Wet openbaarheid van bestuur

[Regeling vervallen per 01-05-2022.]
Geraadpleegd op 27-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 28-07-2018.
Geldend van 28-07-2018 t/m 30-04-2022

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Afkortingen WOB
Wob
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0005252
Rechtsgebied Staats- en bestuursrecht | Bestuursrecht
Overheidsthema Overheid, bestuur en koninkrijk

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Beleidsregels nevenactiviteiten 2016
 2. Beleidsregels openbaarmaking door de Autoriteit Persoonsgegevens
 3. Besluit beperkende bepalingen archiefbescheiden archief Bureau Secretaris-generaal 1946–1999
 4. Besluit bestuursorganen WNo
 5. Besluit databank media- en opinieonderzoek
 6. Besluit inzake volginnovatie 2012
 7. Besluit inzake volginnovatie 2013
 8. Besluit inzake volginnovatie 2014
 9. Besluit inzake volginnovatie 2015
 10. Besluit openbaarmaking documenten betreffende buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam bij RDW
 11. Besluit openbaarmaking subsidiegegevens Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2017 en Gemeenschappelijk Visserijbeleid 2017 en 2018
 12. Besluit openbaarmaking van het volgen van innovatiegelden met betrekking tot uiteenlopende innovatiedoeleinden
 13. Besluit tarieven openbaarheid van bestuur
 14. Besluit toezicht financiële verslaggeving
 15. Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
 16. Besluit volginnovatie 2014
 17. Besluit volginnovatie 2017 II
 18. Regeling ter uitvoering van de Wet openbaarheid van bestuur Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 19. Regeling vaststelling aanwijzingen inzake openbaarheid van bestuur
 20. Uitvoeringsregeling openbaarheid van bestuur Binnenlandse Zaken
 21. Uitvoeringsregeling Wob Financiën
 22. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2011
 23. Wijzigingsregeling fiscale uitvoeringsregelingen en overige uitvoeringsregelingen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Beleidsregel openbaarmaking inspectiegegevens bij zware of ernstige asbestovertredingen
 2. Beleidsregels verstrekken van informatie over verificatieonderzoeken in India en Pakistan
 3. Besluit houdende beleidsregels omtrent openbaarmaking van controlegegevens door de NVWA

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikel: 2.11
 2. Aanvraagprocedure diploma-erkenning bol/bbl voor niet bekostigde instellingen voor het beroepsonderwijs, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  Tekst: tekst
 3. Aanvraagprocedure diploma-erkenning derde leerweg voor bekostigde en niet-bekostigde instellingen
  Tekst: tekst
 4. Aanvraagprocedure exameninstellingen betreffende recht op examinering mbo
  Tekst: tekst
 5. Aanvraagprocedure exameninstellingen betreffende recht op examinering mbo 2015
  Tekst: tekst
 6. Aanwijzing Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Tekst: tekst
 7. Aanwijzing auditief en audiovisueel registreren van verhoren van aangevers, getuigen en verdachten
  Bijlage: 2
 8. Aanwijzing voorlichting opsporing en vervolging
  Tekst: tekst
 9. Aanwijzingen externe contacten rijksambtenaren
  Bijlage: Aanwijzingen inzake externe contacten van rijksambtenaren
 10. Aanwijzingen inzake openbaarheid van bestuur
  Bijlage: Ontwerp van een model WOB-regeling
  Tekst: tekst
 11. Aanwijzingen voor de Planbureaus
  Bijlage: Aanwijzingen voor de planbureaus
 12. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikel: 2.46
 13. Algemene aanwijzingen inzake aangelegenheden van de ministerraad en onderraden
  Tekst: tekst
 14. Algemene wet bestuursrecht
  Artikelen: 7:18, 7:4, 8:29
 15. Arbeidsomstandighedenregeling
  Bijlagen: IIc, IId, IIe, IIf, XI, XIIa, XVII
 16. Arbeidsomstandighedenwet
  Artikel: 7
 17. Archiefbeheersregeling voor het CAK
  Artikel: 11
 18. Archiefbeheersregeling voor het CAK 2014
  Tekst: tekst
 19. Archiefbeheersregeling voor het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen 2006
  Artikel: 13
 20. Beheersregeling archiefbeheer BZ 2013
  Artikel: 13
