Burgerlijk Wetboek Boek 3

Geraadpleegd op 16-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 04-11-2022.
Geldend van 04-11-2022 t/m 24-06-2023

Wetstechnische informatie voor Afdeling 2

Informatie geldend op 04-11-2022

Regelgeving die op deze afdeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze afdeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze afdeling

 1. Aanpassingswet Wet op de rechtsbijstand (bestuurlijke centralisatie raden voor rechtsbijstand)
  Artikel: VI
 2. Aanpassingswet veiligheidsregio’s
  Artikel: XXXVI
 3. Arbeidstijdenbesluit vervoer
  Artikel: 6.3:1
 4. Belemmeringenwet Privaatrecht
  Artikel: 5
 5. Burgerlijk Wetboek Boek 1
  Artikel: 436
 6. Burgerlijk Wetboek Boek 2
  Artikelen: 318, 334n
 7. Burgerlijk Wetboek Boek 4
  Artikel: 160
 8. Burgerlijk Wetboek Boek 7
  Artikelen: 3, 102
 9. Burgerlijk Wetboek Boek 8
  Artikelen: 1, 2, 3, 160, 191, 215, 230, 770, 781, 801, 825, 840, 1300
 10. Faillissementswet
  Artikel: 59a
 11. Instellingswet Autoriteit Consument en Markt
  Artikel: 44
 12. Interimwet stad-en-milieubenadering
  Artikel: 16
 13. Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 nieuw B.W. (twaalfde gedeelte)
  Artikel: 23
 14. Onteigeningswet
  Artikel: 18
 15. Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek
  Artikelen: 78, 150, 163, 192
 16. Regeling gebruik van frequentieruimte met meldingsplicht 2015
  Artikel: 6
 17. Regeling teboekgestelde luchtvaartuigen 2005
  Artikel: 1
 18. Regeling teboekgestelde schepen 1994
  Artikel: 1
 19. Rijkswet Noodvoorzieningen Scheepvaart
  Artikel: 17
 20. Spoorwegwet
  Artikel: 125
 21. Tijdelijke subsidieregeling vermindering gevolgen Brexit voor de visserij
  Artikel: 2.7
 22. Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikel: 48a
 23. Vorderingswet
  Artikel: 25
 24. Waterwet
  Artikel: 7.20
 25. Wet aansprakelijkheid olietankschepen
  Artikel: 1
 26. Wet agrarisch grondverkeer
  Artikel: 37
 27. Wet algemene regels herindeling
  Artikel: 44
 28. Wet beschikbaarheid goederen
  Artikel: 2
 29. Wet geluidhinder
  Artikel: 110i
 30. Wet inrichting landelijk gebied
  Artikel: 1
 31. Wet milieubeheer
  Artikelen: 11.39, 11.53, 11.65
 32. Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting
  Artikel: 1
 33. Wet op belastingen van rechtsverkeer
  Artikelen: 8, 19, 21
 34. Wet op de Kamer van Koophandel
  Artikel: 75
 35. Wet op de expertisecentra
  Artikel: 108
 36. Wet op het Centraal bureau voor de statistiek
  Artikel: 79
 37. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
  Artikel: 2.13
 38. Wet op het primair onderwijs
  Artikel: 110
 39. Wet opheffing bedrijfslichamen
  Artikel: XXXVII
 40. Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer
  Artikel: 30
 41. Wet voorkeursrecht gemeenten
  Artikelen: 10, 24
 42. Wet voortgezet onderwijs 2020
  Artikelen: 6.20, 6.22
 43. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
  Artikelen: 58, 60, 475, 475h, 505, 507b, 565, 566, 567, 568, 573, 576, 579, 728b
 44. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van niet-digitaal procederen)
  Artikel: 475
 45. Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek enz. (Europese recht op vrije vestiging)
  Artikel: VI
 46. Wijzigingswet Mediawet (afschaffing omroepbijdrage)
  Artikel: III
 47. Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs, enz. (oprichting Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO))
  Artikel: XX
 48. Wijzigingswet Wet voorkeursrecht gemeenten (tegengaan ontwijking voorkeursrecht gemeenten bij verwerving onroerende zaken)
  Artikel: II
 49. Wijzigingswet bepalingen Mediawet ivm met het omvormen van de met de inning van de omroepbijdragen belaste dienst van Koninklijke PTT Nederland N.V. tot een publiekrechtelijk vormgegeven zelfstandig bestuursorgaan
  Artikel: V
 50. Zeebrievenwet
  Artikelen: 4, 5

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze afdeling deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Boek 3

 1. Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 nieuw B.W. (twaalfde gedeelte)
  Artikelen 1, Slotbepalingen

Verwijzingen naar Titel 1

 1. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering BES
  Artikelen 505, 566, 584d

Overzicht van wijzigingen voor deze afdeling

(geldig op 04-11-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-1992 Nieuwe-regeling 22-11-1991 Stb. 1991, 600 22-11-1991 Stb. 1991, 600
01-01-1992 Tekstplaatsing-wijziging 22-11-1991 Stb. 1991, 600 22-11-1991 Stb. 1991, 600
Naar boven