Burgerlijk Wetboek Boek 3

Geldend van 01-08-2014 t/m 31-12-2014

Wetstechnische informatie voor Artikel 18

Informatie geldend op 01-08-2014

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Circulaire toepassing Herzieningswet Kadasterwet I
  Tekst: tekst
 2. Kadasterregeling 1994
  Artikel: 19
 3. Kadasterwet
  Artikelen: 17, 46

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Boek 3

 1. Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 nieuw B.W. (twaalfde gedeelte)
  Artikelen 1, Slotbepalingen

Verwijzingen naar Afdeling 2

 1. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
  Artikelen 505, 565, 566, 567, 568, 573, 576, 579, 58, 60, 624, 635, 642a, 728b
 2. Onteigeningswet
  Artikel 18
 3. Faillissementswet
  Artikel 59a
 4. Zeebrievenwet
  Artikelen 4, 5
 5. Belemmeringenwet Privaatrecht
  Artikel 5
 6. Wet op de Sociaal-Economische Raad
  Artikel 70A
 7. Wet beschikbaarheid goederen
  Artikel 2
 8. Vorderingswet
  Artikel 25
 9. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikelen 76u, 76v.1
 10. Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek
  Artikelen 150, 163, 192, 78
 11. Burgerlijk Wetboek Boek 1
  Artikel 436
 12. Wet op belastingen van rechtsverkeer
  Artikelen 19, 21, 8
 13. Burgerlijk Wetboek Boek 4
  Artikel 160
 14. Rijkswet Noodvoorzieningen Scheepvaart
  Artikel 17
 15. Tijdelijke wet huurkoop onroerende zaken
  Artikel 4
 16. Wet aansprakelijkheid olietankschepen
  Artikel 1
 17. Burgerlijk Wetboek Boek 2
  Artikelen 318, 334n
 18. Wet geluidhinder
  Artikel 110i
 19. Wet milieubeheer
  Artikelen 11.39, 11.53, 11.65
 20. Wet agrarisch grondverkeer
  Artikel 37
 21. Wet voorkeursrecht gemeenten
  Artikelen 10, 24
 22. Wet op het primair onderwijs
  Artikel 110
 23. Wet op de expertisecentra
  Artikel 108
 24. Wet algemene regels herindeling
  Artikel 44
 25. Burgerlijk Wetboek Boek 8
  Artikelen 1, 1300, 160, 191, 2, 215, 230, 3, 770, 781, 801, 825, 840
 26. Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 nieuw B.W. (twaalfde gedeelte)
  Artikel 23
 27. Burgerlijk Wetboek Boek 7
  Artikel 3
 28. Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting
  Artikel 1
 29. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
  Artikel 2.13
 30. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikel 124h
 31. Burgerlijk Wetboek Boek 7A
  Artikel 1576
 32. Wijzigingswet bepalingen Mediawet ivm met het omvormen van de met de inning van de omroepbijdragen belaste dienst van Koninklijke PTT Nederland N.V. tot een publiekrechtelijk vormgegeven zelfstandig bestuursorgaan
  Artikel V
 33. Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer
  Artikel 30
 34. Arbeidstijdenbesluit vervoer
  Artikelen 6.3:1, 6A.1:3
 35. Wet privatisering FVP
  Artikel 3
 36. Wijzigingswet Mediawet (afschaffing omroepbijdrage)
  Artikel III
 37. Wijzigingswet Wet voorkeursrecht gemeenten (tegengaan ontwijking voorkeursrecht gemeenten bij verwerving onroerende zaken)
  Artikel II
 38. Spoorwegwet
  Artikel 125
 39. Wet op het Centraal bureau voor de statistiek
  Artikel 79
 40. Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid
  Artikel 89
 41. Interimwet stad-en-milieubenadering
  Artikel 16
 42. Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek enz. (Europese recht op vrije vestiging)
  Artikel VI
 43. Wet inrichting landelijk gebied
  Artikel 1
 44. Regeling LNV-subsidies
  Artikel 4:5
 45. Waterwet
  Artikel 7.20
 46. Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs, enz. (oprichting Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO))
  Artikel XX
 47. Aanpassingswet Wet op de rechtsbijstand (bestuurlijke centralisatie raden voor rechtsbijstand)
  Artikel VI
 48. Aanpassingswet veiligheidsregio’s
  Artikel XXXVI
 49. Regeling teboekgestelde luchtvaartuigen 2005
  Artikel 1
 50. Regeling teboekgestelde schepen 1994
  Artikel 1
 51. Instellingswet Autoriteit Consument en Markt
  Artikel 44
 52. Wet op de Kamer van Koophandel
  Artikel 75

Verwijzingen naar Titel 1

 1. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering BES
  Artikelen 505, 566, 584d
Terug naar begin van de pagina