 21. Beheersregeling documentaire informatieverzorging Infrastructuur en Waterstaat
  Artikelen: 6, 30
 22. Beleidsregel openbaarmaking RDW
  Tekst: tekst
 23. Beleidsregel procedure voor ontheffingen ex artikel 37a Elektriciteitswet
  Artikel: 9
 24. Beleidsregel vaststelling bijlage bij de Tijdelijke beleidsregels ontheffing vitaminepreparaten
  Tekst: tekst
 25. Beleidsregels financieel toezicht Autoriteit woningcorporaties 2015
  Tekst: tekst
 26. Beleidsregels openbaarmaking door de Autoriteit Persoonsgegevens
  Tekst: tekst
 27. Beleidsregels sturing van en toezicht op Stichting VAM
  Artikel: 7
 28. Beleidsregels toetsing eindtermen praktijkopleiding
  Artikel: 1
 29. Besluit PT verlening mandaat en volmacht aan de afdelingshoofden van het Productschap Tuinbouw
  Artikel: 1
 30. Besluit ex artikel 29, tweede lid, Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet
  Artikel: 1
 31. Besluit inzake bekrachtiging besluiten in het kader van de Wbtv en de Wsnp
  Artikelen: I, III
 32. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
  Artikel: 2
 33. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Buitenlandse Zaken)
  Artikel: 2
 34. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Economische Zaken)
  Artikel: 2
 35. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Financiën)
  Artikel: 2
 36. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Justitie)
  Artikel: 2
 37. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
  Artikel: 2
 38. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
  Artikel: 2
 39. Besluit mandaat Autoriteit woningcorporaties en aanwijzing toezichthouders Woningwet en WNT
  Artikel: 9
 40. Besluit mandaat Loyalis Maatwerkadministraties (uitvoering ontslaguitkeringsregelingen sector Rechterlijke Macht)
  Artikel: 3
 41. Besluit mandaat Registratie Niet-Ingezetenen
  Artikel: 6
 42. Besluit mandaat aan Loyalis Maatwerkadministraties (uitvoering wachtgeldregeling Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers)
  Artikel: 3
 43. Besluit mandaat en machtiging Kiesraad
  Artikel: 2
 44. Besluit mandaat en machtiging bestuur NBA
  Artikel: 5
 45. Besluit mandaat en volmacht Stichting Administratie Indonesische Pensioenen om overzeese pensioen- en uitkeringsregelingen af te doen en te ondertekenen
  Artikel: 3
 46. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Autoriteit Persoonsgegevens
  Artikelen: 5, 14
 47. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Centraal bureau voor de statistiek 2018
  Artikel: 5
 48. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Uitvoering Onderwijs Wet- en regelgeving inburgering 2014
  Artikel: 2a
 49. Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZK 2017
  Artikelen: 5, 6
  Bijlage: Organisatie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 50. Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZK 2019
  Bijlage: Organisatie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 51. Besluit mandaat, volmacht en machtiging LNV 2017
  Artikelen: 4, 4a, 20, 22
 52. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijkswaterstaat 2013
  Bijlage: bij artikel 12 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijkswaterstaat 2013
 53. Besluit mandaat, volmacht en machtiging algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland betreffende de behandeling van Wob-verzoeken op het gebied van de uitvoering van de Regeling fosfaatreductieplan 2017
  Artikel: 1
 54. Besluit mandaat, volmacht en machtiging diverse functionarissen Kamer van Koophandel 2018
  Artikel: 8
 55. Besluit mandaat, volmacht en machtiging uitvoering Uhw 2014
  Artikel: 3
 56. Besluit mandatering Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw financiële sanering toegelaten instellingen
  Artikel: 13
 57. Besluit mandatering aan ILT van handhavingsbevoegdheden en aanwijzing toezichthouders op het terrein van BZK-wetgeving
  Artikel: 7
 58. Besluit mandatering bevoegdheden tot uitvoering programma op het gebied van het Internationaal Onderwijs
  Artikel: 1
