Besluit vaststelling plan tot uitvoering van werk tot afsluiting van de Nieuwe Waterweg

[Regeling vervallen per 28-09-2005.]
Geraadpleegd op 20-07-2024.
Geldend van 30-11-1991 t/m 27-09-2005

Besluit van 1 november 1991, houdende vaststelling van het plan tot uitvoering van een werk tot afsluiting van de Nieuwe Waterweg

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 31 oktober 1991, nr. RW 106683, Hoofddirectie van de Waterstaat, Hoofdafdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Gelet op artikel 2, derde lid, van de Deltawet (Stb. 1958, 246);

Gehoord Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-09-2005]

  • 1 Tot afsluiting van de Nieuwe Waterweg wordt tussen de Landtong van Rozenburg en de hoogwaterkering van het Hoogheemraadschap van Delfland (Deltadijk), ter hoogte van kmr. 1026.3, een beweegbare stormvloedkering aangelegd, zoals is aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening.

  • 2 De kering zal bestaan uit twee sectordeuren die door middel van scharnierpunten op de noord- respectievelijk zuidoever gesloten en geopend worden, met bijkomende werken.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-09-2005]

  • 1 Het ontwerp en het beheer van deze stormvloedkering zijn er op gericht te voorkomen dat de maatgevende hoogwaterstand hoger wordt dan NAP + 3.60 m te Rotterdam en hoger dan NAP + 3.00 m te Dordrecht.

  • 2 Bij geopende deuren bedraagt de doorvaartbreedte 360 meter.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 28-09-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag waarop de Wet van 31 oktober 1991 tot wijziging van de Deltawet in verband met de aanleg van een werk tot afsluiting van de Nieuwe Waterweg (Stb. 1991, 595) in werking treedt.

Onze Minister van Verkeer en Waterstaat is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 1 november 1991

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

J. R. H. Maij-Weggen

Uitgegeven de achtentwintigste november 1991

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven