteedbare middelen ter dekking van de kosten van verstrekkingen en vergoedingen ziekenfondsverzekering 1991 van 20 november 1990 (Kenmerk DGVGZ/VMP/FAV-416481, Stcrt. 1990, 241).

  • 1. Het bedrag dat als basis dient voor de in 1991 ten laste van de Algemene Kas besteedbare middelen ter dekking van de kosten van verstrekkingen en vergoedingen in de ziekenfondsverzekering wordt vermeerderd met f 310.000.000 verband houdende met het feit dat in de financiering voor 1991 aanzienlijke verrekeningen over de periode voorafgaande aan het kalenderjaar 1991 hebben plaatsgevonden (advies van 24 oktober 1991, SEA/19481).

Bij de verdeling van de besteedbare middelen 1991, waaronder begrepen het hierboven genoemde bedrag van f 310 miljoen, zal de Ziekenfondsraad volgens de methodiek zoals beschreven in zijn eerdergenoemd advies, rekening houden met de budgetopbouw van de verschillende ziekenhuizen en de financiering hiervan door de individuele ziekenfondsen.

De

Staatssecretaris

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

Hans J. Simons

Naar boven