Wet openbaarheid van bestuur

[Regeling vervallen per 01-05-2022.]
Geraadpleegd op 20-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 28-07-2018.
Geldend van 28-07-2018 t/m 30-04-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 10

Informatie geldend op 28-07-2018

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

 1. Beleidsregels verstrekken van informatie over verificatieonderzoeken in India en Pakistan

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanvraagprocedure diploma-erkenning bol/bbl voor niet bekostigde instellingen voor het beroepsonderwijs, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  Tekst: tekst
 2. Aanvraagprocedure diploma-erkenning derde leerweg voor bekostigde en niet-bekostigde instellingen
  Tekst: tekst
 3. Aanvraagprocedure exameninstellingen betreffende recht op examinering mbo
  Tekst: tekst
 4. Aanvraagprocedure exameninstellingen betreffende recht op examinering mbo 2015
  Tekst: tekst
 5. Aanwijzing voorlichting opsporing en vervolging
  Tekst: tekst
 6. Algemene wet bestuursrecht
  Artikelen: 3:11, 3:7, 9:36
 7. Arbeidsomstandighedenwet
  Artikel: 7
 8. Archiefbeheersregeling voor het CAK
  Artikel: 11
 9. Archiefbeheersregeling voor het CAK 2014
  Tekst: tekst
 10. Archiefbeheersregeling voor het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen 2006
  Artikel: 13
 11. Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Waterstaat 2019
  Artikel: 17
 12. Beleidsregel openbaarmaking RDW
  Tekst: tekst
 13. Beleidsregel openbaarmaking inspectiegegevens bij zware of ernstige asbestovertredingen
  Artikel: 2
 14. Beleidsregels financieel toezicht Autoriteit woningcorporaties 2015
  Tekst: tekst
 15. Beleidsregels openbaarmaking door de Autoriteit Persoonsgegevens
  Teksten: tekst, tekst
 16. Besluit houdende beleidsregels omtrent openbaarmaking van controlegegevens door de NVWA
  Artikel: 2
 17. Besluit vaststelling formulieren Mededingingswet 2007
  Bijlage: 2
 18. Burgerlijk Wetboek Boek 6
  Artikel: 177
 19. CBP Richtsnoeren
  Tekst: tekst
 20. Circulaire handleiding Wob en Wbp
  Tekst: tekst
 21. Circulaire vertrouwelijke behandeling bedrijfs-, fabricage- en naw-gegevens
  Tekst: tekst
 22. Drinkwaterwet
  Artikel: 37
 23. Gemeentewet
  Artikelen: 25, 55, 86
 24. Generiek toestemmingsbesluit nevenactiviteiten – cluster 1 (onverkort publiek media-aanbod op fysieke dragers en video on demand)
  Bijlage: 1
 25. Generiek toestemmingsbesluit nevenactiviteiten – cluster 1 (verkoop programma’s en fragmenten door landelijke publieke media-instellingen aan derden aan de hand van Tarievenlijst hergebruik archiefmateriaal Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid)
  Teksten: tekst, 1
 26. Generiek toestemmingsbesluit nevenactiviteiten – cluster 4 (verkopen producten of diensten van derden)
  Teksten: tekst, 1
 27. Gewijzigde aanvraagprocedure diploma-erkenning
  Tekst: tekst
 28. Implementatiewet EG-richtlijn infrastructuur ruimtelijke informatie
  Artikelen: 10, 11
 29. Instellingsbesluit Commissie van Wijzen Bewoners Aanspreekpunt Schiphol
  Artikel: 6
 30. Instellingswet Autoriteit Consument en Markt
  Artikelen: 12v, 12w
 31. Mijnbouwbesluit
  Artikelen: 116, 177
 32. Mijnbouwregeling
  Artikel: 9.3.1
 33. Mijnbouwwet
  Artikelen: 31n, 120, 123
 34. Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en buiten rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999 (NKL 1999)
  Artikel: 20
 35. Provinciewet
  Artikel: 25
 36. Regeling Archiefbeheer COA
  Artikel: 25
 37. Regeling Inspectie voor de Sanctietoepassing
  Artikel: 7
 38. Regeling basisregistratie ondergrond
  Artikel: 13
 39. Spelregels bij concentratiezaken
  Teksten: tekst, tekst
 40. Uitvoeringsbesluit EG-verordening PRTR en PRTR-protocol
  Artikel: 4
 41. Waterschapswet
  Artikelen: 37, 43
 42. Werkwijze geschilbeslechting energie
  Artikel: 17
 43. Wet Justitie-subsidies
  Artikel: 45
 44. Wet Nationale ombudsman
  Artikelen: 11e, 16
 45. Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
  Artikel: 15b
 46. Wet arbeid vreemdelingen
  Artikel: 19g
 47. Wet basisregistratie adressen en gebouwen
  Artikel: 32
 48. Wet basisregistratie grootschalige topografie
  Artikel: 22
 49. Wet basisregistratie ondergrond
  Artikel: 24
 50. Wet bescherming klokkenluiders
  Artikel: 17
 51. Wet gemeenschappelijke regelingen
  Artikel: 23
 52. Wet marktordening gezondheidszorg
  Artikel: 49c
 53. Wet milieubeheer
  Artikelen: 9.7.4.14, 2.36, 12.24, 13.6, 16.4a, 16.46b, 19.3, 19.7, 19.8
 54. Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
  Artikel: 18pa
 55. Wet op de Raad van State
  Artikelen: 26, 27
 56. Wet op de rechterlijke organisatie
  Artikel: 13g
 57. Wet openbaarheid van bestuur
  Artikel: 3
 58. Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  Artikel: 106
 59. Wet personenvervoer 2000
  Artikel: 46
 60. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
  Artikel: 811
 61. Woningwet
  Artikel: 12b

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk V

  Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

  (geldig op 28-07-2018)

  Opmerking

  - Geen opmerking -

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
  01-05-2022 Intrekking-regeling 25-10-2021 Stb. 2021, 499 33328 25-10-2021 Stb. 2021, 499
  28-07-2018 t/m 25-05-2018 Wijziging 11-07-2018 Stb. 2018, 247 34939 11-07-2018 Stb. 2018, 248
  08-07-2005 Wijziging 23-06-2005 Stb. 2005, 341 29877 27-06-2005 Stb. 2005, 342
  14-02-2005 Wijziging 30-09-2004 Stb. 2004, 519 28835 01-02-2005 Stb. 2005, 66
  30-06-2003 Wijziging 18-06-1998 Stb. 1998, 356 25456 18-06-1998 Stb. 1998, 356
  01-09-2001 Wijziging 05-04-2001 Stb. 2001, 180 26410 05-07-2001 Stb. 2001, 337 Inwtr. 1
  30-06-1998 Wijziging 18-06-1998 Stb. 1998, 356 25456 18-06-1998 Stb. 1998, 357
  08-04-1998 Wijziging 12-03-1998 Stb. 1998, 180 24613 12-03-1998 Stb. 1998, 180
  01-01-1998 Wijziging 06-11-1997 Stb. 1997, 510 25280 11-12-1997 Stb. 1997, 581
  01-01-1994 Wijziging 04-06-1992 Stb. 1992, 422 22061 23-12-1993 Stb. 1993, 693
  01-05-1992 Nieuwe-regeling 31-10-1991 Stb. 1991, 703 19859 10-04-1992 Stb. 1992, 185

  Opmerkingen

  1. Treedt in werking als het voorstel van wet 25892 (Wet bescherming persoonsgegevens) tot wet wordt verheven en in werking treedt.1)
  Naar boven