Wijzigingswet Ziekenfondswet

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 13-06-2024.
Geldend van 01-01-1992 t/m 31-12-2005

Wet van 20 november 1991, houdende beperking van de contracteerplicht in de ziekenfondsverzekering en de bijzondere ziektekostenverzekering, invoering van de mogelijkheid een lager tarief in rekening te brengen dan het overeenkomstig de Wet tarieven gezondheidszorg goedgekeurde of vastgestelde tarief, alsmede enige andere wijzigingen in de Ziekenfondswet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet tarieven gezondheidszorg

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is, vooruitlopend op verder gaande wijzigingen in wettelijke regelingen met betrekking tot de structuur en financiering van de gezondheidszorg, de contracteerplicht in de ziekenfondsverzekering en de bijzondere ziektekostenverzekering te beperken, de mogelijkheid te openen een lager tarief in rekening te brengen dan het overeenkomstig de Wet tarieven gezondheidszorg goedgekeurde of vastgestelde tarief, alsmede enige andere wijzigingen in de Ziekenfondswet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet tarieven gezondheidszorg aan te brengen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel III

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IV. Overgangs- en slotbepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

  • B [Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

  • C [Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

  • D Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip en werkt voor wat betreft artikel II, onderdeel A en onderdeel E, voor zover het betreft artikel 45, vierde lid, terug tot en met 1 januari 1989.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 20 november 1991

Beatrix

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

H. J. Simons

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

E. ter Veld

De Staatssecretaris van Economische Zaken

Y. C. M. T. van Rooy

Uitgegeven de eenentwintigste november 1991

De Minister van Justitie a.i.,

C. I. Dales

Naar boven