Wijzigingsregeling Regeling gratificatie bij ambtsjubileum

[Regeling vervallen per 22-12-2007.]
Geraadpleegd op 22-04-2024.
Geldend van 13-12-1991 t/m 21-12-2007

Wijzigingsregeling Regeling gratificatie bij ambtsjubileum

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Gelet op artikel 79, derde lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement, artikel 51, derde lid, van het Arbeidsovereenkomstenbesluit en artikel 114, derde lid, van het Ambtenarenreglement Staten-Generaal;

Besluit:

Artikel I

[Regeling vervallen per 22-12-2007]

[Red: Wijzigt de Regeling gratificatie bij ambtsjubileum.]

Artikel II

[Regeling vervallen per 22-12-2007]

Aan de belanghebbende die op 1 oktober 1990 een diensttijd heeft bereikt van meer dan 12½ jaar doch nog niet van 25 jaar wordt een gratificatie toegekend van f 200.

Artikel III

[Regeling vervallen per 22-12-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag nadat het in de Staatscourant is geplaatst en werkt terug tot en met 1 oktober 1990.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,
voor deze,
De

directeur-generaal management en personeelsbeleid

,

H. A. P. M. Pont

Naar boven