Burgerlijk Wetboek Boek 7

Geldend van 01-04-2016 t/m 30-06-2016

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
Afkortingen BW
BW Boek 7
BW7
Niet officiële titelNieuw Burgerlijk Wetboek Boek 7
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0005290
Rechtsgebieden Arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Arbeidsrecht
Contracten, schade en aansprakelijkheid | Verbintenissenrecht
OverheidsthemaEconomie en ondernemen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit aanspraken zeevarenden, arbeidsbemiddeling en terbeschikkingstelling van arbeidskrachten in de zeevaart
 2. Besluit aanwijzing particuliere terreinbeherende organisaties ter uitvoering artikel 70a van de Pachtwet
 3. Besluit beperking recht op premievrije voortzetting van een levensverzekering
 4. Besluit elektronische mededelingen in het kader van een verzekeringsovereenkomst
 5. Besluit fondsen en spaarregelingen
 6. Besluit huurprijzen woonruimte
 7. Besluit kleine herstellingen
 8. Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding
 9. Besluit servicekosten
 10. Besluit uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen 2015
 11. Besluit uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid 2015
 12. Besluit UWV Verplicht gebruik formulier transitievergoeding en formulier collectief ontslag
 13. Besluit verplicht gebruik ontslagaanvraagformulieren UWV
 14. Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding
 15. Gegevensbesluit georganiseerde reizen
 16. Ontslagregeling
 17. Pachtprijzenbesluit 2007
 18. Regeling ketenbepaling bijzondere functies en hogere vergoeding kantonrechter
 19. Regeling minimumbijdrage verhuis- en inrichtingskosten bij renovatie
 20. Regeling UWV ontslagprocedure
 21. Uitvoeringsbesluit pacht
 22. Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003
 23. Uitvoeringsregeling pacht
 24. Uitvoeringsregeling verklaring rijksbelastingdienst over huishoudinkomen voor een inkomensafhankelijke huurverhoging
 25. Vaststellingsbesluit totstandkoming AMvB bedoeld in artikel 137 Burgerlijk Wetboek Boek 7 (percentage pandbeleningsvergoeding) en inwerkingtreding van de wet tot aanvulling van Burgerlijk Wetboek Boek 7 met nieuwe titel 2d (regels pandbeleningen)
 26. Wijzigingsregeling Ontslagregeling, enz. (Verzamelwet SZW 2016 en technische aanpassingen)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassings- en verzamelwet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: XVIc
 2. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 2
 3. Beleidsregel ondernemingsbegrip in handelsregister
  Tekst: tekst
 4. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Vermogensrecht vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
  Bijlage: BASISSELECTIEDOCUMENT Vermogensrecht (1945–)
 5. Boetebeleidsregel ACM 2014
  Bijlage: 2
 6. Circulaire Uitwerkingsakkoord sectoroverleg Rijk
  Bijlage: bijlage
 7. Circulaire toepassing Uitvoeringsakkoord sector Rijk
  Bijlage: Uitvoeringsakkoord Sectoroverleg Rijk van 24 april 2015
 8. Implementatiewet richtlijn consumentenrechten
 9. Inkomstenbelasting, belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden
  Tekst: tekst
 10. Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 nieuw B.W. (twaalfde gedeelte)
  Artikel: 1
 11. Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: 22
 12. Kadasterregeling 1994
  Artikel: 41
 13. Pensioenwet
  Artikel: 5
 14. Regeling zeevarenden
  Bijlage: D
 15. Reparatiewet BZK 2014
  Artikel: III
 16. Verzamelwet SZW 2015
  Artikel: VI
 17. Verzamelwet SZW 2016
  Artikel: VI
 18. Verzamelwet SZW 2017
  Artikel: IV
 19. Verzamelwet SZW-wetgeving 2009
  Artikel: XXIV
 20. Verzamelwet sociale verzekeringen 2007
  Artikel: XV
 21. Wet aanpak schijnconstructies
 22. Wet implementatie Maritiem Arbeidsverdrag
  Artikel: XIII
 23. Wet verbetering poortwachter
  Artikel: III
 24. Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003
  Artikelen: II, V
 25. Wet verplichte beroepspensioenregeling
  Artikelen: 2a, 3
 26. Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd
  Artikel: I
 27. Wet zeevarenden
  Artikel: 69d
 28. Wijzigingswet Boek 7 Burgerlijk Wetboek, enz. (modernisering en vereenvoudiging werkwijze huurcommissie)
 29. Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek Boek 7, enz. (consumentenbescherming m.b.t. bepaalde aspecten van overeenkomsten (gebruik in deeltijd, vakantieproducten van lange duur, doorverkoop en uitwisseling) (PbEU L 33/10))
 30. Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek Boek 7, enz. (huurverhoging op grond van een tweede categorie huishoudinkomens)
  Artikel: IV
 31. Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek Boek 7, enz. (huurverhoging op grond van inkomen)
  Artikel: IV
 32. Ziektewet
  Artikel: 29b
Terug naar begin van de pagina