 59. Besluit mandatering bevoegdheden tot uitvoering van programma op gebied van Internationaal Onderwijs
  Artikel: 1
 60. Besluit ondermandaat en machtiging directie NBA
  Artikel: 4
 61. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken 2015
  Artikel: 5
 62. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Commissariaat voor de Media 2018
  Artikel: 3
 63. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit 2016
  Artikelen: 2, 4
 64. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NZa
  Artikel: 8
 65. Besluit regels betreffende vergoeding voor het verstrekken van fotocopieën
  Artikel: 1
 66. Besluit tarieven openbaarheid van bestuur
  Artikelen: 1, 2, 3
 67. Besluit vaststelling Protocol inzake de beheers- en beleidsmatige positie van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (Protocol KIM)
  Artikel: IV
 68. Besluit vaststelling formulieren Mededingingswet 2007
  Bijlage: 2
 69. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Constitutionele Zaken vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 70. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gewasbescherming vanaf 1953 (College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen )
  Bijlage: Basisselectiedocument (bsd)
 71. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Nationale ombudsman (1964) 1982– (Minister van Verkeer en Waterstaat)
  Bijlage: Basisselectiedocument nationale ombudsman
 72. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Nationale ombudsman (1964) 1982– (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument nationale ombudsman (1964) 1982–
 73. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Rechterlijke macht vanaf 1950 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument rechterlijke macht
 74. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voorlichting van de rijksoverheid, 1945- (Minister van Algemene Zaken)
  Artikel: 2
 75. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voorlichting van de rijksoverheid, 1945- (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
  Artikel: 2
 76. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voorlichting van de rijksoverheid, 1945- (Minister van Buitenlandse Zaken)
  Artikel: 2
 77. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voorlichting van de rijksoverheid, 1945- (Minister van Defensie)
  Artikel: 2
 78. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voorlichting van de rijksoverheid, 1945- (Minister van Economische Zaken)
  Artikel: 2
 79. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voorlichting van de rijksoverheid, 1945- (Minister van Financiën)
  Artikel: 2
 80. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voorlichting van de rijksoverheid, 1945- (Minister van Justitie)
  Artikel: 2
 81. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voorlichting van de rijksoverheid, 1945- (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
  Artikel: 2
 82. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voorlichting van de rijksoverheid, 1945- (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
  Artikel: 2
 83. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voorlichting van de rijksoverheid, 1945- (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
  Artikel: 2
 84. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voorlichting van de rijksoverheid, 1945- (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Artikel: 2
 85. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voorlichting van de rijksoverheid, 1945- (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
  Artikel: 2
 86. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voorlichting van de rijksoverheid, 1945– (Minister van Verkeer en Waterstaat)
  Artikel: 2
  Bijlage: Basisselectiedocument
 87. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein rijkshuisvesting vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 88. Besluit vergoeding verstrekking afschriften
  Artikel: 1
 89. Besluit verlenen mandaat en volmacht APG Service Partners B.V. (uitvoering bovenwettelijke uitkeringsregelingen en wachtgeldregelingen)
