Burgerlijk Wetboek Boek 7

Geraadpleegd op 20-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m 17-02-2023

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
Afkortingen BW
BW Boek 7
BW7
Niet officiële titel Nieuw Burgerlijk Wetboek Boek 7
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0005290
Rechtsgebieden Arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Arbeidsrecht
Contracten, schade en aansprakelijkheid | Verbintenissenrecht
Overheidsthema Economie en ondernemen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit aanspraken zeevarenden, arbeidsbemiddeling en terbeschikkingstelling van arbeidskrachten in de zeevaart
 2. Besluit aanwijzing particuliere terreinbeherende organisaties ter uitvoering artikel 70a van de Pachtwet
 3. Besluit beperking recht op premievrije voortzetting van een levensverzekering
 4. Besluit compensatie transitievergoeding bij beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming
 5. Besluit elektronische mededelingen in het kader van een verzekeringsovereenkomst
 6. Besluit fondsen en spaarregelingen
 7. Besluit huurprijzen woonruimte
 8. Besluit kleine herstellingen
 9. Besluit kredietvergoeding
 10. Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding
 11. Besluit nadere regels oproepovereenkomsten
 12. Besluit servicekosten
 13. Besluit uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen 2015
 14. Besluit uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid 2015
 15. Besluit uitvoeringsregels ontslagprocedure
 16. Besluit verplicht gebruik ontslagaanvraagformulieren UWV
 17. Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding
 18. Ontslagregeling
 19. Pachtprijzenbesluit 2007
 20. Regeling compensatie transitievergoeding
 21. Regeling ketenbepaling bijzondere functies en hogere vergoeding kantonrechter
 22. Regeling minimumbijdrage verhuis- en inrichtingskosten bij renovatie
 23. Regeling onwerkbaar weer
 24. Regeling UWV ontslagprocedure
 25. Uitvoeringsbesluit pacht
 26. Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003
 27. Uitvoeringsregeling pacht
 28. Uitvoeringsregeling verklaring rijksbelastingdienst over huishoudinkomen voor een inkomensafhankelijke huurverhoging
 29. Vaststellingsbesluit totstandkoming AMvB bedoeld in artikel 137 Burgerlijk Wetboek Boek 7 (percentage pandbeleningsvergoeding) en inwerkingtreding van de wet tot aanvulling van Burgerlijk Wetboek Boek 7 met nieuwe titel 2d (regels pandbeleningen)
 30. Wijzigingsregeling Ontslagregeling (afschaffing VAR en enkele andere wijzigingen)
 31. Wijzigingsregeling Ontslagregeling, enz. (Verzamelwet SZW 2016 en technische aanpassingen)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Besluit Fiscaal Bestuursrecht

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassings- en verzamelwet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: XVIc
 2. Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikelen: 1.1, 9.1
 3. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 2
 4. Beleidsregel ondernemingsbegrip in handelsregister
  Tekst: tekst
 5. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Vermogensrecht vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
  Bijlage: BASISSELECTIEDOCUMENT Vermogensrecht (1945–)
 6. Boetebeleidsregel ACM 2014
  Bijlage: behorende bij artikel 2.5, tweede lid, en artikel 2.7, derde lid, van de Boetebeleidsregels ACM 2014
 7. Herstelwet financiële markten 2020
 8. Implementatiewet richtlijn consumentenrechten
 9. Implementatiewet richtlijnen verkoop goederen en levering digitale inhoud
 10. Invoerings- en aanpassingswet WVO 2020
