Wet openbaarheid van bestuur

Geldend van 01-10-2016 t/m 24-05-2018

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Afkortingen WOB
Wob
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0005252
RechtsgebiedStaats- en bestuursrecht | Bestuursrecht
OverheidsthemaOverheid, bestuur en koninkrijk

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Beleidsregels nevenactiviteiten 2016
 2. Beleidsregels openbaarmaking door de Autoriteit Persoonsgegevens
 3. Besluit beperkende bepalingen archiefbescheiden archief Bureau Secretaris-generaal 1946–1999
 4. Besluit bestuursorganen WNo en Wob
 5. Besluit databank media- en opinieonderzoek
 6. Besluit inzake volginnovatie 2012
 7. Besluit inzake volginnovatie 2013
 8. Besluit inzake volginnovatie 2014
 9. Besluit inzake volginnovatie 2015
 10. Besluit inzake volginnovatie 2015 III
 11. Besluit inzake volginnovatie 2015 II
 12. Besluit openbaarmaking documenten betreffende buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam bij RDW
 13. Besluit openbaarmaking subsidiegegevens gemeenschappelijk landbouw- en visserijbeleid 2015
 14. Besluit openbaarmaking van het volgen van innovatiegelden met betrekking tot uiteenlopende innovatiedoeleinden
 15. Besluit tarieven openbaarheid van bestuur
 16. Besluit toezicht financiële verslaggeving
 17. Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
 18. Besluit volginnovatie 2014
 19. Besluit volginnovatie 2016 I
 20. Regeling ter uitvoering van de Wet openbaarheid van bestuur Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 21. Regeling vaststelling aanwijzingen inzake openbaarheid van bestuur
 22. Uitvoeringsregeling openbaarheid van bestuur Binnenlandse Zaken
 23. Uitvoeringsregeling Wob Financiën
 24. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2010
 25. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2011
 26. Wijzigingsregeling fiscale uitvoeringsregelingen en overige uitvoeringsregelingen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Beleidsregel openbaarmaking inspectiegegevens bij zware of ernstige asbestovertredingen
 2. Beleidsregels verstrekken van informatie over verificatieonderzoeken in India en Pakistan
 3. Besluit houdende beleidsregels omtrent openbaarmaking van controlegegevens door de NVWA

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanvraagprocedure diploma-erkenning derde leerweg voor bekostigde en niet-bekostigde instellingen
  Tekst: tekst
 2. Aanvraagprocedure diploma-erkenning voor niet-bekostigde instellingen voor beroepsonderwijs
  Tekst: tekst
 3. Aanvraagprocedure exameninstellingen betreffende recht op examinering mbo
  Tekst: tekst
 4. Aanvraagprocedure exameninstellingen betreffende recht op examinering mbo 2015
  Tekst: tekst
 5. Aanwijzing Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Tekst: tekst
 6. Aanwijzing auditief en audiovisueel registreren van verhoren van aangevers, getuigen en verdachten
  Bijlage: 2
 7. Aanwijzing voorlichting opsporing en vervolging
  Tekst: tekst
 8. Aanwijzingen externe contacten rijksambtenaren
  Bijlage: Aanwijzingen inzake externe contacten van rijksambtenaren
 9. Aanwijzingen inzake openbaarheid van bestuur
  Tekst: tekst
  Bijlage: Ontwerp van een model WOB-regeling
 10. Aanwijzingen voor de Planbureaus
  Bijlage: Aanwijzingen voor de planbureaus
 11. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikel: 49
 12. Algemene aanwijzingen inzake aangelegenheden van de ministerraad en onderraden
  Tekst: tekst
 13. Algemene wet bestuursrecht
  Artikelen: 7:18, 7:4, 8:29
  Bijlage: 2
 14. Arbeidsomstandighedenregeling
  Bijlagen: IIc, IId, IIe, IIf, XI, XIIa, XVII
 15. Arbeidsomstandighedenwet
  Artikel: 7
 16. Archiefbeheersregeling voor het CAK
  Artikel: 11
 17. Archiefbeheersregeling voor het CAK 2014
  Tekst: tekst
 18. Archiefbeheersregeling voor het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen 2006
  Artikel: 13
 19. Beheersregeling archiefbeheer BZ 2013
  Artikel: 13
 20. Beheersregeling documentaire informatieverzorging Infrastructuur en Waterstaat
  Artikelen: 6, 30
 21. Beleidsregel openbaarmaking RDW
  Tekst: tekst
 22. Beleidsregel procedure voor ontheffingen ex artikel 37a Elektriciteitswet
  Artikel: 9
 23. Beleidsregels financieel toezicht Autoriteit woningcorporaties 2015
  Tekst: tekst