  Artikel: 4
 90. Besluit verlenen mandaat en volmacht aan APG Service Partners B.V. voor uitvoering Regeling voor substantieel bezwarende functies
  Artikel: 4
 91. Besluit verlening algemeen mandaat, volmacht en machtiging aan Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
  Artikel: 1
 92. Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging inzake Regeling bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid en Suppletieregeling gedeeltijk arbeidsongeschikten
  Artikel: 5
 93. Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging inzake uitvoering Voice Fonds 2016-2020
  Artikel: 1
 94. Bestuursreglement van de Koninklijke Bibliotheek
  Artikel: 5.1
 95. Bevoegdhedenregeling COA
  Tekst: tekst
 96. Bevoegdhedenregeling NWO 2017
  Tekst: tekst
 97. CBP Richtsnoeren
  Tekst: tekst
 98. Circulaire Wet Dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (algemene versie)
  Tekst: tekst
 99. Circulaire handleiding Wob en Wbp
  Tekst: tekst
 100. Circulaire vertrouwelijke behandeling bedrijfs-, fabricage- en naw-gegevens
  Tekst: tekst
 101. Gewijzigde aanvraagprocedure diploma-erkenning
  Tekst: tekst
 102. Informatiestatuut Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit
  Artikel: 9
 103. Kaderregeling documentaire informatievoorziening Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2014
  Artikel: 20
 104. Kaderwet zelfstandige bestuursorganen
  Artikel: 2
 105. Mandaat ABP inzake uitvoering ontslaguitkeringen
  Artikel: 2
 106. Mandaat CBR
  Tekst: tekst
 107. Mandaat CBR (2011)
  Tekst: tekst
 108. Mandaat en volmacht USZO Diensten B.V. ter zake van de uitvoering van de bovenwettelijke werkloosheidsuitkeringen sector Rijk
  Artikel: 3
 109. Mandaatbesluit AR 2015
  Artikel: 2
 110. Mandaatbesluit AS 2015
  Artikel: 1
 111. Mandaatbesluit Algemene Zaken 2017
  Artikel: 6
 112. Mandaatbesluit BZK 2018
  Artikelen: 3.2, 4.5, 5.3
 113. Mandaatbesluit DCMR ter uitvoering van de Overeenkomst uitvoering VROM-taken door DCMR
  Artikel: 1
  Bijlage: bijlage
 114. Mandaatbesluit DGVZ Ministerie van Veiligheid en Justitie 2015
  Artikel: 4
 115. Mandaatbesluit DT&V Ministerie van Veiligheid en Justitie 2016
  Artikel: 4
 116. Mandaatbesluit Defensie Dwangsommen 2013
  Artikel: 3
 117. Mandaatbesluit G4AW (2013-2014)
  Artikel: 1
 118. Mandaatbesluit G4AW (2014-2015)
  Artikel: 1
 119. Mandaatbesluit G4AW 2017–2018
  Artikel: 1
 120. Mandaatbesluit IND Ministerie van Justitie en Veiligheid 2018
  Artikel: 4
 121. Mandaatbesluit Referendumcommissie
  Artikel: 2
 122. Mandaatbesluit Uitkeringsinstituut werknemersverzekeringen voor uitvoering diverse werkloosheidsregelingen
  Artikel: 2
 123. Mandaatbesluit niet-beheersaangelegenheden Openbaar Ministerie 2017
  Artikelen: 2, 6
 124. Mandaatbesluit openbaar ministerie (arrondissementsparketten) 2009
  Artikel: 4
 125. Mandaatbesluit openbaar ministerie directeur bedrijfsvoering arrondissementsparket te Den Bosch 2009
  Artikel: 2
 126. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Alkmaar en Haarlem 2009
  Artikel: 2
 127. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Breda en Middelburg 2009
  Artikel: 2
 128. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Maastricht en Roermond 2009
  Artikel: 2
 129. Mandaatregeling JBOZ Veiligheid en Justitie
  Artikel: 1
 130. Mandaatregeling JBOZ Veiligheid en Justitie
  Artikel: 1
 131. Mandaatregeling Ministerie van Veiligheid en Justitie 2011
  Artikel: 3
 132. Mandaatregeling RDW
  Bijlage: 1
 133. Mandaatregeling Raad voor Rechtsbijstand geldend vanaf 23 juni 2016
  Artikelen: X, XA
 134. Mandaatregeling SG-cluster Ministerie van Veiligheid en Justitie 2013
  Artikel: 1
 135. Mandaatregeling VWS
  Artikel: 15
 136. Mandaatregeling hoofden clusters van Ministerie van Veiligheid en Justitie 2012
  Artikel: 2
 137. Mandaatregeling pSG-cluster Ministerie van Veiligheid en Justitie 2013
  Artikel: 1
 138. Mandaterings- en volmachtbesluit College sanering zorginstellingen
  Artikel: 12