  Artikel: LXVII
 11. Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 nieuw B.W. (twaalfde gedeelte)
  Artikel: 1
 12. Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: 22
 13. Kadasterregeling 1994
  Artikel: 41
 14. Pensioenwet
  Artikel: 5
 15. Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus
  Bijlage: 6
 16. Reparatiewet BZK 2014
  Artikel: III
 17. Verzamelwet OCW 2022
  Artikel: III
 18. Verzamelwet SZW 2015
  Artikel: VI
 19. Verzamelwet SZW 2016
  Artikel: VI
 20. Verzamelwet SZW 2017
  Artikel: IV
 21. Verzamelwet SZW 2018
  Artikelen: IV0, IVA
 22. Verzamelwet SZW 2019
  Artikel: V
 23. Verzamelwet SZW 2020
  Artikel: IVb
 24. Verzamelwet SZW 2021
  Artikel: IVa
 25. Verzamelwet SZW-wetgeving 2009
  Artikel: XXIV
 26. Verzamelwet sociale verzekeringen 2007
  Artikel: XV
 27. Wet aanpak schijnconstructies
 28. Wet arbeidsmarkt in balans
  Artikel: I
 29. Wet betaald ouderschapsverlof
  Artikel: V
 30. Wet doorstroming huurmarkt 2015
 31. Wet houdende maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid
  Artikelen: I, IV
 32. Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden
  Artikel: I
 33. Wet implementatie wijzigingen Code en aanhangsels bij het Maritiem Arbeidsverdrag 2006
 34. Wet open overheid
  Bijlage: bij artikel 8.8 van de Wet open overheid
 35. Wet verbetering hybride markt WGA
  Artikel: III
 36. Wet verbetering poortwachter
  Artikel: III
 37. Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003
  Artikelen: II, V
 38. Wet verplichte beroepspensioenregeling
  Artikelen: 2a, 3
 39. Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd
  Artikel: I
 40. Wet zeevarenden
  Artikel: 69d
 41. Wijzigingswet Boek 7 Burgerlijk Wetboek, enz. (modernisering en vereenvoudiging werkwijze huurcommissie)
 42. Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek Boek 7 (uitbreiding aansprakelijkheid voldoening verschuldigde loon aan de werknemer die arbeid verricht ter uitvoering van een overeenkomst van goederenvervoer over de weg of een overeenkomst tot het doen vervoeren van goederen over de weg)
 43. Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek Boek 7, enz. (aanvulling opzeggingsgrond dringend eigen gebruik voor tijdelijke huisvesting van jongeren)
 44. Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek Boek 7, enz. (consumentenbescherming m.b.t. bepaalde aspecten van overeenkomsten (gebruik in deeltijd, vakantieproducten van lange duur, doorverkoop en uitwisseling) (PbEU L 33/10))
 45. Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek Boek 7, enz. (huurverhoging op grond van een tweede categorie huishoudinkomens)
  Artikel: IV
 46. Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek Boek 7, enz. (huurverhoging op grond van inkomen)
  Artikel: IV
 47. Wijzigingswet Wegenverkeerswet 1994 en enkele andere wetten (uitvoering van verordening (EU) 2018/858 en andere besluiten van de Europese Unie betreffende de goedkeuring van en het markttoezicht op motorvoertuigen, aanhangwagens daarvan en systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd (Uitvoeringswet verordening (EU) 2018/858))
  Artikel: II
 48. Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs, enz. (Wet versterken positie mbo-studenten)
  Artikel: XII
 49. Ziektewet
  Artikel: 29b

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-01-2023

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Aanhangig 27274
Aanhangig 32406
Aanhangig 35592
Aanhangig 35782
Aanhangig 35844
Aanhangig 36390
Aanhangig 36440
Aanhangig 36481
Aanhangig W3936
Wijziging 03-06-2023 Stb. 2023, 216 36067
Wijziging 08-06-2022 Stb. 2023, 156 34836
Wijziging 22-12-2021
samen met
07-07-2021
Stb. 2021, 649
samen met
Stb. 2021, 425
35951
samen met
35517
Wijziging 29-05-2019 Stb. 2019, 219 35074
Wijziging 28-03-2018
samen met
25-01-2017
Stb. 2018, 106
samen met
Stb. 2017, 24
34852
samen met
34573
Wijziging 13-07-2016 Stb. 2016, 290 34212
Wijziging 14-04-2016
samen met
14-04-2016
Stb. 2016, 148
samen met
Stb. 2016, 147
34105
samen met
33258
Wijziging 26-11-2014 Stb. 2014, 504 33988
Wijziging 11-07-2018
samen met
14-06-2014
Stb. 2018, 234
samen met
Stb. 2014, 216
34699
samen met
33818
Wijziging 07-10-2015
samen met
24-03-2014
samen met
11-12-2013
Stb. 2015, 407
samen met
Stb. 2014, 136
samen met
Stb. 2013, 578
32402
samen met
33243
Wijziging 18-06-2012
samen met
18-06-2012
Stb. 2012, 300
samen met
Stb. 2012, 299
32426
samen met
31058
Wijziging 21-11-2002 Stb. 2002, 588 26932
Wijziging 16-08-2002 Stb. 2002, 430
01-05-2029 Wijziging 26-06-2024
samen met
24-04-2024
samen met
30-03-2022
samen met
09-04-2021
Stb. 2024, 193
samen met
Stb. 2024, 108
samen met
Stb. 2022, 152
samen met
Stb. 2021, 194
36496
samen met
36511
samen met
35408
samen met
35488
24-04-2024
samen met
09-04-2021
Stb. 2024, 108
samen met
Stb. 2021, 194
01-01-2025 Wijziging 06-03-2024 Stb. 2024, 62 35498 25-03-2024 Stb. 2024, 72
Wijziging 26-06-2024 Stb. 2024, 193 36496 26-06-2024 Stb. 2024, 197
Wijziging 24-04-2024 Stb. 2024, 108 36511 24-04-2024 Stb. 2024, 108
Wijziging 11-12-2023 Stb. 2023, 480 36195 05-06-2024 Stb. 2024, 152
Wijziging 24-04-2024 Stb. 2024, 108 36511 24-04-2024 Stb. 2024, 108
t/m 01-01-2024 1) Wijziging 15-05-2019 Stb. 2019, 382 34453 01-02-2024 Stb. 2024, 19
Wijziging 15-12-2023 Stb. 2023, 487 35999 15-12-2023 Stb. 2023, 488
Wijziging 14-12-2023 Stcrt. 2023, 35303 14-12-2023 Stcrt. 2023, 35303
Wijziging 25-10-2023 Stb. 2023, 387 36217 04-12-2023 Stb. 2023, 448
Wijziging 12-05-2023 Stb. 2023, 168 35335 27-06-2023 Stb. 2023, 247
Wijziging 14-03-2020 Stb. 2020, 112 35133 05-04-2023 Stb. 2023, 113
Wijziging 12-02-2020 Stb. 2020, 172 34986 05-04-2023 Stb. 2023, 113
Wijziging 15-05-2019 Stb. 2019, 382 34453 05-04-2023 Stb. 2023, 113
Wijziging 24-03-2023 Stb. 2023, 103 36130 22-06-2023 Stb. 2023, 227
Wijziging 07-12-2022 Stb. 2023, 57 36131 24-03-2023 Stb. 2023, 107
Wijziging 25-01-2023 Stb. 2023, 29 35851 10-02-2023 Stb. 2023, 52
Wijziging 20-12-2022 Stcrt. 2022, 35085 20-12-2022 Stcrt. 2022, 35085
Wijziging 11-05-2022 Stb. 2022, 197 35950 23-06-2022 Stb. 2022, 280
Wijziging 22-08-2022 Stb. 2022, 345 36003 16-09-2022 Stb. 2022, 364
Wijziging 22-08-2022 Stb. 2022, 345 36003 16-09-2022 Stb. 2022, 364
Wijziging 13-10-2021 Stb. 2021, 592 35613 26-11-2021 Stb. 2021, 595
Wijziging 22-06-2022 Stb. 2022, 277 35962 22-06-2022 Stb. 2022, 277
Wijziging 23-02-2022 Stb. 2022, 116 35946 11-03-2022 Stb. 2022, 117
Wijziging 27-01-2021 Stb. 2021, 57 35611 29-11-2021 Stb. 2021, 599
Wijziging 30-03-2022 Stb. 2022, 152 35408 16-05-2022 Stb. 2022, 196
Wijziging 20-04-2022 Stb. 2022, 164 35734 20-04-2022 Stb. 2022, 164
Wijziging 13-12-2021 Stcrt. 2021, 49951 13-12-2021 Stcrt. 2021, 49951
Wijziging 07-07-2021 Stb. 2021, 425 35517 01-12-2021 Stb. 2021, 601
Wijziging 24-03-2021 Stb. 2021, 167 35518 13-04-2021 Stb. 2021, 195
Wijziging 10-06-2020 Stb. 2020, 181 34768 07-07-2021 Stb. 2021, 344
Wijziging 25-11-2020 Stb. 2020, 496 35494 30-11-2020 Stb. 2020, 497
Wijziging 09-09-2020 Stb. 2020, 346 35124 15-03-2021 Stb. 2021, 143
Wijziging 09-04-2021 Stb. 2021, 194 35488 19-04-2021 Stb. 2021, 213
Wijziging 24-03-2021 Stb. 2021, 162 35516 25-03-2021 Stb. 2021, 163
Wijziging 11-12-2020 Stcrt. 2020, 66672 11-12-2020 Stcrt. 2020, 66672
Wijziging 25-11-2020 Stb. 2020, 496 35494 30-11-2020 Stb. 2020, 497
Wijziging 01-07-2020 Stb. 2020, 251 35392 25-11-2020 Stb. 2020, 493
Wijziging 29-05-2019 Stb. 2019, 219 35074 04-11-2020 Stb. 2020, 438
Wijziging 07-10-2020 Stb. 2020, 380 35440 07-10-2020 Stb. 2020, 380
Wijziging 08-07-2020 Stb. 2020, 293 35427 08-07-2020 Stb. 2020, 293
Wijziging 01-07-2020 Stb. 2020, 234 35252 08-07-2020 Stb. 2020, 276
Wijziging 14-11-2018 Stb. 2018, 451 34967 17-11-2018 Stb. 2018, 452
Wijziging 29-05-2019 Stb. 2019, 219 35074 05-12-2019
samen met
11-07-2019
Stb. 2019, 474
samen met
Stb. 2019, 266
Wijziging 11-07-2018 Stb. 2018, 234 34699 20-02-2019 Stb. 2019, 76
Wijziging 12-12-2019 Stcrt. 2019, 69523 12-12-2019 Stcrt. 2019, 69523
Wijziging 11-12-2019 Stb. 2019, 483 35275 11-12-2019 Stb. 2019, 484
Wijziging 05-06-2019 Stb. 2019, 224 34994 10-07-2019 Stb. 2019, 284
Wijziging 29-05-2019 Stb. 2019, 219 35074 11-07-2019 Stb. 2019, 266
Wijziging 11-07-2018 Stb. 2018, 234 34699 20-02-2019 Stb. 2019, 76
Wijziging 17-04-2019
samen met
09-03-2017
Stb. 2019, 173
samen met
Stb. 2017, 123
35073
samen met
32550
24-10-2019 Stb. 2019, 385
Wijziging 14-06-2014 Stb. 2014, 216 33818 18-12-2019 Stb. 2019, 503
Wijziging 14-06-2014 Stb. 2014, 216 33818 14-06-2014 Stb. 2014, 216
Wijziging 24-10-2019 Stb. 2019, 416 35194 12-11-2019 Stb. 2019, 417
Wijziging 05-12-2018 Stb. 2018, 503 34813 05-03-2019
samen met
08-02-2019
Stb. 2019, 114
samen met
Stb. 2019, 60
Wijziging 05-12-2018 Stb. 2018, 503 34813 05-03-2019
samen met
08-02-2019
Stb. 2019, 114
samen met
Stb. 2019, 60
Wijziging 05-12-2018 Stb. 2018, 503 34813 08-02-2019 Stb. 2019, 60
Wijziging 28-11-2018 Stb. 2018, 489 34842 11-12-2018 Stb. 2018, 491
Wijziging 14-11-2018 Stb. 2018, 451 34967 17-11-2018 Stb. 2018, 452
Wijziging 09-10-2018 Stcrt. 2018, 57904 09-10-2018 Stcrt. 2018, 57904
Wijziging 15-06-2018 Stb. 2018, 228 34887 07-09-2018 Stb. 2018, 312
t/m 25-05-2018 2) Wijziging 11-07-2018 Stb. 2018, 247 34939 11-07-2018 Stb. 2018, 248
Wijziging 06-12-2017 Stb. 2018, 2 34688 06-12-2017 Stb. 2018, 2
t/m 01-02-2018 3) Wijziging 28-03-2018 Stb. 2018, 106 34852 16-05-2018 Stb. 2018, 159
Wijziging 20-12-2017 Stb. 2018, 9 34794 22-01-2018 Stb. 2018, 10
Wijziging 29-11-2017 Stb. 2017, 484 34766 06-12-2017 Stb. 2017, 485
Wijziging 02-10-2017 Stcrt. 2017, 56938 02-10-2017 Stcrt. 2017, 56938
Wijziging 31-05-2017 Stb. 2017, 250 34664 31-05-2017 Stb. 2017, 250
Wijziging 25-01-2017 Stb. 2017, 25 34468 06-03-2017 Stb. 2017, 111
Wijziging 25-01-2017 Stb. 2017, 24 34573 12-04-2017 Stb. 2017, 185
Wijziging 21-12-2016 Stb. 2017, 13 34413 22-02-2017 Stb. 2017, 81
Wijziging 26-10-2016 Stb. 2016, 420 34461 26-11-2016 Stb. 2016, 473
Wijziging 25-10-2016 Stcrt. 2016, 58571 25-10-2016 Stcrt. 2016, 58571
Wijziging 05-10-2016 Stb. 2016, 360 34442 17-11-2016 Stb. 2016, 438
Wijziging 01-06-2016 Stb. 2016, 221 34336 08-06-2016 Stb. 2016, 222
Wijziging 14-04-2016 Stb. 2016, 158 34373 22-04-2016 Stb. 2016, 159
Wijziging 04-06-2015 Stb. 2015, 233 34108 19-05-2016
samen met
07-12-2015
samen met
16-06-2015
Stb. 2016, 198
samen met
Stb. 2015, 496
samen met
Stb. 2015, 234
t/m 01-01-2016 4) Wijziging 14-11-2016 Stb. 2016, 471 34528 26-11-2016 Stb. 2016, 472
Wijziging 18-05-2016 Stb. 2016, 199 34228 23-08-2016 Stb. 2016, 302
Wijziging 18-05-2016 Stb. 2016, 206 34191 29-06-2016 Stb. 2016, 270
Wijziging 23-03-2016 Stb. 2016, 265 34292 23-03-2016 Stb. 2016, 265
Wijziging 01-06-2016 Stb. 2016, 219 34408 08-06-2016 Stb. 2016, 220
Wijziging 14-04-2016
samen met
14-04-2016
Stb. 2016, 158
samen met
Stb. 2016, 157
34373
samen met
