Burgerlijk Wetboek Boek 7

Geldend van 01-07-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
Afkortingen BW
BW Boek 7
BW7
Niet officiële titelNieuw Burgerlijk Wetboek Boek 7
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0005290
Rechtsgebieden Arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Arbeidsrecht
Contracten, schade en aansprakelijkheid | Verbintenissenrecht
OverheidsthemaEconomie en ondernemen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit aanspraken zeevarenden, arbeidsbemiddeling en terbeschikkingstelling van arbeidskrachten in de zeevaart
 2. Besluit aanwijzing particuliere terreinbeherende organisaties ter uitvoering artikel 70a van de Pachtwet
 3. Besluit beperking recht op premievrije voortzetting van een levensverzekering
 4. Besluit compensatie transitievergoeding bij beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming
 5. Besluit elektronische mededelingen in het kader van een verzekeringsovereenkomst
 6. Besluit fondsen en spaarregelingen
 7. Besluit huurprijzen woonruimte
 8. Besluit kleine herstellingen
 9. Besluit kredietvergoeding
 10. Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding
 11. Besluit nadere regels oproepovereenkomsten
 12. Besluit servicekosten
 13. Besluit tijdelijke verlaging kredietvergoeding
 14. Besluit uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen 2015
 15. Besluit uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid 2015
 16. Besluit uitvoeringsregels ontslagprocedure
 17. Besluit verplicht gebruik ontslagaanvraagformulieren UWV
 18. Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding
 19. Ontslagregeling
 20. Pachtprijzenbesluit 2007
 21. Regeling civiele experts en verkiezingswaarnemers BZ
 22. Regeling compensatie transitievergoeding
 23. Regeling ketenbepaling bijzondere functies en hogere vergoeding kantonrechter
 24. Regeling minimumbijdrage verhuis- en inrichtingskosten bij renovatie
 25. Regeling onwerkbaar weer
 26. Regeling UWV ontslagprocedure
 27. Uitvoeringsbesluit pacht
 28. Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003
 29. Uitvoeringsregeling pacht
 30. Uitvoeringsregeling verklaring rijksbelastingdienst over huishoudinkomen voor een inkomensafhankelijke huurverhoging
 31. Vaststellingsbesluit totstandkoming AMvB bedoeld in artikel 137 Burgerlijk Wetboek Boek 7 (percentage pandbeleningsvergoeding) en inwerkingtreding van de wet tot aanvulling van Burgerlijk Wetboek Boek 7 met nieuwe titel 2d (regels pandbeleningen)
 32. Wijzigingsregeling Ontslagregeling (afschaffing VAR en enkele andere wijzigingen)
 33. Wijzigingsregeling Ontslagregeling, enz. (Verzamelwet SZW 2016 en technische aanpassingen)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassings- en verzamelwet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: XVIc
 2. Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikelen: 1.1, 9.1
 3. Beleidsregel ondernemingsbegrip in handelsregister
  Tekst: tekst
 4. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Vermogensrecht vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
  Bijlage: BASISSELECTIEDOCUMENT Vermogensrecht (1945–)
 5. Boetebeleidsregel ACM 2014
  Bijlage: behorende bij artikel 2.5, tweede lid, en artikel 2.7, derde lid, van de Boetebeleidsregels ACM 2014
 6. Herstelwet financiële markten 2020
 7. Implementatiewet richtlijn consumentenrechten
 8. Inkomstenbelasting, belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden
  Tekst: tekst
 9. Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 nieuw B.W. (twaalfde gedeelte)
  Artikel: 1
 10. Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: 22
 11. Kadasterregeling 1994
  Artikel: 41
 12. Pensioenwet
  Artikel: 5
 13. Reparatiewet BZK 2014
  Artikel: III
 14. Verzamelwet SZW 2015
  Artikel: VI
 15. Verzamelwet SZW 2016
  Artikel: VI
 16. Verzamelwet SZW 2017
  Artikel: IV
 17. Verzamelwet SZW 2018
  Artikelen: IV0, IVA
 18. Verzamelwet SZW 2019
  Artikel: V
 19. Verzamelwet SZW 2020
  Artikel: IVb
 20. Verzamelwet SZW 2021
  Artikel: IVa
 21. Verzamelwet SZW-wetgeving 2009
  Artikel: XXIV
 22. Verzamelwet sociale verzekeringen 2007
  Artikel: XV
 23. Wet aanpak schijnconstructies
 24. Wet arbeidsmarkt in balans
  Artikel: I
 25. Wet doorstroming huurmarkt 2015
 26. Wet houdende maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid
  Artikelen: I, IV
 27. Wet implementatie wijzigingen Code en aanhangsels bij het Maritiem Arbeidsverdrag 2006
 28. Wet verbetering hybride markt WGA
  Artikel: III
 29. Wet verbetering poortwachter
  Artikel: III
 30. Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003
  Artikelen: II, V
 31. Wet verplichte beroepspensioenregeling
  Artikelen: 2a, 3
 32. Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd
  Artikel: I
 33. Wet zeevarenden
  Artikel: 69d
 34. Wijzigingswet Boek 7 Burgerlijk Wetboek, enz. (modernisering en vereenvoudiging werkwijze huurcommissie)
 35. Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek Boek 7 (uitbreiding aansprakelijkheid voldoening verschuldigde loon aan de werknemer die arbeid verricht ter uitvoering van een overeenkomst van goederenvervoer over de weg of een overeenkomst tot het doen vervoeren van goederen over de weg)
 36. Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek Boek 7, enz. (aanvulling opzeggingsgrond dringend eigen gebruik voor tijdelijke huisvesting van jongeren)
 37. Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek Boek 7, enz. (consumentenbescherming m.b.t. bepaalde aspecten van overeenkomsten (gebruik in deeltijd, vakantieproducten van lange duur, doorverkoop en uitwisseling) (PbEU L 33/10))
 38. Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek Boek 7, enz. (huurverhoging op grond van een tweede categorie huishoudinkomens)
  Artikel: IV
 39. Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek Boek 7, enz. (huurverhoging op grond van inkomen)
  Artikel: IV
 40. Wijzigingswet Wegenverkeerswet 1994 en enkele andere wetten (uitvoering van verordening (EU) 2018/858 en andere besluiten van de Europese Unie betreffende de goedkeuring van en het markttoezicht op motorvoertuigen, aanhangwagens daarvan en systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd (Uitvoeringswet verordening (EU) 2018/858))
  Artikel: II
 41. Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs, enz. (Wet versterken positie mbo-studenten)
  Artikel: XII
 42. Ziektewet
  Artikel: 29b
Terug naar begin van de pagina