Wet stelselwijziging ziektekostenverzekering tweede fase

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 28-02-2024.
Geldend van 01-01-2004 t/m 31-12-2005

Wet van 20 november 1991, houdende nadere wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Ziekenfondswet, alsmede daarmee samenhangende wijzigingen in enige andere wetten, in het kader van de geleidelijke wijziging van het stelsel van ziektekostenverzekering

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in het kader van de geleidelijke wijziging van het stelsel van ziektekostenverzekering in de richting van een algemene zorgverzekering met een risicodragende uitvoeringsstructuur wenselijk is wijzigingen aan te brengen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Ziekenfondswet, alsmede in samenhang daarmee wijzigingen aan te brengen in enige andere wetten;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel III

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IV

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel V

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VI

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VII

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VIII

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IX

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XI

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XII

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XIII

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XIV

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Overeenkomsten als bedoeld in artikel 44 van de Ziekenfondswet met betrekking tot vormen van zorg die op of na het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet gaan behoren tot de vormen van zorg, bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten worden vanaf dat tijdstip beschouwd als overeenkomsten, bedoeld in artikel 42 van laatstgenoemde wet.

Artikel XV

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

De tekst van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de tekst van de Ziekenfondswet worden door Onze Minister van Justitie in het Staatsblad geplaatst.

Artikel XVI

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden gesteld.

Artikel XVII

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Deze wet kan worden aangehaald als Wet stelselwijziging ziektekostenverzekering tweede fase.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 20 november 1991

Beatrix

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

H. J. Simons

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

E. ter Veld

Uitgegeven de eenentwintigste november 1991

De Minister van Justitie a.i.,

C. I. Dales

Naar boven