34156
22-04-2016 Stb. 2016, 159
Wijziging 14-04-2016 Stb. 2016, 157 34156 22-04-2016 Stb. 2016, 159
Wijziging 14-04-2016
samen met
14-04-2016
Stb. 2016, 148
samen met
Stb. 2016, 147
34105
samen met
33258
22-04-2016 Stb. 2016, 196
Wijziging 23-12-2015 Stb. 2016, 20 34207 01-04-2016 Stb. 2016, 135
Wijziging 30-03-2016 Stb. 2016, 124 34374 30-03-2016 Stb. 2016, 125
Wijziging 25-11-2015 Stb. 2015, 464 34273 02-12-2015 Stb. 2015, 465
Wijziging 30-09-2015 Stb. 2015, 376 34073 14-10-2015 Stb. 2015, 377
Wijziging 21-09-2015 Stcrt. 2015, 31852 21-09-2015 Stcrt. 2015, 31852
Wijziging 04-06-2015 Stb. 2015, 233 34108 16-06-2015 Stb. 2015, 234
t/m 01-07-2015 5) Wijziging 25-11-2015 Stb. 2015, 464 34273 02-12-2015 Stb. 2015, 465
Wijziging 11-11-2015 Stb. 2015, 431 34208 16-11-2015 Stb. 2015, 435
Wijziging 04-06-2015 Stb. 2015, 233 34108 16-06-2015 Stb. 2015, 234
Wijziging 26-11-2014 Stb. 2014, 504 33988 10-12-2014 Stb. 2014, 516
Wijziging 14-06-2014 Stb. 2014, 216 33818 10-07-2014 Stb. 2014, 274
Wijziging 14-06-2014 Stb. 2014, 216 33818 14-06-2014 Stb. 2014, 216
Wijziging 04-06-2015 Stb. 2015, 220 34071 04-06-2015 Stb. 2015, 220
Wijziging 17-12-2014 Stb. 2014, 565 32855 17-12-2014 Stb. 2014, 566
Wijziging 03-12-2014 Stb. 2014, 494 33891 09-12-2014 Stb. 2014, 521
Wijziging 26-11-2014 Stb. 2014, 504 33988 10-12-2014 Stb. 2014, 516
Wijziging 14-06-2014 Stb. 2014, 216 33818 10-07-2014 Stb. 2014, 274
Wijziging 04-06-2014 Stb. 2014, 248 32271 01-09-2014 Stb. 2014, 323
t/m 16-03-2013 6) Wijziging 19-11-2014 Stb. 2014, 458 33951 19-11-2014 Stb. 2014, 458
Wijziging 25-06-2014 Stb. 2014, 253 33849 15-07-2014 Stb. 2014, 304
Wijziging 04-06-2014 Stb. 2014, 205 33698 25-06-2014 Stb. 2014, 234
Wijziging 11-09-2013 Stb. 2013, 350 33334 13-03-2014 Stb. 2014, 123
Wijziging 12-03-2014 Stb. 2014, 140 33520 12-03-2014 Stb. 2014, 140
Wijziging 11-12-2013 Stb. 2013, 578 33243 11-02-2014 Stb. 2014, 93
Wijziging 10-07-2013 Stb. 2013, 316 33555 28-11-2013 Stb. 2013, 494
Wijziging 17-06-2013 Stb. 2013, 325 29048 10-09-2013
samen met
17-06-2013
samen met
17-06-2013
Stb. 2013, 358
samen met
Stb. 2013, 326
samen met
Stb. 2013, 325
Wijziging 06-07-2011 Stb. 2011, 394 32534 01-07-2013 Stb. 2013, 287
Wijziging 26-06-2013 Stb. 2013, 255 33126 26-06-2013 Stb. 2013, 256
Wijziging 14-03-2013 Stb. 2013, 90 33330 14-03-2013 Stb. 2013, 91
Wijziging 14-03-2013 Stb. 2013, 89 33129 14-03-2013 Stb. 2013, 91
Wijziging 13-12-2012 Stb. 2012, 678 33236 13-12-2012 Stb. 2012, 693
Wijziging 24-11-2011 Stb. 2011, 573 32467 06-09-2012 Stb. 2012, 414
t/m 20-01-2012 7) Wijziging 24-05-2012 Stb. 2012, 241 33059 24-05-2012 Stb. 2012, 241
t/m 30-04-2011 8) Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 670 32826 22-12-2011 Stb. 2011, 671
Wijziging 27-10-2011 Stb. 2011, 500 32863 06-12-2011 Stb. 2011, 592
Wijziging 26-05-2011 Stb. 2011, 318 32465 15-06-2011 Stb. 2011, 319
Wijziging 30-06-2010 Stb. 2010, 274 32058 30-06-2010 Stb. 2010, 274
Wijziging 07-11-2011 Stb. 2011, 554 31832 07-11-2011 Stb. 2011, 554
Wijziging 19-05-2011 Stb. 2011, 246 32339 19-05-2011 Stb. 2011, 246
Wijziging 21-04-2011 Stb. 2011, 210 32457 21-04-2011 Stb. 2011, 210
Wijziging 27-01-2011 Stb. 2011, 50 32422 27-01-2011 Stb. 2011, 50
Wijziging 25-03-2010 Stb. 2010, 142 31953 10-06-2010 Stb. 2010, 231
Wijziging 30-06-2010 Stb. 2010, 274 32058 30-06-2010 Stb. 2010, 274
Wijziging 20-05-2010 Stb. 2010, 205 32038 11-06-2010 Stb. 2010, 206
Wijziging 18-03-2010 Stb. 2010, 155 31285 24-06-2010 Stb. 2010, 248
Wijziging 20-02-2010 Stb. 2010, 222 31358 20-02-2010 Stb. 2010, 222
Wijziging 17-12-2009 Stb. 2010, 221 31518 17-12-2009 Stb. 2010, 221