 24. Beleidsregels openbaarmaking door de Autoriteit Persoonsgegevens
  Tekst: tekst
 25. Beleidsregels sturing van en toezicht op Stichting VAM
  Artikel: 7
 26. Besluit PT verlening mandaat en volmacht aan de afdelingshoofden van het Productschap Tuinbouw
  Artikel: 1
 27. Besluit ex artikel 29, tweede lid, Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet
  Artikel: 1
 28. Besluit inzake bekrachtiging besluiten in het kader van de Wbtv en de Wsnp
  Artikelen: I, III
 29. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
  Artikel: 2
 30. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Buitenlandse Zaken)
  Artikel: 2
 31. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Economische Zaken)
  Artikel: 2
 32. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Financiën)
  Artikel: 2
 33. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Justitie)
  Artikel: 2
 34. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
  Artikel: 2
 35. Besluit machtiging P-Direkt (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
  Artikel: 2
 36. Besluit mandaat Autoriteit woningcorporaties en aanwijzing toezichthouders Woningwet en WNT
  Artikel: 9
 37. Besluit mandaat Loyalis Maatwerkadministraties (uitvoering ontslaguitkeringsregelingen sector Rechterlijke Macht)
  Artikel: 3
 38. Besluit mandaat Registratie Niet-Ingezetenen
  Artikel: 6
 39. Besluit mandaat aan Loyalis Maatwerkadministraties (uitvoering wachtgeldregeling Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers)
  Artikel: 3
 40. Besluit mandaat aan Rijksdienst voor Ondernemend Nederland inzake subsidieverlening
  Artikel: 1
 41. Besluit mandaat en machtiging Autoriteit Persoonsgegevens
  Artikelen: 3, 4
 42. Besluit mandaat en machtiging Kiesraad
  Artikel: 2
 43. Besluit mandaat en machtiging bestuur NBA
  Artikel: 5
 44. Besluit mandaat en volmacht Stichting Administratie Indonesische Pensioenen om overzeese pensioen- en uitkeringsregelingen af te doen en te ondertekenen
  Artikel: 3
 45. Besluit mandaat, volmacht en machtiging CAK
  Artikelen: 8, 13
 46. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Centraal bureau voor de statistiek 2015
  Artikel: 5
 47. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Uitvoering Onderwijs Wet- en regelgeving inburgering 2014
  Artikel: 2a
 48. Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZ 2015
  Bijlage: : Organisatie van het Ministerie van Economische Zaken
  Artikelen: 5, 6
 49. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijkswaterstaat 2013
  Bijlage: bij artikel 12 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijkswaterstaat 2013
 50. Besluit mandaat, volmacht en machtiging aan de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (uitoefenen taken op het werkterrein van het voormalige agentschap CBI)
  Artikel: 1
 51. Besluit mandaat, volmacht en machtiging aan directeur-generaal Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
  Artikel: 1
 52. Besluit mandaat, volmacht en machtiging diverse functionarissen Kamer van Koophandel 2016
  Artikel: 9
 53. Besluit mandaat, volmacht en machtiging uitvoering Uhw 2014
  Artikel: 3
 54. Besluit mandatering Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw financiële sanering toegelaten instellingen
  Artikel: 13
 55. Besluit mandatering aan ILT van handhavingsbevoegdheden en aanwijzing toezichthouders op het terrein van BZK-wetgeving
  Artikel: 7
 56. Besluit ondermandaat en machtiging directie NBA
  Artikel: 4
 57. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken 2015
  Artikel: 5
 58. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit 2016
  Artikelen: 2, 4
 59. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NZa
  Artikel: 8
 60. Besluit regels betreffende vergoeding voor het verstrekken van fotocopieën
  Artikel: 1
 61. Besluit tarieven openbaarheid van bestuur
  Artikelen: 1, 2, 3
 62. Besluit vaststelling Protocol inzake de beheers- en beleidsmatige positie van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (Protocol KIM)
  Artikel: IV
 63. Besluit vaststelling formulieren Mededingingswet 2007
  Bijlage: 2
 64. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Constitutionele Zaken vanaf 1945 (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 65. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gewasbescherming vanaf 1953 (College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen )
  Bijlage: Basisselectiedocument (bsd)
 66. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Nationale ombudsman (1964) 1982– (Minister van Verkeer en Waterstaat)
  Bijlage: Basisselectiedocument nationale ombudsman
 67. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Nationale ombudsman (1964) 1982– (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument nationale ombudsman (1964) 1982–
 68. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Rechterlijke macht vanaf 1950 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument rechterlijke macht
 69. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voorlichting van de rijksoverheid, 1945- (Minister van Algemene Zaken)
  Artikel: 2
 70. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voorlichting van de rijksoverheid, 1945- (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
  Artikel: 2
 71. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voorlichting van de rijksoverheid, 1945- (Minister van Buitenlandse Zaken)
  Artikel: 2
 72. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voorlichting van de rijksoverheid, 1945- (Minister van Defensie)
  Artikel: 2
 73. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voorlichting van de rijksoverheid, 1945- (Minister van Economische Zaken)
  Artikel: 2
 74. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voorlichting van de rijksoverheid, 1945- (Minister van Financiën)
  Artikel: 2
 75. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voorlichting van de rijksoverheid, 1945- (Minister van Justitie)
  Artikel: 2
 76. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voorlichting van de rijksoverheid, 1945- (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
  Artikel: 2
 77. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voorlichting van de rijksoverheid, 1945- (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
  Artikel: 2
 78. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voorlichting van de rijksoverheid, 1945- (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
  Artikel: 2
 79. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voorlichting van de rijksoverheid, 1945- (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Artikel: 2
 80. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voorlichting van de rijksoverheid, 1945- (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
  Artikel: 2
 81. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Voorlichting van de rijksoverheid, 1945– (Minister van Verkeer en Waterstaat)
  Artikel: 2
  Bijlage: Basisselectiedocument
 82. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein rijkshuisvesting vanaf 1945 (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 83. Besluit vergoeding verstrekking afschriften
  Artikel: 1
 84. Besluit verlenen mandaat en volmacht APG Service Partners B.V. (uitvoering bovenwettelijke uitkeringsregelingen en wachtgeldregelingen)
  Artikel: 4
 85. Besluit verlenen mandaat en volmacht aan APG Service Partners B.V. voor uitvoering Regeling voor substantieel bezwarende functies
  Artikel: 4
 86. Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging inzake Regeling bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid en Suppletieregeling gedeeltijk arbeidsongeschikten
  Artikel: 5
 87. Bestuursreglement van de Koninklijke Bibliotheek
  Artikel: 5.1
 88. Bevoegdhedenregeling COA
  Tekst: tekst
 89. Bevoegdhedenregeling NWO 2013
  Bijlage: 1
 90. CBP Richtsnoeren
  Tekst: tekst
 91. Circulaire Wet Dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (algemene versie)
  Tekst: tekst
 92. Circulaire handleiding Wob en Wbp
  Tekst: tekst
 93. Circulaire vertrouwelijke behandeling bedrijfs-, fabricage- en naw-gegevens
  Tekst: tekst
 94. Gewijzigde aanvraagprocedure diploma-erkenning
  Tekst: tekst
 95. Informatiestatuut Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit
  Artikel: 9
 96. Kaderregeling documentaire informatievoorziening Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2014
  Artikel: 20
 97. Kaderwet zelfstandige bestuursorganen
  Artikel: 2
 98. Mandaat ABP inzake uitvoering ontslaguitkeringen
  Artikel: 2
 99. Mandaat CBR