 139. Nadere regelen Wet en Besluit openbaarheid van bestuur
  Artikelen: 1, 8, 10
 140. Nadere voorschriften controle- en overige Standaarden
  Tekst: tekst
 141. Ondermandaatbesluit DWJZ Ministerie van Veiligheid en Justitie 2016
  Artikel: 1
 142. Ondermandaatbesluit niet-beheersaangelegenheden van het College van procureurs-generaal 2017
  Artikelen: 1, 2, 4, 5
 143. Organisatie- en mandaatbesluit Infrastructuur en Waterstaat
  Artikel: 26
 144. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit Naktuinbouw 2018
  Artikel: 4
 145. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit WBJA 2015
  Artikelen: 5, 7, 12, 14
 146. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit secretaris-generaal SZW 2009
  Artikel: 8
 147. Organisatiebesluit Buitenlandse Zaken 2017
  Artikel: 4
 148. Organisatiebesluit Ministerie van Justitie en Veiligheid
  Artikel: 5
 149. Organisatieregeling dienstonderdelen OM 2012
  Artikel: 3
 150. Pensioenwet
  Artikel: 164
 151. Protocol Accountantsonderzoek 2014 Concessiehouders
  Tekst: tekst
 152. Protocol Accountantsonderzoek 2015 Wlz-uitvoerders
  Bijlage: bijlage
 153. Protocol Onderzoek Zvw met oplevering in 2015
  Tekst: tekst
 154. Protocol Onderzoek Zvw met oplevering in 2016
  Tekst: tekst
 155. Regeling Archiefbeheer COA
  Artikel: 25
 156. Regeling Informatiehuishouding Financiën 2016 (RINFIN2016)
  Artikel: 20
 157. Regeling Inspectie van het onderwijs 2018
  Artikelen: 6, 13
 158. Regeling Mandaat en machtiging NRGD
  Artikel: 5
 159. Regeling Mandaat en machtiging NRGD
  Artikel: 6
 160. Regeling aanwijzing bewerker en mandaat register beëdigde tolken en vertalers
  Artikel: 5
 161. Regeling bezwarenprocedure KB
  Artikel: 4
 162. Regeling cliëntenparticipatie UWV 2018
  Artikel: 10
 163. Regeling doormandatering korpsbeheer politie en brandweer BES 2012
  Artikel: 2
 164. Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
  Bijlage: behorende bij de Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
 165. Regeling erkenning EU-beroepskwalificaties beëdigde tolken en vertalers
  Artikel: 2
 166. Regeling mandaat, volmacht en machtiging BES-gezant VWS en J&G
  Artikel: 5
 167. Regeling openbaarheid van bestuur (Defensie)
  Artikel: 1
 168. Regeling openbaarheid van bestuur Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  Artikelen: 1, 6
 169. Regeling openbaarheid van bestuur, Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
  Artikel: 1
 170. Regeling sturing van en toezicht op de Dienst Wegverkeer
  Artikel: 9
 171. Regeling sturing van en toezicht op de Luchtverkeersleiding Nederland
  Artikel: 9
 172. Regeling sturing van en toezicht op de NIWO
  Artikel: 6
 173. Regeling sturing van en toezicht op het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
  Artikel: 9
 174. Regeling sturing van en toezicht op het Kadaster
  Artikel: 9
 175. Regeling ter uitvoering van de Wet Openbaarheid van bestuur (VW)
  Artikel: 1
 176. Regeling ter uitvoering van de Wet openbaarheid van bestuur (justitie)
  Artikel: 1
 177. Regeling ter uitvoering van de Wet openbaarheid van bestuur Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
  Artikelen: 1, 2
 178. Regeling uitstapprogramma’s prostituees II
  Bijlage: bij artikel 9, derde lid, van de Regeling uitstapprogramma’s prostituees II
 179. Regeling uitvoering WOB Algemene Zaken
  Artikelen: 1, 4
 180. Regeling vaststelling Aanwijzingen inzake de rijksinspecties
  Bijlage: Aanwijzingen inzake de rijksinspecties
 181. Regeling verlening mandaat, volmacht en machtiging Inspecteur-generaal van het Onderwijs betreffende de behandeling van Wob-verzoeken over informatie tweedelijns toezicht kinderopvang
  Artikelen: 1, 4
 182. Regeling verlening van mandaat, volmacht en machtiging verrichten privaatrechtelijke rechtshandelingen door de secretaris Commissie Eindtermen Accountantsopleiding
  Bijlage: Overzicht mandaat en volmacht Commissie Eindtermen Accountantsopleiding, behorende bij mandaatbesluit
 183. Reglement Adviescommissie Pakket Zorginstituut Nederland
  Artikel: 15
