Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 1992

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-1994.]
Geraadpleegd op 24-09-2023.
Geldend van 01-01-1992 t/m heden

Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 1992

De staatssecretaris van Justitie,

Overwegende, dat het indexcijfer der lonen, vastgesteld krachtens artikel 402a, derde lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, per 30 september 1991 afwijkt van het overeenkomstige indexcijfer per 30 september 1990;

Gelet op artikel 402a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

Besluit:

Artikel 1

Het percentage, bedoeld in artikel 402a, eerste lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, waarmede bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 1992 worden verhoogd, wordt vastgesteld op 3,7.

Artikel 2

Deze beschikking en de daarbij behorende toelichting worden bekendgemaakt in de Staatscourant.

Artikel 3

Deze beschikking kan worden aangehaald als: Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 1992.

's-Gravenhage, 14 november 1991

De

Staatssecretaris

voornoemd,

A. Kosto

Naar boven