  Tekst: tekst
 100. Mandaat CBR (2011)
  Tekst: tekst
 101. Mandaat en volmacht USZO Diensten B.V. ter zake van de uitvoering van de bovenwettelijke werkloosheidsuitkeringen sector Rijk
  Artikel: 3
 102. Mandaatbesluit AR 2015
  Artikel: 2
 103. Mandaatbesluit AS 2015
  Artikel: 1
 104. Mandaatbesluit BZK 2016
  Artikelen: 3.2, 4.5
 105. Mandaatbesluit DCMR ter uitvoering van de Overeenkomst uitvoering VROM-taken door DCMR
  Artikel: 1
  Bijlage: bijlage
 106. Mandaatbesluit DGVZ Ministerie van Veiligheid en Justitie 2015
  Artikel: 4
 107. Mandaatbesluit DT&V Ministerie van Veiligheid en Justitie 2016
  Artikel: 4
 108. Mandaatbesluit Defensie Dwangsommen 2013
  Artikel: 3
 109. Mandaatbesluit G4AW (2013-2014)
  Artikel: 1
 110. Mandaatbesluit G4AW (2014-2015)
  Artikel: 1
 111. Mandaatbesluit IND Ministerie van Veiligheid en Justitie 2016
  Artikel: 4
 112. Mandaatbesluit Referendumcommissie
  Artikel: 2
 113. Mandaatbesluit Uitkeringsinstituut werknemersverzekeringen voor uitvoering diverse werkloosheidsregelingen
  Artikel: 2
 114. Mandaatbesluit openbaar ministerie (arrondissementsparketten) 2009
  Artikel: 4
 115. Mandaatbesluit openbaar ministerie directeur bedrijfsvoering arrondissementsparket te Den Bosch 2009
  Artikel: 2
 116. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Alkmaar en Haarlem 2009
  Artikel: 2
 117. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Breda en Middelburg 2009
  Artikel: 2
 118. Mandaatbesluit openbaar ministerie regionaal directeur bedrijfsvoering arrondissementsparketten te Maastricht en Roermond 2009
  Artikel: 2
 119. Mandaatregeling JBOZ Veiligheid en Justitie
  Artikel: 1
 120. Mandaatregeling JBOZ Veiligheid en Justitie
  Artikel: 1
 121. Mandaatregeling Ministerie van Veiligheid en Justitie 2011
  Artikel: 3
 122. Mandaatregeling RDW
  Bijlage: 1
 123. Mandaatregeling Raad voor Rechtsbijstand geldend vanaf 23 juni 2016
  Artikelen: X, XA
 124. Mandaatregeling SG-cluster Ministerie van Veiligheid en Justitie 2013
  Artikel: 1
 125. Mandaatregeling VWS
  Artikel: 15
 126. Mandaatregeling en volmacht Luchtverkeersleiding Nederland 2011
  Artikel: 12
 127. Mandaatregeling hoofden clusters van Ministerie van Veiligheid en Justitie 2012
  Artikel: 2
 128. Mandaatregeling niet-beheersaangelegenheden openbaar ministerie
  Artikelen: 2, 7
 129. Mandaatregeling pSG-cluster Ministerie van Veiligheid en Justitie 2013
  Artikel: 1
 130. Mandaterings- en volmachtbesluit College sanering zorginstellingen
  Artikel: 12
 131. Nadere regelen Wet en Besluit openbaarheid van bestuur
  Artikelen: 1, 8, 10
 132. Nadere voorschriften controle- en overige Standaarden
  Tekst: tekst
 133. Ondermandaatbesluit DWJZ Ministerie van Veiligheid en Justitie 2016
  Artikel: 1
 134. Organisatie- en mandaatbesluit Inspectie van het Onderwijs 2015
  Artikel: 6
 135. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit WBJA 2015
  Artikelen: 5, 7, 12, 14
 136. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit secretaris-generaal SZW 2009
  Artikel: 8
 137. Organisatiebesluit Ministerie van Veiligheid en Justitie 2015
  Artikel: 5
 138. Organisatieregeling dienstonderdelen OM 2012
  Artikel: 3
 139. Pensioenwet
  Artikel: 164
 140. Procedureregeling geschillen en handhaving Post en Telecommunicatie
  Artikelen: 1, 6, 10
 141. Protocol Accountantsonderzoek 2014 Concessiehouders
  Tekst: tekst
 142. Protocol Accountantsonderzoek 2015 Wlz-uitvoerders
  Bijlage: bijlage
 143. Protocol Onderzoek Zvw met oplevering in 2015
  Tekst: tekst
 144. Protocol Onderzoek Zvw met oplevering in 2016
  Tekst: tekst
 145. Regeling Archiefbeheer COA
  Artikel: 25
 146. Regeling Informatiehuishouding Financiën 2016 (RINFIN2016)
  Artikel: 20
 147. Regeling Inspectie van het onderwijs 2006
  Artikel: 4
 148. Regeling Mandaat en machtiging NRGD
  Artikel: 5
 149. Regeling Uitstapprogramma’s Prostituees
  Bijlage: 2
 150. Regeling aanwijzing bewerker en mandaat register beëdigde tolken en vertalers
  Artikel: 5
 151. Regeling bezwarenprocedure KB
  Artikel: 4
 152. Regeling doormandatering korpsbeheer politie en brandweer BES 2012
  Artikel: 2
 153. Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
  Bijlage: behorende bij de Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
