Wet openbaarheid van bestuur

[Regeling vervalt per 01-05-2022.]
Geldend van 28-07-2018 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 10

Informatie geldend op 28-07-2018

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

 1. Beleidsregels verstrekken van informatie over verificatieonderzoeken in India en Pakistan

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanvraagprocedure diploma-erkenning bol/bbl voor niet bekostigde instellingen voor het beroepsonderwijs, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  Tekst: tekst
 2. Aanvraagprocedure diploma-erkenning derde leerweg voor bekostigde en niet-bekostigde instellingen
  Tekst: tekst
 3. Aanvraagprocedure exameninstellingen betreffende recht op examinering mbo
  Tekst: tekst
 4. Aanvraagprocedure exameninstellingen betreffende recht op examinering mbo 2015
  Tekst: tekst
 5. Aanwijzing voorlichting opsporing en vervolging
  Tekst: tekst
 6. Algemene wet bestuursrecht
  Artikelen: 3:11, 3:7, 9:36
 7. Arbeidsomstandighedenwet
  Artikel: 7
 8. Archiefbeheersregeling voor het CAK
  Artikel: 11
 9. Archiefbeheersregeling voor het CAK 2014
  Tekst: tekst
 10. Archiefbeheersregeling voor het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen 2006
  Artikel: 13
 11. Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Waterstaat 2019
  Artikel: 17
 12. Beleidsregel openbaarmaking RDW
  Tekst: tekst
 13. Beleidsregel openbaarmaking inspectiegegevens bij zware of ernstige asbestovertredingen
  Artikel: 2
 14. Beleidsregels financieel toezicht Autoriteit woningcorporaties 2015
  Tekst: tekst
 15. Beleidsregels openbaarmaking door de Autoriteit Persoonsgegevens
  Tekst: tekst
 16. Besluit houdende beleidsregels omtrent openbaarmaking van controlegegevens door de NVWA
  Artikel: 2
 17. Besluit vaststelling formulieren Mededingingswet 2007
  Bijlage: 2
 18. Burgerlijk Wetboek Boek 6
  Artikel: 177
 19. CBP Richtsnoeren
  Tekst: tekst
 20. Circulaire handleiding Wob en Wbp
  Tekst: tekst
 21. Circulaire vertrouwelijke behandeling bedrijfs-, fabricage- en naw-gegevens
  Tekst: tekst
 22. Drinkwaterwet
  Artikel: 37
 23. Gemeentewet
  Artikelen: 25, 55, 86
 24. Generiek toestemmingsbesluit nevenactiviteiten – cluster 1 (onverkort publiek media-aanbod op fysieke dragers en video on demand)
  Bijlage: 1
 25. Generiek toestemmingsbesluit nevenactiviteiten – cluster 1 (verkoop programma’s en fragmenten door landelijke publieke media-instellingen aan derden aan de hand van Tarievenlijst hergebruik archiefmateriaal Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid)
  Teksten: tekst, 1
 26. Generiek toestemmingsbesluit nevenactiviteiten – cluster 4 (verkopen producten of diensten van derden)
  Teksten: tekst, 1
 27. Gewijzigde aanvraagprocedure diploma-erkenning
  Tekst: tekst
 28. Implementatiewet EG-richtlijn infrastructuur ruimtelijke informatie
  Artikelen: 10, 11
 29. Instellingsbesluit Commissie van Wijzen Bewoners Aanspreekpunt Schiphol
  Artikel: 6
 30. Instellingswet Autoriteit Consument en Markt
  Artikelen: 12v, 12w
 31. Mijnbouwbesluit
  Artikelen: 116, 177
 32. Mijnbouwregeling
  Artikel: 9.3.1
 33. Mijnbouwwet
  Artikelen: 31n, 120, 123
 34. Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en buiten rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999 (NKL 1999)
  Artikel: 20
 35. Provinciewet
  Artikel: 25
 36. Regeling Archiefbeheer COA
  Artikel: 25
 37. Regeling Inspectie voor de Sanctietoepassing
  Artikel: 7
 38. Regeling basisregistratie ondergrond
  Artikel: 13
 39. Spelregels bij concentratiezaken
  Teksten: tekst, tekst
 40. Uitvoeringsbesluit EG-verordening PRTR en PRTR-protocol
  Artikel: 4
 41. Waterschapswet
  Artikelen: 37, 43
 42. Werkwijze geschilbeslechting energie
  Artikel: 17
 43. Wet Huis voor klokkenluiders
  Artikel: 17
 44. Wet Justitie-subsidies
  Artikel: 45
 45. Wet Nationale ombudsman
  Artikelen: 11e, 16
 46. Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
  Artikel: 15b
 47. Wet arbeid vreemdelingen
  Artikel: 19g
 48. Wet basisregistratie adressen en gebouwen
  Artikel: 32
 49. Wet basisregistratie grootschalige topografie
  Artikel: 22
 50. Wet basisregistratie ondergrond
  Artikel: 24
 51. Wet gemeenschappelijke regelingen
  Artikelen: 23, 126
 52. Wet marktordening gezondheidszorg
  Artikel: 49c
 53. Wet milieubeheer
  Artikelen: 9.7.4.14, 2.36, 12.24, 13.6, 16.4a, 16.46b, 19.3, 19.6b, 19.7, 19.8
 54. Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
  Artikel: 18pa
 55. Wet op de Raad van State
  Artikelen: 26, 27
 56. Wet op de rechterlijke organisatie
  Artikel: 13g
 57. Wet openbaarheid van bestuur
  Artikel: 3
 58. Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  Artikel: 106
 59. Wet personenvervoer 2000
  Artikel: 46
 60. Wet veiligheidsregio’s
  Artikel: 49
 61. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
  Artikel: 811
 62. Woningwet
  Artikel: 12b

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk V

  Terug naar begin van de pagina