Besteedbare middelen ter dekking van de kosten van verstrekkingen en vergoedingen bijzondere ziektekostenverzekering 1992

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 29-05-2024.
Geldend van 01-01-1992 t/m 27-08-2004

Besteedbare middelen ter dekking van de kosten van verstrekkingen en vergoedingen bijzondere ziektekostenverzekering 1992

De staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

in overeenstemming met de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op artikel 2 van het Besluit financiering uitvoeringsorganisatie Bijzondere Ziektekostenverzekering (Stb. 1990, 348);

Gehoord de Ziekenfondsraad (advies van 24 oktober 1991, SEA/19482);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Aan de Ziekenfondsraad wordt de in de bijlage bij deze regeling neergelegde aanwijzing gegeven als bedoeld in artikel 2 van het Besluit financiering uitvoeringsorganisatie Bijzondere Ziektekostenverzekering (Stb. 1990, 348) betreffende het jaar 1992.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling wordt met de bijbehorende bijlage in de Nederlandse Staatscourant geplaatst en in afschrift gezonden aan de Ziekenfondsraad te Amstelveen.

De

staatssecretaris

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Hans J. Simons

Bijlage

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

.

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Aanwijzing op grond van artikel 2 van het Besluit financiering uitvoeringsorganisatie Bijzondere Ziektekostenverzekering.

 • 1 De onderhavige aanwijzing heeft betrekking op de kosten die ziekenfondsen, ziektekostenverzekeraars en uitvoerende organen in het jaar 1992 in het kader van de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten maken ten aanzien van de volgende verstrekkingen en vergoedingen:

  • a. farmaceutische hulp, audiologische hulp, erfelijkheidsonderzoek en revalidatievoorzieningen;

  • b. hulpmiddelen.

 • 2

  • A. Als basis voor de in 1992 ten laste van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten besteedbare middelen ter dekking van de kosten van de onder 1, genoemde verstrekkingen en vergoedingen dient een bedrag van f 3 846 000 000 (hierna: macro-verstrekkingenbudget). Bij de berekening van dit bedrag is rekening gehouden met de door de uitvoeringsorganen in 1992 te innen nominale premie. Daarbij is gerekend met een nominale premie van f 125 per verzekerde van 18 jaar en ouder per jaar, en éénderde van dat bedrag voor personen jonger dan 18 jaar.

   Het in de eerste volzin genoemde bedrag is gebaseerd op een macro-verzekerdenaantal dat als volgt is bepaald. Wat betreft de ziekenfondsen is uitgegaan van de opgave op het formulier-04 over juli 1991. Wat betreft de overige uitvoeringsorganen AWBZ is uitgegaan van de door die uitvoeringsorganen verstrekte opgave met als peildatum 1 juli 1991. Deze aantallen zijn opgehoogd met de geraamde stijging van de gemiddelde stand van de bevolking in 1992 ten opzichte van 1991 in de CBS-bevolkingsprognose (middenvariant).

   Het macro-verstrekkingenbudget wordt ten aanzien van de onder 1.a. genoemde verstrekkingen verdeeld op basis van normatieve elementen en ten aanzien van de onder 1.b. genoemde verstrekking op basis van historische kosten.

   Ten aanzien van het deel van het macro-verstrekkingenbudget dat betrekking heeft op de onder 1.a genoemde verstrekkingen vindt ex-post op basis van een met ingang van 1 januari 1992 door de Ziekenfondsraad aan te leggen gegevensverzameling een herberekening van de normatieve bedragen per verzekerde plaats.

  • B. Op de besteedbare middelen, bedoeld sub A, vindt vervolgens nacalculatie plaats. Daarbij wordt het volgende in acht genomen.

   Er vindt volledige nacalculatie plaats met betrekking tot het verschil tussen het werkelijke verzekerdenaantal in 1992 en het geraamde verzekerdenaantal dat ten grondslag heeft gelegen aan de berekening van het macro-verstrekkingenbudget. Deze nacalculatie geschiedt op basis van de gemiddelde bij de berekening van het macro-verstrekkingenbudget geraamde kosten per verzekerde. Voor de toepassing van de vorige volzin worden de sub A bedoelde nominale premies op de geraamde kosten in mindering gebracht.

   Ten aanzien van het deel van het macro-verstrekkingenbudget dat betrekking heeft op de onder 1.a genoemde verstrekkingen wordt aan de Ziekenfondsraad voorts toegestaan een verevening toe te passen van maximaal 75% tussen alle uitvoeringsorganen. Vervolgens vindt nacalculatie plaats ter grootte van 85% van het verschil tussen enerzijds de desbetreffende werkelijke en naar het oordeel van de Ziekenfondsraad verantwoorde kosten van verstrekkingen en vergoedingen, onder aftrek van de opbrengst van de nominale premie 1992, en anderzijds het ingevolge de hierboven beschreven systematiek aangepaste bedrag van de bedoelde besteedbare middelen. Voor de toepassing van de vorige volzin wordt onder de opbrengst van de nominale premies verstaan de opbrengst van de nominale premies, berekend op basis van de sub A genoemde nominale premiebedragen.

  • C. Nadat op basis van het sub A vastgestelde macro-verstrekkingenbudget de nacalculatie ingevolge het gestelde onder B heeft plaatsgevonden, resteert het definitieve macrobedrag aan besteedbare middelen. Dit bedrag, alsmede de wijze waarop dit tot stand is gekomen, wordt schriftelijk door de Ziekenfondsraad aan de ondergetekende medegedeeld.

 • 3 Onder kosten van verstrekkingen en vergoedingen wordt in deze aanwijzing verstaan de kosten van verstrekkingen en vergoedingen onder aftrek van de door de ziekenfondsen, ziektekostenverzekeraars en uitvoerende organen te innen eigen bijdragen, alsmede onder aftrek van de opbrengst van verhaal van kosten van verstrekkingen en vergoedingen op derden.

De

staatssecretaris

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Hans J. Simons

Naar boven