Wijziging 23-12-2009 Stb. 2010, 28 31903 19-03-2010 Stb. 2010, 133
Wijziging 04-02-2010 Stb. 2010, 90 31528 04-02-2010 Stb. 2010, 90
Wijziging 23-12-2009 Stb. 2009, 620 31833 23-12-2009 Stb. 2009, 621
Wijziging 15-10-2009 Stb. 2009, 436 31892 15-10-2009 Stb. 2009, 436
Wijziging 02-07-2009 Stb. 2009, 318 31811 18-07-2009 Stb. 2009, 319
t/m 01-08-2008 9) Wijziging 02-07-2009 Stb. 2009, 318 31811 18-07-2009 Stb. 2009, 319
Wijziging 05-02-2009 Stb. 2009, 108 30907 10-03-2009 Stb. 2009, 135
Wijziging 29-12-2008 Stb. 2008, 600 31514 29-12-2008 Stb. 2008, 601
Wijziging 11-09-2008 Stb. 2008, 414 31357 08-10-2008 Stb. 2008, 415
Wijziging 25-09-2008 Stb. 2008, 397 30928 06-10-2008 Stb. 2008, 398
Wijziging 15-07-2008 Stb. 2008, 314 31226 15-07-2008 Stb. 2008, 315
Wijziging 22-05-2008 Stb. 2008, 180 30938 16-06-2008 Stb. 2008, 227
Wijziging 29-05-2008 Stb. 2008, 197 31295 29-05-2008 Stb. 2008, 197
Wijziging 25-02-2008 Stb. 2008, 70 30876 02-04-2008 Stb. 2008, 105
Wijziging 13-03-2008 Stb. 2008, 85 31248 13-03-2008 Stb. 2008, 85
t/m 01-09-2007 10) Wijziging 18-10-2007 Stb. 2007, 395 31107 18-10-2007 Stb. 2007, 395
Wijziging 26-04-2007 Stb. 2007, 163 30448 21-05-2007 Stb. 2007, 165
Wijziging 07-12-2006 Stb. 2006, 666 30509 21-05-2007 Stb. 2007, 165
Wijziging 08-02-2007 Stb. 2007, 92 28494 18-06-2007 Stb. 2007, 227
Wijziging 21-12-2006 Stb. 2007, 27 29392 16-03-2007 Stb. 2007, 111
Wijziging 30-11-2006 Stb. 2006, 632 30532 26-02-2007 Stb. 2007, 89
Wijziging 14-12-2006 Stb. 2006, 682 30804 14-12-2006 Stb. 2006, 682
Wijziging 07-12-2006 Stb. 2006, 706 30655 18-12-2006 Stb. 2006, 707
Wijziging 30-11-2006 Stb. 2006, 703 30682 15-12-2006 Stb. 2006, 704
Wijziging 30-11-2006 Stb. 2006, 673 30552 11-12-2006 Stb. 2006, 675
Wijziging 20-11-2006 Stb. 2006, 605 30658 11-12-2006 Stb. 2006, 664
Wijziging 30-11-2006
samen met
29-06-2006
Stb. 2006, 644
samen met
Stb. 2006, 351
30831
samen met
30131
29-06-2006 Stb. 2006, 351
Wijziging 20-11-2006 Stb. 2006, 647 30614 06-12-2006 Stb. 2006, 648
Wijziging 05-10-2006 Stb. 2006, 469 30237 05-10-2006 Stb. 2006, 469
Wijziging 05-07-2006 Stb. 2006, 361 30386 16-08-2006 Stb. 2006, 362
Wijziging 01-06-2006 Stb. 2006, 270 29707 03-07-2006 Stb. 2006, 317
Wijziging 29-06-2006 Stb. 2006, 307 29858 29-06-2006 Stb. 2006, 307
Wijziging 22-12-2005 Stb. 2006, 29 30049 22-12-2005 Stb. 2006, 29
t/m 01-04-2005 11) Wijziging 22-12-2005 Stb. 2006, 29 30049 22-12-2005 Stb. 2006, 29
Wijziging 22-12-2005 Stb. 2006, 15 30138 22-12-2005 Stb. 2006, 16
Wijziging 09-01-2006
samen met
09-01-2006
samen met
16-08-2002
samen met
18-04-2002
Stb. 2006, 2
samen met
Stb. 2006, 1
samen met
Stb. 2002, 429
samen met
Stb. 2002, 230
27245 22-12-2005 Stb. 2005, 702
Wijziging 22-12-2005 Stb. 2005, 708 30238 22-12-2005 Stb. 2005, 709
Wijziging 22-12-2005
samen met
22-12-2005
samen met
16-08-2002
samen met
18-04-2002
Stb. 2005, 701
samen met
Stb. 2005, 700
samen met
Stb. 2002, 429
samen met
Stb. 2002, 230
30137
samen met
19529
samen met
27245
22-12-2005 Stb. 2005, 702
Wijziging 06-10-2005 Stb. 2005, 525 30124 09-12-2005 Stb. 2005, 649
Wijziging 12-05-2005 Stb. 2005, 339 29507 15-12-2005 Stb. 2005, 677
Wijziging 16-12-2004 Stb. 2005, 37 29531 18-10-2004 Stb. 2004, 548
Wijziging 24-06-2004 Stb. 2004, 311 28219 18-10-2004 Stb. 2004, 548
Wijziging 22-12-2005 Stb. 2005, 726 30091 22-12-2005 Stb. 2005, 726
Wijziging 22-12-2005 Stb. 2005, 710 30318 22-12-2005 Stb. 2005, 711
Wijziging 10-11-2005 Stb. 2005, 573 30118 02-12-2005 Stb. 2005, 619
Wijziging 08-09-2005 Stb. 2005, 455 28863 29-09-2005 Stb. 2005, 484
Wijziging 03-02-2005 Stb. 2005, 65 27826 15-04-2005 Stb. 2005, 206
