Burgerlijk Wetboek Boek 3

Geraadpleegd op 17-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 04-11-2022.
Geldend van 04-11-2022 t/m 24-06-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 29

Informatie geldend op 04-11-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Burgerlijk Wetboek Boek 3
  Artikel: 274
 2. Burgerlijk Wetboek Boek 6
  Artikel: 260
 3. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering BES
  Artikel: 513a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Boek 3

 1. Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 nieuw B.W. (twaalfde gedeelte)
  Artikelen 1, Slotbepalingen

Verwijzingen naar Afdeling 2

 1. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
  Artikelen 475, 475h, 505, 507b, 565, 566, 567, 568, 573, 576, 579, 58, 60, 728b
 2. Onteigeningswet
  Artikel 18
 3. Faillissementswet
  Artikel 59a
 4. Zeebrievenwet
  Artikelen 4, 5
 5. Belemmeringenwet Privaatrecht
  Artikel 5
 6. Wet beschikbaarheid goederen
  Artikel 2
 7. Vorderingswet
  Artikel 25
 8. Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek
  Artikelen 150, 163, 192, 78
 9. Burgerlijk Wetboek Boek 1
  Artikel 436
 10. Wet op belastingen van rechtsverkeer
  Artikelen 19, 21, 8
 11. Burgerlijk Wetboek Boek 4
  Artikel 160
 12. Rijkswet Noodvoorzieningen Scheepvaart
  Artikel 17
 13. Wet aansprakelijkheid olietankschepen
  Artikel 1
 14. Burgerlijk Wetboek Boek 2
  Artikelen 318, 334n
 15. Wet geluidhinder
  Artikel 110i
 16. Wet milieubeheer
  Artikelen 11.39, 11.53, 11.65
 17. Wet agrarisch grondverkeer
  Artikel 37
 18. Wet voorkeursrecht gemeenten
  Artikelen 10, 24
 19. Wet op het primair onderwijs
  Artikel 110
 20. Wet op de expertisecentra
  Artikel 108
 21. Wet algemene regels herindeling
  Artikel 44
 22. Burgerlijk Wetboek Boek 8
  Artikelen 1, 1300, 160, 191, 2, 215, 230, 3, 770, 781, 801, 825, 840
 23. Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 nieuw B.W. (twaalfde gedeelte)
  Artikel 23
 24. Burgerlijk Wetboek Boek 7
  Artikelen 102, 3
 25. Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting
  Artikel 1
 26. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
  Artikel 2.13
 27. Wijzigingswet bepalingen Mediawet ivm met het omvormen van de met de inning van de omroepbijdragen belaste dienst van Koninklijke PTT Nederland N.V. tot een publiekrechtelijk vormgegeven zelfstandig bestuursorgaan
  Artikel V
 28. Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer
  Artikel 30
 29. Arbeidstijdenbesluit vervoer
  Artikel 6.3:1
 30. Wijzigingswet Mediawet (afschaffing omroepbijdrage)
  Artikel III
 31. Wijzigingswet Wet voorkeursrecht gemeenten (tegengaan ontwijking voorkeursrecht gemeenten bij verwerving onroerende zaken)
  Artikel II
 32. Spoorwegwet
  Artikel 125
 33. Wet op het Centraal bureau voor de statistiek
  Artikel 79
 34. Interimwet stad-en-milieubenadering
  Artikel 16
 35. Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek enz. (Europese recht op vrije vestiging)
  Artikel VI
 36. Wet inrichting landelijk gebied
  Artikel 1
 37. Waterwet
  Artikel 7.20
 38. Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs, enz. (oprichting Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO))
  Artikel XX
 39. Aanpassingswet Wet op de rechtsbijstand (bestuurlijke centralisatie raden voor rechtsbijstand)
  Artikel VI
 40. Aanpassingswet veiligheidsregio’s
  Artikel XXXVI
 41. Regeling teboekgestelde luchtvaartuigen 2005
  Artikel 1
 42. Regeling teboekgestelde schepen 1994
  Artikel 1
 43. Instellingswet Autoriteit Consument en Markt
  Artikel 44
 44. Wet op de Kamer van Koophandel
  Artikel 75
 45. Wet opheffing bedrijfslichamen
  Artikel XXXVII
 46. Regeling gebruik van frequentieruimte met meldingsplicht 2015
  Artikel 6
 47. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van niet-digitaal procederen)
  Artikel 475
 48. Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikel 48a
 49. Wet voortgezet onderwijs 2020
  Artikelen 6.20, 6.22
 50. Tijdelijke subsidieregeling vermindering gevolgen Brexit voor de visserij
  Artikel 2.7

Verwijzingen naar Titel 1

 1. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering BES
  Artikelen 505, 566, 584d

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 04-11-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 13-07-2016 Stb. 2016, 290 34212 Alg. 1
01-09-2017 Wijziging 13-07-2016 Stb. 2016, 290 34212 01-05-2017 Stb. 2017, 174 Alg. 2
01-01-2002 Wijziging 06-12-2001 Stb. 2001, 581 27824 10-12-2001 Stb. 2001, 621
01-01-1992 Nieuwe-regeling 22-11-1991 Stb. 1991, 600 22-11-1991 Stb. 1991, 600
01-01-1992 Tekstplaatsing-wijziging 22-11-1991 Stb. 1991, 600 22-11-1991 Stb. 1991, 600

Opmerkingen

 1. Artikel CIX van Stb. 2016/290 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
 2. Artikel CIX van Stb. 2016/290 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.2)
Naar boven