Regeling register vergunninghouders Wet op het consumentenkrediet

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 29-02-2024.
Geldend van 25-03-1993 t/m 31-12-2005

Regeling register vergunninghouders Wet op het consumentenkrediet

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Financiën;

Gelet op de artikelen 20, tweede lid, en 22, tweede lid, van de Wet op het consumentenkrediet (Stb. 1990, 395);

Gehoord de Adviescommissie consumentenkrediet;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. wet:

de Wet op het consumentenkrediet (Stb. 1990, 395);

b. register:

het register, bedoeld in artikel 20, eerste lid, van de wet;

c. vergunning:

een vergunning als bedoeld in artikel 9 van de wet;

d. onderneming:

de onderneming, waarvoor een vergunning is verleend.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 In het register worden met betrekking tot elke vergunninghouder de volgende gegevens opgenomen:

  • a. de naam en het adres van de vergunninghouder;

  • b. indien de vergunninghouder een rechtspersoon is: de plaats van vestiging of zetel volgens de statuten;

  • c. de rechtsvorm van de onderneming;

  • d. de handelsnaam van de onderneming;

  • e. de adressen van de onderneming en de nevenvestigingen;

  • f. indien de onderneming is ingeschreven in het handelsregister: het nummer waaronder de inschrijving van de onderneming bij het handelsregister bekend is alsmede de naam van de Kamer van Koophandel en Fabrieken waarbij de inschrijving is geschied;

  • g. indien toepassing is gegeven aan artikel 12 van de wet: ten aanzien van iedere bij de rechtspersoon aangesloten instelling waarvoor de vergunning mede geldt de gegevens, bedoeld onder b tot en met f.

  • h. de datum waarop en het nummer waaronder de vergunning is verleend;

  • i. de bij de vergunning aangebrachte beperkingen en de aan de vergunning verbonden voorschriften;

  • j. de krachtens artikel 16, eerste lid, van de wet aan de vergunninghouder gegeven aanwijzingen, voor zover deze ingevolge het vijfde lid van dat artikel ter openbare kennis zijn gebracht;

  • k. de aan de vergunninghouder verleende ontheffingen van krachtens de wet vastgestelde voorschriften alsmede de daarbij aangebrachte beperkingen en daaraan verbonden voorschriften.

 • 2 In het register worden met betrekking tot een instelling aan welke ingevolge artikel 14a van de wet van rechtswege een vergunning is verleend de in het eerste lid, onder a, b, d, f, i, j en k, bedoelde gegevens opgenomen, alsmede de datum waarop en het nummer waaronder de instelling in het register, bedoeld in artikel 52 van de Wet toezicht kredietwezen 1992, is ingeschreven en de datum waarop en het nummer waaronder de in artikel 14b van de wet bedoelde bevestiging aan de instelling is gezonden.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

In het register worden de vergunninghouders ingedeeld in de volgende categorieën onderscheidenlijk sub-categorieën:

 • a. kredietinstellingen of financiële instellingen die zijn ingeschreven in het register als bedoeld in artikel 52 van de Wet toezicht kredietwezen 1992, onderverdeeld naar gelang het instellingen betreft als bedoeld in het tweede lid, onder a, b, c, d, f, onderscheidenlijk g, van dat artikel;

 • b. ondernemingen en instellingen voor goederenkrediet;

 • c. overige vergunninghouders.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Voor de verstrekking van andere dan mondelinge gegevens uit het register zijn voor de eerste respectievelijk iedere volgende bladzijde de bedragen verschuldigd die ingevolge artikel 13a, eerste lid, onder a, van het Handelsregisterbesluit (Stb. 1984, 578) worden berekend bij de verstrekking van fotografische reprodukties voor de eerste respectievelijk iedere volgende bladzijde.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde gegevens worden kosteloos verstrekt aan de ambtenaren, bedoeld in artikel 57 van de wet, de accountants, bedoeld in artikel 62 van de wet alsmede een ieder die is belast met de opsporing van overtredingen van het bij of krachtens de wet bepaalde.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop de wet in werking treedt.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling register vergunninghouders Wet op het consumentenkrediet.

's-Gravenhage, 6 november 1991

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

Y. M. C. T. van Rooy

Naar boven