Burgerlijk Wetboek Boek 3

Geraadpleegd op 23-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 10-03-2017.
Geldend van 10-03-2017 t/m 31-08-2017

Wetstechnische informatie voor Artikel 21

Informatie geldend op 10-03-2017

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek
  Artikel: 78

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Boek 3

 1. Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 nieuw B.W. (twaalfde gedeelte)
  Artikelen 1, Slotbepalingen

Verwijzingen naar Afdeling 2

 1. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
  Artikelen 475, 475h, 505, 507b, 565, 566, 567, 568, 573, 576, 579, 58, 60, 728b
 2. Onteigeningswet
  Artikel 18
 3. Faillissementswet
  Artikel 59a
 4. Zeebrievenwet
  Artikelen 4, 5
 5. Belemmeringenwet Privaatrecht
  Artikel 5
 6. Wet beschikbaarheid goederen
  Artikel 2
 7. Vorderingswet
  Artikel 25
 8. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikelen 76u, 76v.1
 9. Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek
  Artikelen 150, 163, 192, 78
 10. Burgerlijk Wetboek Boek 1
  Artikel 436
 11. Wet op belastingen van rechtsverkeer
  Artikelen 19, 21, 8
 12. Burgerlijk Wetboek Boek 4
  Artikel 160
 13. Rijkswet Noodvoorzieningen Scheepvaart
  Artikel 17
 14. Wet aansprakelijkheid olietankschepen
  Artikel 1
 15. Burgerlijk Wetboek Boek 2
  Artikelen 318, 334n
 16. Wet geluidhinder
  Artikel 110i
 17. Wet milieubeheer
  Artikelen 11.39, 11.53, 11.65
 18. Wet agrarisch grondverkeer
  Artikel 37
 19. Wet voorkeursrecht gemeenten
  Artikelen 10, 24
 20. Wet op het primair onderwijs
  Artikel 110
 21. Wet op de expertisecentra
  Artikel 108
 22. Wet algemene regels herindeling
  Artikel 44
 23. Burgerlijk Wetboek Boek 8
  Artikelen 1, 1300, 160, 191, 2, 215, 230, 3, 770, 781, 801, 825, 840
 24. Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 nieuw B.W. (twaalfde gedeelte)
  Artikel 23
 25. Burgerlijk Wetboek Boek 7
  Artikelen 102, 3
 26. Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting
  Artikel 1
 27. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
  Artikel 2.13
 28. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikel 124h
 29. Wijzigingswet bepalingen Mediawet ivm met het omvormen van de met de inning van de omroepbijdragen belaste dienst van Koninklijke PTT Nederland N.V. tot een publiekrechtelijk vormgegeven zelfstandig bestuursorgaan
  Artikel V
 30. Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer
  Artikel 30
 31. Arbeidstijdenbesluit vervoer
  Artikelen 6.3:1, 6A.1:3
 32. Wet privatisering FVP
  Artikel 3
 33. Wijzigingswet Mediawet (afschaffing omroepbijdrage)
  Artikel III
 34. Wijzigingswet Wet voorkeursrecht gemeenten (tegengaan ontwijking voorkeursrecht gemeenten bij verwerving onroerende zaken)
  Artikel II
 35. Spoorwegwet
  Artikel 125
 36. Wet op het Centraal bureau voor de statistiek
  Artikel 79
 37. Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid
  Artikel 89
 38. Interimwet stad-en-milieubenadering
  Artikel 16
 39. Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek enz. (Europese recht op vrije vestiging)
  Artikel VI
 40. Wet inrichting landelijk gebied
  Artikel 1
 41. Waterwet
  Artikel 7.20
 42. Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs, enz. (oprichting Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO))
  Artikel XX
 43. Aanpassingswet Wet op de rechtsbijstand (bestuurlijke centralisatie raden voor rechtsbijstand)
  Artikel VI
 44. Aanpassingswet veiligheidsregio’s
  Artikel XXXVI
 45. Regeling teboekgestelde luchtvaartuigen 2005
  Artikel 1
 46. Regeling teboekgestelde schepen 1994
  Artikel 1
 47. Instellingswet Autoriteit Consument en Markt
  Artikel 44
 48. Wet op de Kamer van Koophandel
  Artikel 75
 49. Wet opheffing bedrijfslichamen
  Artikel XXXVII
 50. Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting
  Artikel III

Verwijzingen naar Titel 1

 1. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering BES
  Artikelen 505, 566, 584d

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 10-03-2017)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-1992 Nieuwe-regeling 22-11-1991 Stb. 1991, 600 22-11-1991 Stb. 1991, 600
01-01-1992 Tekstplaatsing-wijziging 22-11-1991 Stb. 1991, 600 22-11-1991 Stb. 1991, 600
Naar boven