Instelling Directie Facilitaire Zaken

[Regeling vervallen per 01-05-2004.]
Geraadpleegd op 04-10-2023.
Geldend van 20-12-1991 t/m 30-04-2004

Instelling Directie Facilitaire Zaken

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-05-2004]

Er is een Directie Facilitaire Zaken.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-05-2004]

De Directie Facilitaire Zaken heeft tot taak:

  • a. het voorbereiden van het departementale huisvestingsbeleid;

  • b. het voorbereiden van het departementale beleid met betrekking tot de verwerving en het beheer van facilitaire voorzieningen;

  • c. het voorbereiden van het beleid met betrekking tot de bewaking en beveiliging van gebouwen behorende tot het ministerie;

  • d. het uitvoeren van het beleid, bedoeld in de onderdelen a, b en c, te behoeve van de gebouwen in 's-Gravenhage, voor zover deze taak niet aan een andere dienst is voorbehouden;

  • e. het adviseren van de onder het ministerie ressorterende diensten en instellingen omtrent de bedrijfszelfbescherming en brandpreventie;

  • f. de organisatie en uitvoering van de bedrijfszelfbescherming en brandpreventie ten behoeve van de diensten en instellingen, welke zijn gehuisvest in 's-Gravenhage, voor zover deze taken niet aan een andere dienst zijn voorbehouden;

  • g. het adviseren van de onder het ministerie ressorterende diensten en instellingen omtrent het coördineren van aangelegenheden met betrekking tot registratie van stukken, archiefvorming en archiefbeheer;

  • h. het beheren van het semi-statisch en statisch archief ten behoeve van de diensten en instellingen welke zijn gehuisvest in 's-Gravenhage, voor zover deze taak niet aan een andere dienst is voorbehouden.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-05-2004]

De regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 1 maart 1978, nr. Org./A21100, houdende instelling van de Directie Algemene Zaken en Kabinet, wordt ingetrokken.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-05-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1991.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van verkeer en Waterstaat,

J. R. H. Maij-Weggen

Naar boven