 184. Reglement Kwaliteitsraad van Zorginstituut Nederland
  Artikelen: 6, 8, 16
 185. Richtsnoeren publicatie van persoonsgegevens op internet
  Tekst: tekst
 186. Rijkswet op de consulaire tarieven
  Artikel: 2
 187. Spelregels bij concentratiezaken
  Teksten: tekst, tekst
 188. Tijdelijk Reglement Adviescommissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen 2012
  Artikelen: 8, 16
 189. Uitvoeringsregeling Wob EZ
  Artikelen: 1, 12
 190. Uitvoeringsregeling Wob Financiën
  Artikel: 1
 191. Uitvoeringsregeling openbaarheid van bestuur Binnenlandse Zaken
  Artikelen: 1, 13
 192. Vaststelling selectielijst handelingen minister van BZK op beleidsterrein Nationale Ombudsman (1964) 1982-1997
  Bijlage: Basisselectiedocument Nationale ombudsman (1964) 1982-1997
 193. Vaststellingsbesluit selectielijst Nationale ombudsman 1982-1997
  Bijlage: Inhoudsopgave
 194. Vaststellingsbesluit selectielijst archiefbescheiden Provinciale Organen 2005
  Bijlage: Selectielijst voor archiefstukken van provinciale organen 2006
 195. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Akkerbouwproductschappen beleidsterrein Publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties periode 1956–2002
  Bijlage: Wie zaait, die oogst
 196. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Productschap Tuinbouw over de periode vanaf 1997
  Bijlage: Basisselectiedocument productschap tuinbouw vanaf 1997
 197. Vaststellingsregeling Aanwijzingen voor convenanten 2003
  Bijlage: Aanwijzingen voor convenanten
 198. Verantwoordingen RVE Zvw met oplevering in 2017 (Accountantsprotocol)
  Tekst: tekst
 199. Verantwoordingen Zvw met accountantsproduct vanaf oplevering 2019 (Accountantsprotocol)
  Bijlage: bijlage
 200. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Teksten: tekst, tekst
 201. Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
  Artikel: 20
 202. Wet financiering politieke partijen
  Artikel: 25
 203. Wet financiële markten BES
  Artikel: 1:12
 204. Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity
  Artikel: 9
 205. Wet hergebruik van overheidsinformatie
  Artikel: 10
 206. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  Artikel: 4.2.11
 207. Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen
  Artikel: 9
 208. Wet op het financieel toezicht
  Artikel: 1:42
 209. Wet toezicht accountantsorganisaties
  Artikel: 43
 210. Wet toezicht effectenverkeer 1995
  Artikel: 48a
 211. Wet toezicht financiële verslaggeving
  Artikel: 20
 212. Wet uitvoering Verdrag van Aarhus
  Artikel: VIII
 213. Wijzigingswet Wet openbaarheid van bestuur (aanvullingen ter voorkoming van misbruik)

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 28-07-2018

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
01-05-2022 Intrekking-regeling 25-10-2021 Stb. 2021, 499 33328 25-10-2021 Stb. 2021, 499
t/m 25-05-2018 1) Wijziging 11-07-2018 Stb. 2018, 247 34939 11-07-2018 Stb. 2018, 248
Wijziging 13-07-2016 Stb. 2016, 301 34106 13-07-2016 Stb. 2016, 301
Wijziging 24-06-2015 Stb. 2015, 271 34123 06-07-2015 Stb. 2015, 299
Wijziging 18-06-2009 Stb. 2009, 384 31751 18-06-2009 Stb. 2009, 384
Wijziging 13-03-2008 Stb. 2008, 85 31248 13-03-2008 Stb. 2008, 85
Wijziging 22-12-2005 Stb. 2006, 25 30188 22-12-2005 Stb. 2006, 25
Wijziging 23-06-2005 Stb. 2005, 341 29877 27-06-2005 Stb. 2005, 342
Wijziging 30-09-2004 Stb. 2004, 519 28835 01-02-2005 Stb. 2005, 66
Wijziging 18-06-1998 Stb. 1998, 356 25456 18-06-1998 Stb. 1998, 356
Wijziging 05-04-2001 Stb. 2001, 180 26410 05-07-2001 Stb. 2001, 337
30-06-1998 Wijziging 18-06-1998 Stb. 1998, 356 25456 18-06-1998 Stb. 1998, 357
08-04-1998 Wijziging 12-03-1998 Stb. 1998, 180 24613 12-03-1998 Stb. 1998, 180
01-01-1998 Wijziging 06-11-1997 Stb. 1997, 510 25280 11-12-1997 Stb. 1997, 581
01-01-1994 Wijziging 16-12-1993 Stb. 1993, 650 22495 23-12-1993 Stb. 1993, 693
Wijziging 04-06-1992 Stb. 1992, 422 22061 23-12-1993 Stb. 1993, 693
01-05-1992 Nieuwe-regeling 31-10-1991 Stb. 1991, 703 19859 10-04-1992 Stb. 1992, 185

Opmerkingen

 1. Heeft betrekking op Artikel 101)
Naar boven