Regeling toelating onderdanen EEG lid-staten tot de uitoefening van de diergeneeskunde

[Regeling vervallen per 21-09-2008.]
Geraadpleegd op 23-06-2024.
Geldend van 26-12-2002 t/m 20-09-2008

Regeling toelating onderdanen EEG-lidstaten tot de uitoefening van de diergeneeskunde

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 3, eerste en vierde lid, van de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990 (Stb. 214);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 21-09-2008]

Deze regeling verstaat onder:

Wet:

Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990 (Stb. 214);

richtlijn No. 78/1026/EEG:

Richtlijn van de Raad van 18 december 1978, No. 78/1026/EEG inzake de onderlinge erkenning van diploma's, certificaten en andere titels van dierenarts, tevens houdende maatregelen tot vergemakkelijking van de daadwerkelijke uitoefening van het recht van vestiging en het vrij verrichten van diensten (Pb EG L 362), zoals deze sindsdien is gewijzigd;

richtlijn No. 78/1027/EEG:

Richtlijn van de Raad van 18 december 1978, No. 78/1027/EEG, inzake de coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de werkzaamheden van dierenarts (Pb EG L 362), zoals deze sindsdien is gewijzigd.

lid-staat:

lid-staat van de Europese Gemeenschap.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 21-09-2008]

Tot de uitoefening van de diergeneeskunde in haar volle omvang zijn, onverminderd het bepaalde in artikelen 3 en 4, toegelaten de onderdanen van de lidstaten, aan wie een in de bijlage en artikel 4 van richtlijn No. 78/1026/EEG bedoeld diploma of getuigschrift, is afgegeven.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 21-09-2008]

Indien een in de bijlage bij de richtlijn No. 78/1026/EEG genoemd diploma of getuigschrift in een lid-staat is verkregen ter afsluiting van een opleiding die is aangevangen vóór het tijdstip van de tenuitvoerlegging van die richtlijn of nà dat tijdstip maar dan wel ter afsluiting van een vóór die tenuitvoerlegging aangevangen opleiding dan wel indien de benaming van het diploma of getuigschrift niet overeenstemt met de in de voornoemde bijlage voor die lid-staat opgesomde benamingen van diploma's of getuigschriften, dient de betrokken onderdaan daarnaast te beschikken over een officieel gewaarmerkte verklaring, afgegeven door de bevoegde autoriteit van de lid-staat waar dat diploma of getuigschrift is afgegeven, waarin wordt verklaard dat het diploma van die onderdaan in overeenstemming is met artikel 1 van de richtlijn No. 78/1027/EEG welke verklaring in het geval van een afwijkende benaming tevens moet inhouden, dat ook de benaming is gelijkgesteld met die vermeld in de bijlage bij de richtlijn No. 78/1026/EEG, ten aanzien van die lid-staat.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 21-09-2008]

  • 1 Indien het diploma of getuigschrift van een onderdaan van een lid-staat met betrekking tot de uitoefening van de diergeneeskunde in haar volle omvang in de lid-staat is afgegeven vóór het tijdstip van tenuitvoerlegging van de richtlijn No. 78/1027/EEG in deze lid-staat ter afsluiting van een opleiding die niet beantwoordt aan de minimumeisen van die richtlijn, dan wel indien het diploma of getuigschrift betreft dat is afgegeven ná het tijdstip van de tenuitvoerlegging van die richtlijn doch ter afsluiting van een opleiding reeds daarvoor aangevangen, dient de betrokken onderdaan te beschikken over een officieel gewaarmerkte verklaring afgegeven door de bevoegde autoriteit van de onderhavige lid-staat; waarin wordt verklaard dat deze onderdaan de diergeneeskunde in haar volle omvang gedurende drie opeenvolgende jaren daadwerkelijk heeft uitgeoefend alsmede daartoe bevoegd was in het tijdstip van vijf jaren dat aan de afgifte van de verklaring voorafging.

  • 2 De verklaring bedoeld in het eerste lid is eveneens vereist in het geval dat:

    • a. het diploma of getuigschrift is afgegeven aan een onderdaan van de Bondsrepubliek Duitsland doch dit diploma of getuigschrift werd verkregen in de voormalige Duitse Democratische Republiek en het vorenbedoelde diploma of getuigschrift de bevoegdheid geeft tot de uitoefening van de diergeneeskunde op het gehele grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland;

    • b. het diploma of getuigschrift is afgegeven aan een onderdaan van de Italiaanse Republiek welke onderdaan dit diploma of getuigschrift heeft verkregen ter afsluiting van een opleiding waarmee vóór 1 januari 1985 een aanvang is gemaakt, tenzij het vorenbedoelde diploma of getuigschrift vergezeld gaat van een verklaring van een in Italië ter zake bevoegde aurotiteit, inhoudende dat het diploma of getuigschrift strekt ter afsluiting van een opleiding die volledig in overeenstemming is met de richtlijn No. 78/1027/EEG en in het bijzonder met de daarbij behorende bijlage.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 21-09-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van hetzelfde tijdstip als waarop artikel 3 van de wet in werking treedt.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 21-09-2008]

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling toelating onderdanen EEG lid-staten tot de uitoefening van de diergeneeskunde.

's-Gravenhage, 6 november 1991

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
voor deze:
De

secretaris-generaal

,

T. H. J. Joustra

Naar boven