Wijziging 23-06-2005 Stb. 2005, 340 29414 16-07-2005 Stb. 2005, 380
Wijziging 07-04-2005 Stb. 2005, 202 29814 06-06-2005 Stb. 2005, 298
Wijziging 28-04-2005 Stb. 2005, 274 28467 23-05-2005 Stb. 2005, 278
Wijziging 03-02-2005 Stb. 2005, 65 27826 15-04-2005 Stb. 2005, 206
Wijziging 17-03-2005 Stb. 2005, 166 29298 23-03-2005 Stb. 2005, 167
Wijziging 01-07-2004 Stb. 2004, 328 29372 02-07-2004 Stb. 2004, 330
Wijziging 13-05-2004 Stb. 2004, 215 28958 17-06-2004 Stb. 2004, 275
Wijziging 22-04-2004 Stb. 2004, 189 28851 07-05-2004 Stb. 2004, 207
Wijziging 05-02-2004 Stb. 2004, 50 29217 05-02-2004 Stb. 2004, 50
Wijziging 19-12-2003 Stb. 2003, 555 29231 19-12-2003 Stb. 2003, 556
Wijziging 29-11-2001 Stb. 2001, 628 27678 04-12-2002
samen met
13-12-2001
Stb. 2002, 607
samen met
Stb. 2001, 685
Wijziging 12-06-2003 Stb. 2003, 239 25-06-2003 Stb. 2003, 272
Wijziging 05-06-2003
samen met
28-01-1999
Stb. 2003, 238
samen met
Stb. 1999, 30
23095
samen met
25836
25-06-2003 Stb. 2003, 272
Wijziging 06-03-2003 Stb. 2003, 110 27809 25-06-2003 Stb. 2003, 272
Wijziging 03-07-1997 Stb. 1997, 287 25-06-2003 Stb. 2003, 272
Wijziging 22-05-2003 Stb. 2003, 218 28064 02-06-2003 Stb. 2003, 230
Wijziging 22-05-2003
samen met
21-11-2002
samen met
16-08-2002
samen met
18-04-2002
Stb. 2003, 219
samen met
Stb. 2002, 588
samen met
Stb. 2002, 429
samen met
Stb. 2002, 230
28721
samen met
26932
samen met
27245
02-06-2003 Stb. 2003, 230
Wijziging 21-11-2002 Stb. 2002, 588 26932 21-11-2002 Stb. 2002, 588
Wijziging 22-05-2003
samen met
21-11-2002
samen met
16-08-2002
samen met
30-05-2002
samen met
18-04-2002
Stb. 2003, 219
samen met
Stb. 2002, 587
samen met
Stb. 2002, 429
samen met
Stb. 2002, 321
samen met
Stb. 2002, 230
28721
samen met
26089
samen met
28195
samen met
27245
02-06-2003 Stb. 2003, 230
Wijziging 06-12-2001 Stb. 2001, 581 27824 02-06-2003 Stb. 2003, 230
Wijziging 05-06-2003 Stb. 2003, 238 23095 05-06-2003 Stb. 2003, 238
Wijziging 14-03-2003 Stb. 2003, 141 27224 20-05-2003 Stb. 2003, 220
Wijziging 06-03-2003 Stb. 2003, 110 27809 07-04-2003 Stb. 2003, 151
Wijziging 16-08-2002 Stb. 2002, 430 16-08-2002 Stb. 2002, 430
Wijziging 16-08-2002 Stb. 2002, 429 11-11-2002 Stb. 2002, 558
Wijziging 18-04-2002 Stb. 2002, 230 27245 11-11-2002 Stb. 2002, 558
Wijziging 18-04-2002 Stb. 2002, 227 17213 11-11-2002 Stb. 2002, 558
Wijziging 07-11-2002 Stb. 2002, 560 27661 07-11-2002 Stb. 2002, 560
Wijziging 18-04-2002 Stb. 2002, 215 27469 17-05-2002 Stb. 2002, 245
Wijziging 29-11-2001 Stb. 2001, 628 27678 13-12-2001 Stb. 2001, 685
01-01-2002 Wijziging 06-12-2001 Stb. 2001, 584 27878 10-12-2001 Stb. 2001, 621
Wijziging 06-12-2001 Stb. 2001, 581 27824 10-12-2001 Stb. 2001, 621
Wijziging 29-11-2001 Stb. 2001, 625 27665 13-12-2001 Stb. 2001, 682
01-12-2001 Wijziging 16-11-2001 Stb. 2001, 568 27208 20-11-2001 Stb. 2001, 569
01-09-2001 Wijziging 05-04-2001 Stb. 2001, 180 26410 05-07-2001 Stb. 2001, 337
02-03-2001 Wijziging 13-12-2000 Stb. 2001, 11 26862 16-02-2001 Stb. 2001, 103
01-02-2001 Wijziging 12-01-2001 Stb. 2001, 25 11-01-2001 Stb. 2001, 24
Wijziging 21-12-2000 Stb. 2000, 617 26861 11-01-2001 Stb. 2001, 24
Wijziging 30-11-2000
samen met
30-11-2000
Stb. 2000, 546
samen met
Stb. 2000, 545
27079
samen met
26079
30-11-2000 Stb. 2000, 545
01-01-2001 Wijziging 13-12-2000 Stb. 2000, 635 27026 18-12-2000 Stb. 2000, 636
01-05-2000 Wijziging 17-11-1994
samen met
17-11-1994
Stb. 1994, 838
samen met
Stb. 1994, 837
21561 17-11-1994 Stb. 1994, 837
01-11-1999 Wijziging 18-03-1999 Stb. 1999, 184 25879 25-10-1999 Stb. 1999, 450
