Definitieve vaststelling aanvaardbare beheerskosten ziekenfondsverzekering en a.w.b.z. 1991

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geldend van 26-11-1991 t/m 27-08-2004

Definitieve vaststelling aanvaardbare beheerskosten ziekenfondsverzekering en a.w.b.z. 1991

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Gelet op artikel 7 van het Besluit financiering ziekenfondsen Ziekenfondswet (Stb. 1984, 429) en op artikel 7 van het Besluit financiering uitvoeringsorganisatie Bijzondere Ziektekostenverzekering (Stb. 1990, 348);

De Ziekenfondsraad gehoord (adviezen van 27 juni 1991, BU/11045/91 en 24 oktober 1991, BU/18388/91);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 28-08-2004]

Aan de Ziekenfondsraad wordt de in de bijlage bij deze regeling neergelegde aanwijzing gegeven als bedoeld in artikel 7 van het Besluit financiering ziekenfondsen Ziekenfondswet en in artikel 7 van het Besluit financiering uitvoeringsorganisatie Bijzondere Ziektekostenverzekering, betreffende het jaar 1991.

Artikel 2

[Vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling, die kan worden aangehaald als ‘Definitieve vaststelling aanvaardbare beheerskosten ziekenfondsverzekering en AWBZ 1991’ wordt met de bijbehorende bijlage in de Nederlandse Staatscourant geplaatst. Zij treedt in werking op de dag van plaatsing en werkt terug tot 1 januari 1991.

Afschrift van deze regeling zal worden gezonden aan de Ziekenfondsraad te Amstelveen.

De

Staatssecretaris

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.

Hans J. Simons

Bijlage

[Vervallen per 28-08-2004]

Aanwijzing op grond van artikel 7 van het Besluit financiering ziekenfondsen Ziekenfondswet en van artikel 7 van het Besluit financiering uitvoeringsorganisatie Bijzondere Ziektekostenverzekering. De onderhavige aanwijzing heeft betrekking op zowel de beheerskosten die de ziekenfondsen maken in het kader van de uitvoering van de verplichte ziekenfondsverzekering als op de beheerskosten welke de ziekenfondsen, ziektekostenverzekeraars, verbindingskantoren en regionale contactkantoren, de uitvoerende organen en het centraal administratiekantoor maken in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

Artikel 1

[Vervallen per 28-08-2004]

Uitgangspunt voor de in 1991 maximaal besteedbare middelen ter dekking van de beheerskosten van de uitvoering van de ziekenfondsverzekering, respectievelijk de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten zijn de bedragen die het niveau van de aanvaardbare beheerskosten voor 1990 voor de ziekenfondsverzekering, respectievelijk de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten representeren, te weten f 751,7 mln, respectievelijk f 127,3 mln.

Het totale bedrag van f 879,0 mln kan worden gesplitst in een arbeidsvoorwaardendeel van f 617,1 mln (70,6%), een materieel deel van f 257,0 mln (29,4%) en een incidenteel deel van f 4,9 mln.

Artikel 2

[Vervallen per 28-08-2004]

In verband met huur- en huisvestingskosten wordt het bedrag van de beheerskosten voor de ziekenfondsverzekering verhoogd met f 1,5 mln.

Artikel 3

[Vervallen per 28-08-2004]

Het macro-budget wordt verminderd met de lagere kosten van f 5,5 mln verbandhoudend met de overheveling van verstrekkingen naar de AWBZ. Hiervan is het arbeidsvoorwaardendeel f 3,9 mln en het materiële deel f 1,6 mln.

Artikel 4

[Vervallen per 28-08-2004]

Voor de ophoging naar het niveau 1991 wordt het arbeidsvoorwaardendeel van f 617,1 mln verhoogd met f 19,5 mln, te weten:

  • a. f 3,9 mln op grond van de in punt 3 vermelde verlaging;

  • b. f 23,4 mln als gevolg van een loonkostenontwikkeling van 3,82% bij de uitvoeringsorganen.

Artikel 5

[Vervallen per 28-08-2004]

Voor de ophoging naar het niveau 1991 wordt het materiële deel van f 257,0 mln verhoogd met f 11,8 mln te weten:

  • a. f 1,5 mln in verband met de onder punt 2 vermelde huur- en huisvestingskosten;

  • b. f 1,6 mln op grond van de in punt 3 vermelde verlaging.

  • c. f 11,9 mln als gevolg van een prijsstijging met een percentage van 4,63;

Artikel 6

[Vervallen per 28-08-2004]

Gelet op de punten 1 tot en met 5 is het totale bedrag van de definitieve vaststelling aanvaardbare beheerskosten 1991 f 905,4 mln. Het arbeidsvoorwaardendeel bedraagt f 636,6 mln (f 617,1 mln + f 19,5 mln), het materiële deel bedraagt f 268,8 mln (f 257,0 mln + f 11,8 mln). Het gezamenlijk bedrag heeft betrekking op de beheerskosten van de uitvoering van de ziekenfondsverzekering en de beheerskosten in het kader van de AWBZ.

De

Staatssecretaris

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Hans J. Simons

Terug naar begin van de pagina