 154. Regeling erkenning EU-beroepskwalificaties beëdigde tolken en vertalers
  Artikel: 2
 155. Regeling mandaat, volmacht en machtiging BES-gezant VWS en J&G
  Artikel: 5
 156. Regeling openbaarheid van bestuur (Defensie)
  Artikel: 1
 157. Regeling openbaarheid van bestuur Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  Artikelen: 1, 6
 158. Regeling openbaarheid van bestuur, Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
  Artikel: 1
 159. Regeling sturing van en toezicht op de Dienst Wegverkeer
  Artikel: 9
 160. Regeling sturing van en toezicht op de Luchtverkeersleiding Nederland
  Artikel: 9
 161. Regeling sturing van en toezicht op de NIWO
  Artikel: 6
 162. Regeling sturing van en toezicht op het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
  Artikel: 9
 163. Regeling sturing van en toezicht op het Kadaster
  Artikel: 9
 164. Regeling ter uitvoering van de Wet Openbaarheid van bestuur (VW)
  Artikel: 1
 165. Regeling ter uitvoering van de Wet openbaarheid van bestuur (justitie)
  Artikel: 1
 166. Regeling ter uitvoering van de Wet openbaarheid van bestuur Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
  Artikelen: 1, 2
 167. Regeling uitstapprogramma’s prostituees II
  Bijlage: bij artikel 9, derde lid, van de Regeling uitstapprogramma’s prostituees II
 168. Regeling uitvoering WOB Algemene Zaken
  Artikelen: 1, 4
 169. Regeling vaststelling Aanwijzingen inzake de rijksinspecties
  Bijlage: Aanwijzingen inzake de rijksinspecties
 170. Regeling verlening mandaat, volmacht en machtiging Inspecteur-generaal van het Onderwijs betreffende de behandeling van Wob-verzoeken over informatie tweedelijns toezicht kinderopvang
  Artikelen: 1, 4
 171. Reglement Adviescommissie Pakket
  Artikel: 17
 172. Reglement Kwaliteitsraad van Zorginstituut Nederland
  Artikelen: 6, 8, 16
 173. Richtsnoeren publicatie van persoonsgegevens op internet
  Tekst: tekst
 174. Rijkswet op de consulaire tarieven
  Artikel: 2
 175. Spelregels bij concentratiezaken
  Teksten: tekst, tekst
 176. Tijdelijk Reglement Adviescommissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen 2012
  Artikelen: 8, 16
 177. Uitvoeringsregeling Wob EZ
  Artikelen: 1, 12
 178. Uitvoeringsregeling Wob Financiën
  Artikel: 1
 179. Uitvoeringsregeling openbaarheid van bestuur Binnenlandse Zaken
  Artikelen: 1, 13
 180. Vaststelling selectielijst handelingen minister van BZK op beleidsterrein Nationale Ombudsman (1964) 1982-1997
  Bijlage: Basisselectiedocument Nationale ombudsman (1964) 1982-1997
 181. Vaststellingsbesluit selectielijst Nationale ombudsman 1982-1997
  Bijlage: Inhoudsopgave
 182. Vaststellingsbesluit selectielijst archiefbescheiden Provinciale Organen 2005
  Bijlage: Selectielijst voor archiefstukken van provinciale organen 2006
 183. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Akkerbouwproductschappen beleidsterrein Publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties periode 1956–2002
  Bijlage: Wie zaait, die oogst
 184. Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Productschap Tuinbouw over de periode vanaf 1997
  Bijlage: Basisselectiedocument productschap tuinbouw vanaf 1997
 185. Vaststellingsregeling Aanwijzingen voor convenanten 2003
  Bijlage: Aanwijzingen voor convenanten
 186. Verantwoordingen RVE Zvw met oplevering in 2017 (Accountantsprotocol)
  Tekst: tekst
 187. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Teksten: tekst, tekst
 188. Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
  Artikel: 20
 189. Wet financiering politieke partijen
  Artikel: 25
 190. Wet financiële markten BES
  Artikel: 1:12
 191. Wet hergebruik van overheidsinformatie
  Artikel: 10
 192. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  Artikel: 4.2.11
 193. Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen
  Artikel: 9
 194. Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002
  Artikel: 98
 195. Wet op het financieel toezicht
  Artikel: 1:42
 196. Wet toezicht accountantsorganisaties
  Artikel: 43
 197. Wet toezicht effectenverkeer 1995
  Artikel: 48a
 198. Wet toezicht financiële verslaggeving
  Artikel: 20
 199. Wet uitvoering Verdrag van Aarhus
  Artikel: VIII
 200. Wijzigingswet Wet openbaarheid van bestuur (aanvullingen ter voorkoming van misbruik)
Terug naar begin van de pagina