Burgerlijk Wetboek Boek 3

Geldend van 01-01-2020 t/m 30-06-2021

Wetstechnische informatie voor Afdeling 2

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op deze afdeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze afdeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze afdeling

 1. Aanpassingswet Wet op de rechtsbijstand (bestuurlijke centralisatie raden voor rechtsbijstand)
  Artikel: VI
 2. Aanpassingswet veiligheidsregio’s
  Artikel: XXXVI
 3. Arbeidstijdenbesluit vervoer
  Artikelen: 6.3:1, 6A.1:3
 4. Belemmeringenwet Privaatrecht
  Artikel: 5
 5. Burgerlijk Wetboek Boek 1
  Artikel: 436
 6. Burgerlijk Wetboek Boek 2
  Artikelen: 318, 334n
 7. Burgerlijk Wetboek Boek 4
  Artikel: 160
 8. Burgerlijk Wetboek Boek 7
  Artikelen: 3, 102
 9. Burgerlijk Wetboek Boek 8
  Artikelen: 1, 2, 3, 160, 191, 215, 230, 770, 781, 801, 825, 840, 1300
 10. Faillissementswet
  Artikel: 59a
 11. Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting
  Artikel: III
 12. Instellingswet Autoriteit Consument en Markt
  Artikel: 44
 13. Interimwet stad-en-milieubenadering
  Artikel: 16
 14. Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 nieuw B.W. (twaalfde gedeelte)
  Artikel: 23
 15. Onteigeningswet
  Artikel: 18
 16. Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek
  Artikelen: 78, 150, 163, 192
 17. Regeling gebruik van frequentieruimte met meldingsplicht 2015
  Artikel: 6
 18. Regeling teboekgestelde luchtvaartuigen 2005
  Artikel: 1
 19. Regeling teboekgestelde schepen 1994
  Artikel: 1
 20. Rijkswet Noodvoorzieningen Scheepvaart
  Artikel: 17
 21. Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid
  Artikel: 89
 22. Spoorwegwet
  Artikel: 125
 23. Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikel: 48a
 24. Vorderingswet
  Artikel: 25
 25. Waterwet
  Artikel: 7.20
 26. Wet aansprakelijkheid olietankschepen
  Artikel: 1
 27. Wet agrarisch grondverkeer
  Artikel: 37
 28. Wet algemene regels herindeling
  Artikel: 44
 29. Wet beschikbaarheid goederen
  Artikel: 2
 30. Wet geluidhinder
  Artikel: 110i
 31. Wet inrichting landelijk gebied
  Artikel: 1
 32. Wet milieubeheer
  Artikelen: 11.39, 11.53, 11.65
 33. Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting
  Artikel: 1
 34. Wet op belastingen van rechtsverkeer
  Artikelen: 8, 19, 21
 35. Wet op de Kamer van Koophandel
  Artikel: 75
 36. Wet op de expertisecentra
  Artikel: 108
 37. Wet op het Centraal bureau voor de statistiek
  Artikel: 79
 38. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
  Artikel: 2.13
 39. Wet op het primair onderwijs
  Artikel: 110
 40. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikelen: 76u, 76v.1
 41. Wet opheffing bedrijfslichamen
  Artikel: XXXVII
 42. Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer
  Artikel: 30
 43. Wet voorkeursrecht gemeenten
  Artikelen: 10, 24
 44. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
  Artikelen: 58, 60, 475, 475h, 505, 507b, 565, 566, 567, 568, 573, 576, 579, 728b
 45. Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek enz. (Europese recht op vrije vestiging)
  Artikel: VI
 46. Wijzigingswet Mediawet (afschaffing omroepbijdrage)
  Artikel: III
 47. Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs, enz. (oprichting Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO))
  Artikel: XX
 48. Wijzigingswet Wet voorkeursrecht gemeenten (tegengaan ontwijking voorkeursrecht gemeenten bij verwerving onroerende zaken)
  Artikel: II
 49. Wijzigingswet bepalingen Mediawet ivm met het omvormen van de met de inning van de omroepbijdragen belaste dienst van Koninklijke PTT Nederland N.V. tot een publiekrechtelijk vormgegeven zelfstandig bestuursorgaan
  Artikel: V
 50. Zeebrievenwet
  Artikelen: 4, 5

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze afdeling deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Boek 3

 1. Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 nieuw B.W. (twaalfde gedeelte)
  Artikelen 1, Slotbepalingen

Verwijzingen naar Titel 1

 1. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering BES
  Artikelen 505, 566, 584d
Terug naar begin van de pagina