Burgerlijk Wetboek Boek 7

Geldend van 01-08-2014 t/m 28-11-2014

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
Afkortingen BW
BW Boek 7
BW7
Niet officiële titelNieuw Burgerlijk Wetboek Boek 7
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0005290
Rechtsgebieden Arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Arbeidsrecht
Contracten, schade en aansprakelijkheid | Verbintenissenrecht
OverheidsthemaEconomie en ondernemen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit aanspraken zeevarenden, arbeidsbemiddeling en terbeschikkingstelling van arbeidskrachten in de zeevaart
 2. Besluit aanwijzing particuliere terreinbeherende organisaties ter uitvoering artikel 70a van de Pachtwet
 3. Besluit beperking recht op premievrije voortzetting van een levensverzekering
 4. Besluit elektronische mededelingen in het kader van een verzekeringsovereenkomst
 5. Besluit fondsen en spaarregelingen
 6. Besluit huurprijzen woonruimte
 7. Besluit kleine herstellingen
 8. Besluit servicekosten
 9. Gegevensbesluit georganiseerde reizen
 10. Pachtprijzenbesluit 2007
 11. Regeling aanwijzing normen ex artikel 692, tweede lid, Burgerlijk Wetboek Boek 7
 12. Regeling minimumbijdrage verhuis- en inrichtingskosten bij renovatie
 13. Uitvoeringsbesluit pacht
 14. Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003
 15. Uitvoeringsregeling pacht
 16. Uitvoeringsregeling verklaring rijksbelastingdienst over huishoudinkomen voor een inkomensafhankelijke huurverhoging
 17. Vaststellingsbesluit totstandkoming AMvB bedoeld in artikel 137 Burgerlijk Wetboek Boek 7 (percentage pandbeleningsvergoeding) en inwerkingtreding van de wet tot aanvulling van Burgerlijk Wetboek Boek 7 met nieuwe titel 2d (regels pandbeleningen)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassings- en verzamelwet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: XVIc
 2. Beleidsregel ondernemingsbegrip in handelsregister
  Tekst: tekst
 3. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Vermogensrecht vanaf 1945 (Minister van Verkeer en Waterstaat)
  Bijlage: BASISSELECTIEDOCUMENT Vermogensrecht (1945–)
 4. Boetebeleidsregel ACM 2014
  Bijlage: 2
 5. Implementatiewet richtlijn consumentenrechten
 6. Inkomstenbelasting, belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden
  Tekst: tekst
 7. Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 nieuw B.W. (twaalfde gedeelte)
  Artikel: 1
 8. Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: 22
 9. Invoeringswet arbeid en zorg
  Paragraaf: Burgerlijk Wetboek
 10. Kadasterregeling 1994
  Artikel: 41
 11. Pensioenwet
  Artikel: 5
 12. Reparatiewet BZK 2014
  Artikel: III
 13. Verzamelwet SZW-wetgeving 2009
  Artikel: XXIV
 14. Verzamelwet sociale verzekeringen 2007
  Artikel: XV
 15. Wet implementatie Maritiem Arbeidsverdrag
  Artikel: XIII
 16. Wet verbetering poortwachter
  Artikel: III
 17. Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003
  Artikelen: II, V
 18. Wet verplichte beroepspensioenregeling
  Artikelen: 2a, 3
 19. Wet zeevarenden
  Artikel: 69d
 20. Wijzigingswet Boek 7 Burgerlijk Wetboek, enz. (modernisering en vereenvoudiging werkwijze huurcommissie)
 21. Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek Boek 7, enz. (consumentenbescherming m.b.t. bepaalde aspecten van overeenkomsten (gebruik in deeltijd, vakantieproducten van lange duur, doorverkoop en uitwisseling) (PbEU L 33/10))
 22. Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek Boek 7, enz. (huurverhoging op grond van een tweede categorie huishoudinkomens)
  Artikel: IV
 23. Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek Boek 7, enz. (huurverhoging op grond van inkomen)
  Artikel: IV
 24. Ziektewet
  Artikel: 29b
Terug naar begin van de pagina