17-02-1999 Wijziging 28-01-1999 Stb. 1999, 30 25836 04-02-1999 Stb. 1999, 40
01-01-1999 Wijziging 24-12-1998 Stb. 1998, 741 26257 02-06-1998 Stb. 1998, 332
Wijziging 14-05-1998 Stb. 1998, 300 25263 02-06-1998 Stb. 1998, 332
01-12-1998 Wijziging 25-06-1998 Stb. 1998, 446 23429 09-11-1998 Stb. 1998, 622
10-04-1998 Wijziging 12-03-1998
samen met
06-06-1996
samen met
14-03-1996
Stb. 1998, 187
samen met
Stb. 1996, 406
samen met
Stb. 1996, 188
20890
samen met
23438
12-03-1998 Stb. 1998, 187
01-04-1998 Wijziging 24-12-1997 Stb. 1997, 773 25189 21-02-1998 Stb. 1998, 127
04-03-1998 Wijziging 24-12-1998
samen met
19-02-1998
Stb. 1998, 741
samen met
Stb. 1998, 107
26257
samen met
24615
19-02-1998 Stb. 1998, 107
01-02-1998 Wijziging 24-12-1997 Stb. 1997, 776 24702 24-12-1997 Stb. 1997, 776
01-01-1998 Wijziging 17-12-1997 Stb. 1997, 660 25407 19-12-1997 Stb. 1997, 746
Wijziging 24-12-1997
samen met
24-04-1997
Stb. 1997, 794
samen met
Stb. 1997, 178
25415
samen met
24776
02-09-1997 Stb. 1997, 391
31-12-1997 t/m 01-04-1997 12) Wijziging 24-12-1997 Stb. 1997, 789 25641 24-12-1997 Stb. 1997, 789
11-07-1997 Wijziging 03-07-1997 Stb. 1997, 287 25-06-1997 Stb. 1997, 288
Wijziging 26-03-1997 Stb. 1997, 147 24449 25-06-1997 Stb. 1997, 288
01-07-1997 Wijziging 25-06-1997 Stb. 1997, 266 24869 25-06-1997 Stb. 1997, 267
01-04-1997 Wijziging 14-11-1996 Stb. 1996, 562 24770 10-01-1997 Stb. 1997, 37
Wijziging 03-07-1996 Stb. 1996, 391 24498 10-01-1997 Stb. 1997, 37
Wijziging 06-06-1996 Stb. 1996, 406 23438 10-01-1997 Stb. 1997, 37
Wijziging 08-02-1996 Stb. 1996, 134 24439 10-01-1997 Stb. 1997, 37
Wijziging 14-09-1995 Stb. 1995, 506 24166 10-01-1997 Stb. 1997, 37
15-12-1995 Wijziging 06-12-1995 Stb. 1995, 592 24259 06-12-1995 Stb. 1995, 592
15-05-1995 Wijziging 12-04-1995 Stb. 1995, 227 23855 08-05-1995 Stb. 1995, 259
Wijziging 30-01-1995 Stb. 1995, 207 23855 08-05-1995 Stb. 1995, 259
01-04-1995 Wijziging 17-11-1994
samen met
17-11-1994
Stb. 1994, 838
samen met
Stb. 1994, 837
21561 13-12-1994 Stb. 1994, 845
01-09-1993 Tekstplaatsing 14-07-1993 Stb. 1993, 374 25-06-1993 Stb. 1993, 373
Wijziging 14-07-1993 Stb. 1993, 374 25-06-1993 Stb. 1993, 373
Wijziging 27-05-1993 Stb. 1993, 309 17779 25-06-1993 Stb. 1993, 373
31-12-1992 Tekstplaatsing 06-07-1993 Stb. 1993, 360 22506 24-12-1992 Stb. 1992, 689
Wijziging 06-07-1993 Stb. 1993, 360 22506 04-12-1992 Stb. 1992, 698
Wijziging 24-12-1992 Stb. 1992, 689 22506 24-12-1992 Stb. 1992, 689
01-01-1992 Nieuwe-regeling 22-11-1991 Stb. 1991, 600 22-11-1991 Stb. 1991, 600
Nieuwe-regeling 28-12-1989 Stb. 1989, 616 17896 20-02-1990 Stb. 1990, 90
Wijziging 22-11-1991 Stb. 1991, 600 22-11-1991 Stb. 1991, 600
Wijziging 28-12-1989 Stb. 1989, 616 17896 20-02-1990 Stb. 1990, 90

Opmerkingen

 1. Heeft betrekking op Artikel 757a1)
 2. Heeft betrekking op Artikel 455 , Artikel 456 , Artikel 6702)
 3. Heeft betrekking op Artikel 252a3)
 4. Heeft betrekking op Artikel 686a4)
 5. Heeft betrekking op Artikel 682 , Artikel 682a5)
 6. Heeft betrekking op Artikel 2536)
 7. Heeft betrekking op Artikel 6667)
 8. Heeft betrekking op Artikel 51 , Artikel 514 , Artikel 521a8)
 9. Heeft betrekking op Artikel 6649)
 10. Heeft betrekking op Artikel 317 , Artikel 319 , Artikel 325 , Artikel 327 , Artikel 358 , Artikel 363 , Artikel 365 , Artikel 373 , Artikel 374 , Artikel 377 , Artikel 378 , Artikel 379 , Artikel 383 , Artikel 391 , Artikel 395 , Artikel 396 , Artikel 397 , Artikel 399 , Artikel 399a , Artikel 399b , Artikel 399c , Artikel 399d , Artikel 399e10)
 11. Heeft betrekking op Artikel 45411)
 12. Heeft betrekking op Artikel 629 , Artikel 635 , Artikel 629a12)
Naar boven