Besteedbare middelen ter dekking van de kosten van verstrekkingen en vergoedingen ziekenfondsverzekering 1992

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geldend van 01-01-1992 t/m 27-08-2004

Besteedbare middelen ter dekking van de kosten van verstrekkingen en vergoedingen ziekenfondsverzekering 1992

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

in overeenstemming met de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op artikel 2 van het Besluit financiering ziekenfondsen Ziekenfondswet (Stb. 1984, 429);

Gehoord de Ziekenfondsraad (advies van 24 oktober 1991, SEA/19481);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 28-08-2004]

Aan de Ziekenfondsraad wordt de in de bijlage bij deze regeling neergelegde aanwijzing gegeven als bedoeld in artikel 2 van het Besluit financiering ziekenfondsen Ziekenfondswet (Stb. 1984, 429) betreffende het jaar 1992.

Artikel 2

[Vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling wordt met de bijbehorende bijlage in de Nederlandse Staatscourant geplaatst en in afschrift gezonden aan de Ziekenfondsraad te Amstelveen.

De

Staatssecretaris

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Hans J. Simons.

Bijlage

[Vervallen per 28-08-2004]

Aanwijzing op grond van artikel 2 van het Besluit financiering ziekenfondsen Ziekenfondswet

De onderhavige aanwijzing heeft betrekking op de kosten die ziekenfondsen in het jaar 1992 in het kader van de uitvoering van de Ziekenfondswet maken ten aanzien van verstrekkingen en vergoedingen.

 • 1.

  • A. A. Als basis voor de in 1992 ten laste van de Algemene Kas besteedbare middelen ter dekking van de kosten van verstrekkingen en vergoedingen in de ziekenfondsverzekering dient een bedrag van f 11 531 000 000. Dit bedrag is gebaseerd op de desbetreffende lastenraming zoals geadviseerd door de Ziekenfondsraad (advies van 24 oktober 1991, SEA/19481), vermeerderd met de kosten voor de huisartsenhulp en de kraamzorg, en waarop een bedrag in mindering is gebracht in verband met de door de ziekenfondsen te innen nominale premie. Daarbij is rekening gehouden met een voor 1992 gemiddelde nominale premie van f 170 per volwassen verzekerde per jaar, en van f 85 per medeverzekerd kind per jaar tot een maximum van 2 kinderen per verzekeringseenheid.

   Het in de eerste volzin genoemde bedrag is gebaseerd op een macro-verzekerdenaantal dat als volgt is vastgesteld.

   Uitgegaan is van de opgave van de ziekenfondsen op het formulier-04 over juli 1991. Het opgegeven totaal-aantal is opgehoogd met de geraamde stijging van de gemiddelde stand van de bevolking in 1992 ten opzichte van 1991 in de CBS-bevolkingsprognose (midden-variant).

   De budgetten van de ziekenfondsen worden voor 80% bepaald op basis van historische kosten en voor 20% door toepassing van normatieve criteria, overeenkomstig het vermelde in het advies van de Ziekenfondsraad.

   Ten aanzien van het genormeerde deel van het macro-verstrekkingenbudget vindt ex-post op basis van een met ingang van 1 januari 1992 door de Ziekenfondsraad aan te leggen gegevensverzameling een herberekening van de normatieve bedragen per verzekerde plaats.

  • B. Op de besteedbare middelen, bedoeld sub A, vindt nacalculatie plaats. Daarbij wordt het volgende in acht genomen.

   Er vindt volledige nacalculatie plaats met betrekking tot het verschil tussen het werkelijke verzekerdenaantal in 1992 en het geraamde verzekerdenaantal dat ten grondslag heeft gelegen aan de berekening van het macro-verstrekkingenbudget. Deze nacalculatie geschiedt op basis van de gemiddelde bij de berekening van het macro-verstrekkingenbudget geraamde kosten per verzekerde. Voor de toepassing van de vorige volzin worden de sub A bedoelde nominale premies op de geraamde kosten in mindering gebracht. Daarnaast vindt nacalculatie plaats ter grootte van 75% van het verschil tussen enerzijds de desbetreffende werkelijke en naar het oordeel van de Ziekenfondsraad verantwoorde kosten van verstrekkingen en vergoedingen, onder aftrek van de opbrengst van de nominale premie 1992, en anderzijds het ingevolge de hierboven beschreven systematiek aangepaste bedrag van de bedoelde besteedbare middelen. Voor de toepassing van de vorige volzin wordt onder de opbrengst van de nominale premies verstaan de opbrengst van de nominale premies, berekend op basis van de sub A genoemde nominale premiebedragen.

  • C. Nadat op basis van het sub A vastgestelde macro-verstrekkingenbudget de nacalculatie ingevolge het gestelde onder B heeft plaatsgevonden, resteert het definitieve macrobedrag aan besteedbare middelen. Dit bedrag, alsmede de wijze waarop dit tot stand is gekomen, wordt schriftelijk door de Ziekenfondsraad aan de ondergetekende medegedeeld.

 • 2. Voorts zijn voor het jaar 1992 in verband met de kosten van verstrekkingen en vergoedingen, die bij de berekening van het onder 1 sub A genoemde bedrag van f 11 531 miljoen buiten aanmerking zijn gebleven, middelen besteedbaar op basis van de desbetreffende kosten 1992. Deze kosten betreffen nader door de Ziekenfondsraad vast te stellen kosten van verstrekkingen en vergoedingen die met toepassing of mede met toepassing van verdragsregelingen worden gemaakt en voorts de vergoedingen van premiën, bedoeld in artikel 29, tweede lid, van het Verstrekkingenbesluit ziekenfondsverzekering (Stb. 1971, 550), en de verplichtingen aan het zogenaamde goodwillfonds.

  Op de ingevolge de eerste volzin besteedbare middelen komen de opbrengsten, die bij de rekening van het macro-bedrag van f 11 531 miljoen buiten aanmerking zijn gebleven, op basis van de desbetreffende opbrengsten 1992 in mindering. Deze opbrengsten betreffen nader door de Ziekenfondsraad vast te stellen opbrengsten ter zake van verstrekkingen en vergoedingen, die met toepassing of mede met toepassing van verdragsregelingen worden verleent, de nominale premies die voor buiten Nederland wonende rechthebbenden op een pensioen of rente op hun uitkering worden ingehouden, en de opbrengsten van vorderingen ex artikel 22 van het Inschrijvingsbesluit ziekenfondsverzekering (Stb. 1965, 653).

  Indien de bedoelde opbrengsten hoger zijn dan de hiervoor bedoelde kosten, wordt het verschil in mindering gebracht op de in totaal voor het jaar 1992 besteedbare middelen.

 • 3. Onder kosten van verstrekkingen en vergoedingen wordt in deze aanwijzing verstaan de kosten van verstrekkingen en vergoedingen onder aftrek van de door de ziekenfondsen te innen eigen bijdragen, alsmede onder aftrek van de opbrengst van verhaal van kosten van verstrekkingen en vergoedingen op derden.

De

Staatssecretaris

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Hans J. Simons.

Terug naar begin van de pagina